Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neprospívání dospělé osoby - 00101

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď obtíže pacienta
prodiskutuj s pacientem příčiny, které vedly k současnému stavu
posuď stav sebepéče a nalezni vhodné řešení
zhodnoť úroveň stravování, problémy s příjmem potravy a nalezni vhodná opatření
urči mentální úroveň a povědomí pacienta o současných problémech
zjisti vliv a aktivitu rodinných příslušníků, pečovatelů v aktuální situaci
zhodnoť prostředí pacienta, jeho bezpečnost
prováděcí intervence
vypracuj s pacientem, případně rodinou plán všech opatření
plánuj krátkodobé cíle, pravidelně je s pacientem hodnoť a oceňuj jeho úsilí
motivuj pacienta i rodinu k opatřením
spolupracuj s odborníky (praktický lékař, specialista, psycholog, tým agentury domácí péče, sociální pracovnice, pečovatelská služba, centrum pro pomoc seniorům)
zajisti pravidelnou návštěvu lékaře
aktivizuj pacienta v rámci možností, veď ho k přiměřenému pohybu, rehabilitaci
stimuluj kognitivní funkce, využívej zájmů a koníčků pacienta, měň podněty
umožni pacientovi dostatek odpočinku a spánku
věnuj pozornost tělesným změnám a pečlivě pacienta ošetřuj (kožní léze, infekce… )
posílení zdraví
podporuj sociální kontakty pacienta, příležitost ke komunikaci
pomáhej pacientovi nalézat smysl života, raduj se s ním z malých úspěchů
na přání umožni kontakt s duchovním

Hodnocení