Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: deficit sebepéče při jídle - 00102

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
nalezni určující znaky současného stavu a faktory s ním související
posuď funkční úroveň pacienta při jídle
posuď kognitivní funkce, jejich vývojový stupeň
urči dovednosti a silné stránky pacienta
zhodnoť, zda jde o trvalý deficit
prováděcí intervence
buduj vztah důvěry a spolupráce s pacientem
podporuj účast rodiny na řešení problému
vypracuj ošetřovatelský plán, který koreluje s režimem dne pacienta
začínej s jednoduššími úkoly
motivuj pacienta k šetření vlastních sil
snaž se vyhovět chuti klienta a zároveň požadavkům výživy
dohlédni na estetickou úpravu jídla
udělej si čas na vyslechnutí pacienta i rodiny
zajisti asistenční pomůcky ke stravování
promysli alternativní způsob krmení
asistuj při rehabilitačním programu
snaž se vyřešit bariéry prostředí a zmírnit nepohodlí
umožni dokončit pacientovi úkol v rozsahu jeho schopností
průběžně motivuj pacienta i členy rodiny
poskytni pacientovi a jeho rodině dostatek informací
bojuj proti úzkosti a strachu
posílení zdraví
pravidelně vyhodnocuj pokroky pacienta, všímej si změn, veď o nich záznam
průběžně s pacientem upravuj program podle jeho aktuálních schopností
kontroluj bezpečnost pacienta a průběžně upozorňuj na rizika
spolupracuj se službou domácí péče a pečovatelskou službou
vyhledávej možnosti dalších institucí (poradenství, služby seniorům)
v případě nutnosti pomoz rodině s umístěním pacienta v ústavu

Hodnocení