Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: deficit sebepéče při koupání a hygieně - 00108

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
najdi příčinu poklesu schopností pacienta pečovat o sebe sama (cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, Alzheimerova nemoc atd.)
povšimni si dalších zdravotních problémů, které mohou mít vliv na provádění činností (užívané léky, bolest)
věnuj pozornost dalším faktorům včetně zhoršení zrakové ostrosti, emoční stability
zjisti stupeň individuální poruchy
posudˇ paměť, intelekt
zhodnoť, zda je deficit dočasný či trvalý a zda se bude vyvíjet
prováděcí intervence
podporuj pacienta při určení problému a přijímání rozhodnutí
vypracuj ošetřovatelský plán ve spolupráci s pacientem podle jeho individuální situace a možností tak, aby se přiblížil jeho běžnému režimu
umožni komunikaci mezi osobami ošetřujícími pacienta
při úkonech osobní péče dbej na soukromí
naslouchej aktivně vyjádřením pacienta
poskytni pacientovi emocionální podporu
používej motorickou a slovní instrukci při provádění hygienické péče
využívej teoretické znalosti a praktické dovednosti metody bazální stimulace
zajisti příslušné pomůcky
respektuj pacientův rituál provádění hygienické péče a soukromí při provádění hygienické péče
oceňuj vhodnou formou snahu pacienta zapojit se do péče o vlastní zdraví
umožni pacientovi aktivní úlohu při péči včetně dostatku času
posílení zdraví
pravidelně hodnotˇ spolu s pacientem program péče
předcházej úrazu, zajisti bezpečnost pacienta při provádění hygienické péče
zapoj do péče o hygienu rodinu, osoby, které si pacient zvolí
poskytni pacientovi, rodině vhodné edukační materiály
nalezni další zdroje pomoci, například agenturu domácí péče
v případě nutnosti pomoz rodině s umístěním pacienta v příslušné instituci

Hodnocení