Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: deficit sebepéče při oblékání a úpravě zevnějšku - 00109

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
nalezni příčiny poklesu schopnosti pacienta pečovat o sebe sama, např. náhlá mozková příhoda atd.
zhodnoť souběžné zdravotní problémy, které mohou mít vliv na péči (malnutrice, bolest, onemocnění srdce, užívání léků atd.)
věnuj pozornost potížím se smyslovým vnímáním, pozorností, myšlením
posudˇ rodinné prostředí, sociálně-ekonomické podmínky
zjisti stupeň individuální poruchy
vyhodnoť, zda se jedná o dočasný, trvalý či progredující stav
prováděcí intervence
podporuj účast pacienta, jeho rodiny či blízkých na určení problému a vytvoření plánu péče
umožni pacientovi a blízkým vyjádřit své (i negativní) pocity
podporuj komunikaci mezi osobami pečujícími o pacienta
podporuj pacienta při provádění ergoterapie
dbej na soukromí pacienta
poskytni pacientovi dostatek času při provádění činností
zjisti, jaké kompenzační pomůcky pacient potřebuje, a zajisti je
usměrňuj pacienta k aktivní roli při řešení problémů
kontroluj bezpečnost, předcházej úrazu
pozitivně motivuj pacienta k další činnosti
oceňuj vhodným způsobem aktivitu pacienta
poskytni pacientovi dopomoc v případě nutnosti
posílení zdraví
poskytni dostatek informací pacientovi i jeho rodině
zapoj blízké do nácviku sebepéče o pacienta
poskytni informaci o získání služeb agentury domácí péče nebo příslušné instituce, která zajistí uspokojení potřeb pacienta

Hodnocení