Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: deficit sebepéče při vyprazdňování - 00110

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
najdi příčinu poklesu pacientova zájmu pečovat o sebe sama (cévní mozková příhoda, Alzheimerova nemoc atd.)
zjisti další zdravotní problémy, které mohou mít vliv na péči (bolest, onemocnění srdce, užívání léků atd.)
věnuj pozornost dalším problémům včetně zhoršení zraku, emoční stability
zjisti stupeň individuální poruchy
posuď paměť, intelekt
zhodnoť, zda se jedná o postižení trvalé, dočasné či progredující
prováděcí intervence
podporuj účast pacienta při určení problému a přijímání rozhodnutí
vypracuj spolu s pacientem ošetřovatelský plán podle individuální situace
umožni komunikaci mezi osobami ošetřujícími pacienta
dbej na soukromí pacienta
zajisti příslušné pomůcky
veď pacienta k aktivní úloze v péči o sebe sama
poskytni pacientovi dostatek času při provádění dané činnosti
oceňuj verbálně i nonverbálně pacientovu snahu zapojit se do péče o své zdraví
předcházej riziku úrazů
buď nápomocná v nácviku sebeobsluhy
při hospitalizaci ulož pacienta na pokoji v nejmenší možné vzdálenosti od WC
upřednostni přesunutí pacienta na WC před vyprazdňováním na pokoji před ostatními pacienty
zajisti bezbariérový přístup na toaletu
umožni pacientovi i příslušníkům rodiny vyjádřit své pocity
konzultuj s lékařem možnost péče dalších odborníků (fyzioterapeut, ergoterapeut)
nacvičuj dle indikace s pacientem vyprazdňování močového měchýře
zaměř se na prevenci vzniku poruchy vyprazdňování střev (zácpa, průjem)
posílení zdraví
poskytni dostatek informací pacientovi, rodině
najdi další zdroje pomoci – rodina, agentura domácí péče
v případě nutnosti pomoz rodině s umístěním pacienta do ústavu, kde budou uspokojeny jeho potřeby

Hodnocení