Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: opožděný růst a vývoj - 00111

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti existující stavy, okolnosti přispívající k odchylce růstu, vývoje, např. omezení intelektuální kapacity, tělesné postižení
posuď úroveň péče rodičů
povšimni si závažných stresujících příhod
zhodnoť prostředí nemocnice, ústavu z hlediska dostatečné stimulace, rozptýlení a možnosti hrát si a učit se novým věcem
pátrej po užívání různých látek, léků, které mohou s daným stavem souviset
urči stupeň odchylky (zaznamenávej pravidelně výšku a hmotnost)
zhodnoť úroveň neuropsychického vývoje, vypracuj aktivity k rozvoji
sleduj a zaznamenávej hlavní a vedlejší účinky podávaných léků
prováděcí intervence
zachovej si věcný přístup
informace podávej v souladu se svými kompetencemi
aktivně naslouchej obavám pacienta, rodičů z možného opoždění růstu a vývoje
doporuč zapojení dalších odborníků (nutriční asistent, fyzioterapeut)
povzbuzuj pacienta, rodiče v kladení krátkodobých, realistických cílů
hodnoť pravidelně s pacientem, rodiči pokrok, užívej vhodné pozitivní stimulace
doporuč zapojení do vhodných pohybových aktivit
poskytni pacientovi možnost rozptýlení, dětem možnost hry, vzdělávání
posílení zdraví
doporuč vhodné edukační programy v místě bydliště
informuj pacienta, rodiče o možnostech zapojení do skupin svépomocné péče
doporuč péči psychologa
edukuj rodiče o prevenci komplikací, zhoršení stavu – pravidelná dispenzární péče (odběry na stanovení hladin hormonů, hodnocení stavu výživy, úprava dávkování léků, hormonální substituce atd.)

Hodnocení