Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porušený obraz těla - 00118

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď psychický i fyzický vliv nemoci či změněného stavu na pacientův emoční stav (např. nemoci endokrinního systému, léčba steroidy atd.)
posuď pacientovu znalost situace a míru úzkosti, všímej si jeho emočních změn
všímej si chování, které ukazuje na silné znepokojení tělem a jeho procesy
všímej si známek smutku, příznaků deprese
zaznamenej etické pozadí, kulturní a náboženské vlivy
urči společenské aspekty nemoci
sleduj interakci mezi pacientem a jeho blízkými
pátrej po užívání návykových látek, které mohou signalizovat dysfunkční schopnosti
zjisti předchozí způsoby zvládání problémů a jejich účinnost
prováděcí intervence
vybízej pacienta, aby popsal sám sebe včetně svých pozitivních i negativních stránek
prodiskutuj s nemocným význam ztráty nebo změny
vytvoř terapeutický vztah plný vzájemné důvěry
často pacienta navštěvuj, dej mu najevo, že si vážíš jeho osobnosti
vyslechni pacientovy obavy a otázky, pohovoř s ním o všem, co ho tíží
pomoz pacientovi a jeho blízkým, aby spolu hovořili o svých pocitech
pomoz pacientovi zvládnout základní problémy
pomoz pacientovi se sebepéčí, podporuj individuální schopnosti a nezávislost
pomoz pacientovi vybrat vhodné oblečení, líčení atd., aby zastřel tělesné změny, vzhled
akceptuj pacientovy pocity závislosti, smutku a nepřátelství
povzbuzuj členy rodiny, aby s pacientem nejednali jako s postiženým
veď pacienta k tomu, aby pohlédl na postiženou část těla a dotýkal se jí
dovol pacientovi reagovat popřením, dej mu čas, aby se vyrovnal se situací
vymez hranice maladaptivnímu chování, pomoz pacientovi chovat se pozitivně
prohovoř s pacientem dostupné protetické pomůcky, další možnosti řešení situace
prober s pacientem event. důvody jeho izolace, pomoz mu zmírnit pocity izolovanosti a samoty
posílení zdraví
zajisti časné poradenství, podporu odborníka
zajisti informace pro pacienta v souladu s tím, co je schopen akceptovat
zapoj ho do rozhodování a řešení problémů
pomoz pacientovi zařadit terapeutický režim do běžných každodenních činností
doporuč a pomoz pacientovi plánovat změny domácího a pracovního prostředí tak, aby uspokojily jeho individuální potřeby a zvýšily jeho nezávislost
nauč pacienta nakládat se svými pocity a dávat průchod emocím
oceňuj a podporuj pozitivní snahy (např. líčení, používání kompenzačních pomůcek)
doporuč vhodné podpůrné skupiny

Hodnocení