Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: chronicky nízká sebeúcta - 00119

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
urči faktory nízkého sebehodnocení ve vztahu k současné situaci
posuď obsah negativního vnitřního dialogu, povšimni si, jak se pacient domnívá, že na něho pohlížejí druzí
zjisti dostupnost a kvalitu podpory poskytované pacientovi rodinou, blízkými osobami
posuď dřívější i současnou dynamiku rodiny
pozoruj neverbální chování (např. nervozita, chybějící oční kontakt)
posuď míru účasti a spolupráce v rámci terapeutického režimu (např. užívání léků - antidepresiv, antipsychotik)
zkoumej ochotu pacienta vyhledat pomoc a jeho motivaci ke změně
prováděcí intervence
vybuduj terapeutický vztah, věnuj pozornost sdělením pacienta, povzbuzuj ho k dalšímu úsilí, udržuj otevřenou komunikaci, aktivně naslouchej
měj na paměti zdravotní stav pacienta a jeho bezpečnost
akceptuj pacientův pohled na situaci, neohrožuj jeho existující sebeocenění
diskutuj s pacientem o tom, jak vnímá sám sebe ve vztahu k tomu, co se stalo, postav se proti mylným představám a negativnímu vnitřnímu dialogu
reaguj na deformace myšlení (např. sebevztažné přesvědčení, tendenci vidět ve všem katastrofu), veď s pacientem otevřený rozhovor
zdůrazni nevhodnost srovnávání s ostatními, veď pacienta k zaměření se na ty aspekty jeho osobnosti, které mohou být oceněny
doporuč mu vypracovat seznam současných a minulých úspěchů a silných stránek
užívej pozitivního sdělení v první osobě, pomoz pacientovi dobrat se vnitřního zdroje sebeúcty
pomoz pacientovi vyrovnat se s pocitem bezmoci
limituj agresivní nebo problematické chování (vyvádění, mluvení o sebevraždě, hloubání), snaž se o empatii
posiluj dosažený pokrok
povol pacientovi postupovat vlastním tempem
veď pacienta ke správné interpretaci a zvládnutí příhod, změn a pocitu ztráty kontroly
zapoj pacienta do programu činností a cvičení podporujících socializaci
posílení zdraví
diskutuj s pacientem, jeho blízkými o nesprávných momentech sebepojetí
připrav pacienta na očekávané události, změny
sestav rozvrh zaměstnání běžného dne/každodenní péče
zdůrazni význam péče o zevnějšek a osobní hygienu
veď pacienta ke stanovení dosažitelných osobních cílů, poskytuj pozitivní zpětnou vazbu na slovní i behaviorální projevy zlepšeného sebevnímání
doporuč poradce povolání a zdroje edukace
doporuč kurzy, činnosti, koníčky, které pacienta potěší či zajímají
zdůrazni, že tato léčba je jen krátkým setkáním v životě pacienta, jeho blízkých a že dosažení behaviorálních změn a osobního růstu bude vyžadovat další práci a podporu
doporuč kurzy k získání nových dovedností na podporu sebeúcty (např. nácvik asertivity, pozitivní self-image, komunikační dovednosti)
doporuč dle indikace poradenství, aktivity pro duševní zdraví a speciální podpůrné skupiny

Hodnocení