Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: situačně snížená sebeúcta - 00120

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď stupeň pacientem vnímaného ohrožení
zjisti dovednosti osvědčené v minulosti, které mohou být využity při současné epizodě
povšimni si, zda je pacient dominantní či spíše submisivní osobností
prováděcí intervence
dle možností asistuj při léčbě základního stavu
povzbuzuj pacienta k vyjádření pocitů a úzkosti
naslouchej aktivně obavám a negativním vyjádřením, pacientovy výroky nekomentuj a nesuď
rozpoznej individuální silné stránky a ty aspekty pacientovy osobnosti, které zůstaly intaktní
posiluj pozitivní přístupy, schopnosti a pohled pacienta na sebe sama
veď pacienta k uvědomění si vlastní odpovědnosti a míry kontroly nad situací
pomoz pacientovi s řešením situace, připrav plán postupu a zvol cíle umožňující dosáhnout požadovaných výsledků, podporuj aktivní přístup pacienta
dej pacientovi najevo, že věříš v jeho schopnost zvládnout současnou situaci
mobilizuj dostupnou podporu
dej pacientovi příležitost uplatnit alternativní způsoby zvládání problémů včetně možností progresivní socializace
doporuč využít vizualizace, řízených představ a relaxace ve prospěch budování pozitivní sebeúcty
poskytuj zpětnou vazbu pacientovým sebenegujícím poznámkám, hovoř v první osobě, aby pacient pocítil odlišný pohled
veď pacienta dle možností k účasti na rozhodování týkajícím se péče
posílení zdraví
veď pacienta k cílům, umožňujícím dosažení potřebných změn životního stylu
podporuj nezávislost pacienta v každodenních činnostech a naplňování terapeutického režimu
veď pacienta k účasti na léčbě nebo v podpůrných skupinách
zapoj do terapeutického plánu širší rodinu, blízké osoby
poskytni pacientovi informace, které potřebuje k uskutečnění žádoucích změn
navrhni účast na skupinových nebo veřejných akcích (např. kurzy asertivity, dobrovolná práce, podpůrné skupiny)

Hodnocení