Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: opomíjení jedné strany těla - 00123

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
změř zrakovou ostrost a zrakové pole
posuď smyslové vnímání, sleduj porušené uvědomování si pohybu a hlubokého čití
pozoruj chování pacienta a urči rozsah postižení, ochrnutí
posuď schopnost rozlišit mezi pravou a levou stranou
všímej si fyzických stránek opomíjení (např. nedbalost vůči poloze postižené poloviny těla, podráždění nebo poranění kůže)
zkoumej funkční schopnost v rámci poruchy, srovnej pozorovaný stav s tím, jak pacient pohlíží na vlastní schopnosti
všímej si slovního vyjadřování pocitů pacienta, zjistit význam ztráty, dysfunkce nebo změny u pacienta a dopad na jeho každodenní běžné aktivity
prováděcí intervence
přistupuj k pacientovi během akutní fáze z nepostižené strany, vysvětli mu, že jedna strana je zanedbávána
zorientuj pacienta v prostředí
při práci s ním zmírni stimulaci z prostředí
veď pacienta k otáčení hlavy a očí do maximální rotace a „snímání“ prostředí, aby tak nahradil ztrátu zorného pole
umísti noční stolek a nutné předměty v rámci funkčního zrakového pole
uspořádej nábytek i ostatní vybavení tak, aby se mohl pacient bezpečně pohybovat
dveře nechávej široce otevřené nebo zavřené
odstraň předměty, které představují pro nemocného riziko (např. nízké stoličky, koberečky)
dbej na dostatečné osvětlení prostor
sleduj polohu postižených částí těla pacienta, jejich anatomické držení, otlaky, podráždění kůže, poranění a otoky (pečlivě kontroluj změny, včas je ošetři)
chraň postižené části pacientova těla před tlakem, poraněním, popálením a nauč této prevenci pacienta
posílení zdraví
zvyšuj množství dotyků při ošetřování pacienta
pobízej pacienta, aby se díval na postiženou stranu a snažil se ji ovládat
pokládej pacientovi postižené končetiny při ošetřování přes střední čáru, aby je mohl vidět
prováděj taktilní stimulaci dotykem, manipulací, poklepáváním postižené strany a provázej ji hovorem o této straně (současná stimulace obou stran pacientova těla je nevhodná)
vkládej pacientovi do rukou předměty o různé váze, povrchu a velikosti
pomoz pacientovi pečlivě upravovat polohu postižených končetin a kontrolovat ji pomocí zraku
veď pacienta k přijetí postižené končetiny nebo strany jako součásti jeho těla přesto, že ji necítí
při práci s pacientem nepoužívej určení (pravá a levá), ale ukazuj prstem na části těla a popisuj je (např. tato ruka, noha)
akceptuj u pacienta pocity sklíčenosti, smutku i hněvu (otevřené vyjádření pocitů je předpokladem řešení situace)
opakovaně pacientovi vysvětluj realitu dysfunkce a nutnost kompenzace
nepodílej se na pacientově reakci popření
pobízej členy rodiny a blízké osoby, aby s pacientem nezacházeli jako s invalidním člověkem, ale aby ho zapojili do rodinného života
pomáhej pacientovi s běžnými úkony, s koupáním a ošetřováním kůže na postižené straně, ale veď ho k maximální samostatnosti
v postakutní fázi (pacient začne překračovat střední čáru) umísťuj předměty též na postiženou stranu
doporuč pacientovi dlouhodobou rehabilitaci, aby dosáhl maximální samostatnosti
nacházej další zdroje pomoci pro pacienta a jeho rodinu (dovážka jídla, pomoc s péčí o domácnost)
pomoz pacientovi být nezávislý, zůstat v jeho prostředí

Hodnocení