Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: deficitní znalost - 00126

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti úroveň znalostí pacienta s ohledem na to, co bude potřebovat
urči jeho schopnost učit se
všímej si vyhýbavých reakcí
zjisti, zda bude potřebné poučit i pacientovy blízké
zaznamenej osobní faktory (věk, pohlaví, sociální a kulturní vlivy, náboženství, životní zkušenost, úroveň vzdělání, pocit bezmocnosti)
zjisti jazykové bariéry, senzorické deficity (např. afázie, dyslexie) bránící v komunikaci
zhodnoť fyzický stav (akutní nemoc, intolerance aktivity)
posuď obtížnost materiálu, který se má naučit
zhodnoť schopnosti pacienta porozumět instrukcím
zhodnoť schopnost spolupráce
prováděcí intervence
hledej individuální motivační faktory
poskytuj informace v rozsahu optimálním pro pacienta a poskytni mu prostor pro otázky
urči, co je z hlediska pacienta a sestry nejnaléhavější, a tím začni
diskutuj s pacientem, co on vnímá jako potřebné
zvaž, které informace by si měl pacient zapamatovat a které lze ponechat na pozdější dobu
rozliš informace, které mají význam pro vznik emocí, postojů a hodnot
uvědom si, které psychomotorické dovednosti jsou nutné pro učení
stanov cíle, kterých by měl pacient dosáhnout
formuluj jasně cíle tak, aby umožnily splnění pacientových potřeb
blíže urči požadovanou úroveň, časový horizont, krátkodobé i dlouhodobé cíle
zapoj pacienta, případně jeho blízké pomocí vhodné literatury, otázek, audiovizuálních materiálů
zapoj pacienta do spolupráce s dalšími lidmi s podobnými problémy (např. podpůrné skupiny)
dle vhodnosti prováděj týmovou či skupinovou edukaci
poskytni pacientovi písemné materiály
přizpůsob frekvenci edukačních schůzek a jejich délku individuálním potřebám pacienta
zvol vhodné edukační prostředí
přizpůsob formu i obsah podávaných informací tak, aby byly podány efektivně
podávej informace dle připraveného plánu, průběžně ověřuj, že pacient informacím rozumí
používej pojmy a výrazy, kterým pacient rozumí
podávaj informace věcné, smysluplné, uspořádané
začínej tím, co už pacient zná, a postupně přecházej k tomu, co je nové
postupuj od jednoduššího ke složitějšímu
využívej názorných pomůcek a technik s ohledem na zdravotní stav pacienta
počítej s úzkostí pacienta
dle potřeby uprav pořadí informací tak, aby byly nejprve podány ty informace, které vyvolávají největší znepokojení a působí rušivě na schopnost učit se
dbej na aktivní roli pacienta v procesu edukace
poskytuj zpětnou vazbu, hodnoť učení a získávání dovedností
nepodceňuj neformální edukaci a význam modelů rolí (např. odpovědi na různé otázky, potvrzení výkladu v průběhu běžné péče)
pomoz pacientovi využívat získané poznatky ve všech oblastech
posílení zdraví
poskytni pacientovi kontakt na osoby, které zodpoví jeho otázky nebo potvrdí informace po jeho propuštění
zajisti dostupné veřejné zdroje a podpůrné skupiny
poskytni informace o dalších zdrojích poznání (např. literatura, nahrávky)

Hodnocení