Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: posttraumatický syndrom - akutní fáze - 00141

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď příčiny a individuální reakce pacienta
pátrej po fyzickém či psychickém traumatu
sleduj pacientovu psychickou odpověď a jeho reakce (hněv, šok, popření, úzkost, zmatenost, pláč, emoční labilitu)
posuď míru úzkosti a pátrej po stupňující se úzkosti
všímej si verbálních a neverbálních projevů viny nebo sebeobviňování u pacienta
posuď stadium smutku
posuď vývoj fobických reakcí
zjisti kvalitu vztahů (rodiny, přátel, spolupracovníků), všímej si nadměrné starostlivosti nebo odtažení se
prováděcí intervence
pomoz pacientovi zvládnout situaci
naslouchej pacientovi, cítí-li potřebu opakovaně mluvit o tom, co prožil
umožni mu vyjádřit jeho pocity
pomoz pacientovi „pohnout se z místa“ a nalézt v sobě sílu pro další růst
pomoz mu s praktickými záležitostmi a dopady nehody
doporuč kvalitní poradenství a odbornou pomoc
posílení zdraví
veď pacienta k tomu, aby správně dokázal rozlišovat a sledovat své pocity
informuj ho, jaké reakce může očekávat v jednotlivých fázích
společně s pacientem pátrej po faktorech, které by mohly vytvořit zranitelnou situaci a které je pacient schopen sám změnit a zvýšit tak do budoucna svoji odolnost
prodiskutuj změnu životního stylu
nauč pacienta technikám ke snížení stresu
doporuč pacientovi, eventuálně i jeho blízkým, podpůrnou skupinu, případně návštěvu odborníka

Hodnocení