Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: posttraumatický syndrom - chronická fáze - 00141

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď příčiny a individuální reakce pacienta
pátrej po fyzickém či psychickém traumatu
sleduj pacientovu psychickou odpověď a jeho reakce (hněv, šok, popření, úzkost, zmatenost, pláč, emoční labilitu)
posuď míru úzkosti a pátrej po stupňující se úzkosti
všímej si verbálních a neverbálních projevů viny nebo sebeobviňování u pacienta
posuď stadium smutku
posuď vývoj fobických reakcí
zjisti kvalitu vztahů (rodiny, přátel, spolupracovníků), všímej si nadměrné starostlivosti nebo odtažení se
zhodnoť pokračující tělesné obtíže (bolest hlavy, nespavost, svalové napětí, nechutenství)
všímej si, zda postižený trpí vtíravými vzpomínkami, noční můrou, flashbackem
prováděcí intervence
pomoz pacientovi zvládnout situaci
naslouchej pacientovi, cítí-li potřebu opakovaně mluvit o tom, co prožil
umožni mu vyjádřit jeho pocity
pomoz pacientovi „pohnout se z místa“ a nalézt v sobě sílu pro další růst
pomoz mu s praktickými záležitostmi a dopady nehody
doporuč kvalitní poradenství a odbornou pomoc
posílení zdraví
veď pacienta k tomu, aby správně dokázal rozlišovat a sledovat své pocity
společně s pacientem pátrej po faktorech, které by mohly vytvořit zranitelnou situaci a které je pacient schopen sám změnit a zvýšit tak do budoucna svoji odolnost
prodiskutuj změnu životního stylu
nauč pacienta technikám ke snížení stresu
prodiskutuj, jak zvládnout „výročí“ a reakci na něj
doporuč pacientovi, eventuálně i jeho blízkým, podpůrnou skupinu, případně návštěvu odborníka

Hodnocení