Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: sebepoškození - 00151

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď dynamiku situace dle rizikových faktorů
pátrej po předchozích epizodách sebepoškozování
analyzuj stavy narušující schopnost regulovat vlastní chování
pátrej po kulturních, náboženských praktikách, které mohou mít vliv na způsob sebepoškozování
pátrej po užívání, abúzu návykových látek
sleduj pacientovo chování, nepřizpůsobivost, nepružnost
urči stupeň narušenosti v sociální a pracovní oblasti
sleduj laboratorní výsledky
prováděcí intervence
měj pacienta pod stálým dohledem
pomoz pacientovi rozpoznat pocity a chování, které vedou k sebepoškozování
aktivizuj pacienta, zapojuj ho do léčebného programu
uč pacienta chovat se asertivně
snaž se o vytvoření pozitivní atmosféry v okolí pacienta
posílení zdraví
zajisti pro nemocného psychoterapeuta
podporuj všechny zdravé způsoby chování a naznač důsledky a dopady současných činů
zapojuj rodinu do skupinové péče

Hodnocení