Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: zhoršená verbální komunikace - 00051

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď schopnost vnímání vlastního těla, smyslového vnímání
zhodnoť a zdokumentuj schopnost pacienta mluvit, slyšet, psát a rozumět
prováděcí intervence
mluv pomalu, zřetelně, klidně, s ohledem na pacienta, aby mohl současně odezírat
vysvětluj pacientovi, proč nemůže mluvit
využívej podle potřeby pro komunikaci s pacientem rodinu, známé, uveď jméno, telefonní číslo, vztah k pacientovi
povzbuzuj pacienta, aby se nějakým způsobem vyjadřoval, aby poskytl informace, zda jsou jeho potřeby uspokojovány
používej obrázkové karty, blok a tužku, gesta, obrázky, slovníček cizího jazyka u cizinců
povzbuzuj pacienta, aby mluvil pomalu a podle potřeby své žádosti opakoval
ujisti pacienta, že frustrace a zlost jsou v jeho situaci normální a očekávané reakce
povzbuzuj rodinu k častým návštěvám, aby pacient byl stimulován ke komunikaci
využívej u pacienta somatickou stimulaci – zklidňující či stimulující
dokumentuj pacientovu reakci na dotek, prostorovou vzdálenost
posílení zdraví
zapoj pacienta a rodinu do plánu rozvoje komunikace
nauč rodinu provádět prvky bazální stimulace
konzultuj s lékařem návštěvu logopeda

Hodnocení