Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: přetížení pečovatele - 00061

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď aktuální situaci pečovatele
urči vztah pečovatele k příjemci pomoci
posuď, jak jsou úkony přijímány příjemcem péče
posuď otázky bezpečnosti pečovatele a příjemce péče
zjisti užívání léků a jiných návykových látek či pití alkoholu ve snaze zvládnout situaci
prováděcí intervence
snaž se o navázání terapeutického vztahu s pečovatelem
uznej obtížnost situace pro pečovatele, rodinu
nalezni silné stránky osobnosti pečovatele a příjemce péče
povzbuzuj pečovatele, vyjádři mu svoji podporu
urči míru povinností a zapojení pečovatele a předpokládané trvání péče
prodiskutuj způsoby, jak koordinovat péči s osobními povinnostmi – zaměstnání, péče o děti, péče o domácnost
posuď potřebu a dostupnost dalších zdrojů – finančních, právních
zjisti požadavky na vybavení, pomůcky ke zvýšení nezávislosti a bezpečnosti příjemce péče
posílení zdraví
poskytni pečovateli nabídku služeb, pomoci, např. agentura domácí péče, pečovatelské služby, denní stacionáře, hospicová respitní péče
zajisti kontakt se sociálním pracovníkem
dle potřeby zajisti kontakt s psychologem
prober s pečovatelem techniky zvládání stresu a význam péče o sebe sama – osobní potřeby, zájmy, společenské aktivity

Hodnocení