Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní zvládání situace v komunitě - 00077

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
kontaktuj sociálního pracovníka a společně s ním posuď úroveň zdravotní péče v komunitě (osoby nemocné, hendikepované)
prováděcí intervence
spolupracuj se zdravotním a sociálním odborem příslušného úřadu
posuď dostupnost a využívání informačních a edukačních zdrojů v komunitě
urči nesplněné požadavky a potřeby komunity
pomoz komunitě vypracovat a oživit dovednosti, jak řešit problémy
posuď silné a slabé stránky komunity
povzbuzuj příslušníky komunity k zapojení se do aktivit nutných k vyřešení problémů
posílení zdraví
společně s komunitou připrav plán, jak překonat nedostatky v dosahování vytčených cílů
vytvoř plán k zorganizování aktivit v komunitě samé i mezi komunitou a širší společností
vyhledávej nedostatečně zapojené členy komunity
veď komunitu k vytvoření kvalitních vztahů
zprostředkuj dle možností lepší dostupnost edukačních a informačně-osvětových materiálů pro komunitu

Hodnocení