Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: nedodržení - 00079

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
urči důvod, proč se změnil postoj pacienta k léčbě či pokynům zdravotníků
ptej se pacienta a jeho blízkých, jak vnímají a chápou situaci nemoci a léčby
prováděcí intervence
aktivně naslouchej stížnostem a poznámkám pacienta, snaž se odhadnout jeho vnitřní pocity, zábrany a vše, co jej trápí
přihlédni k věku pacienta, jeho vývojové úrovni, snaž se odhalit sociální podtext, vliv výchovy i úroveň osobnosti pacienta a vztah faktorů k onemocnění
ber v úvahu délku onemocnění nebo hospitalizace, hendikepy, následnou pasivitu a závislost vlivem onemocnění nebo hospitalizace
zkoumej postoje a chování zdravotníků vůči pacientovi (dopad označení „nespolupracující“ na pacienta i personál)
pomoz pacientovi najít cestu, jak efektivně situaci řešit, vytvoř atmosféru důvěry, terapeutický vztah sestry a pacienta
přešetři způsoby léčby, zjisti, které intervence jsou nejdůležitější pro splnění terapeutických a ošetřovatelských cílů, stanov s pacientem priority
poskytuj pacientovi informace vždy tak, aby je stačil postupně zpracovávat
vyhýbej se násilné konfrontaci, respektuj pacientovy názory a vlastní hodnocení
povzbuzuj pacienta v péči o sebe sama, rozhodování o sobě, akceptuj jeho hodnocení vlastních sil i omezení
věnuj pacientovi soustavnou péči a pozornost během hospitalizace, prohlubuj jeho důvěru
poskytuj pacientovi průběžně informace a poraď mu, kde a jak si může sám vyhledat vše potřebné, zpětně si ověřuj úroveň míry jeho znalostí a pochopení problému
uzavři s pacientem dohodu o jeho účasti na léčbě, aby se zlepšila jeho spolupráce
snaž se dosahovat vzájemných cílů postupně, nikdy na pacienta násilně nenaléhej
všestranně podporuj pacienta v jeho léčebných snahách a zvyšuj stupeň jeho odpovědnosti tím, že bude sám sledovat postupné zlepšování svého stavu
posílení zdraví
snaž se u pacienta podpořit sebe-monitoring, uvědomování si vlastní zodpovědnosti za své chování a jeho důsledky
doporuč pacientovi poradenství a další vhodné zdroje

Hodnocení