Informace

Literatura

Interna

 • ADAMS, B., HAROLD, C. E. Sestra a akutní stavy od A do Z. 1. vyd., Praha: Grada, 1999. 488 s. ISBN 80-7169-893-8
 • BAUER, J. a kol. Obecná a speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Snímal, 1993. 204 s.
 • ČÁP, J., RYŠKA, A. Aspirační cytologie štítné žlázy. 1. vyd. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2003, 188 s. ISBN 80-86225-32-1
 • DÍTĚ, P. a kol. Gastroenterologie. 1. vyd., Brno: MU, 2000, 196 s. ISBN 80-210-2379-1
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Akutní stavy v první linii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 330 s. ISBN 80-7169-238-7
 • HÁJEK, M., DRÁBKOVÁ, J., HARUŠTIAK, S., MAREL, M., VOMELA, J. Kritická onemocnění průdušnice a jejich léčení. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-783-4
 • CHROBÁK, L. a kol. Propedeutika vnitřního lékařství. 1.vyd., Praha: Grada Publisching, 2003, 200 s. ISBN 80-247-0609-1
 • KÁŠ, S., ORSZÁGH, J. Neurologie pro 4. ročník středních zdravotnických škol. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 1996. 64 s. ISBN 80-85800-27-6
 • KLABUSAY, L. a kol. Interní lékařství II. díl. 2. přepracované vydání, Brno: IDPVZ, 1993, 218 s. ISBN 80-7013-140-3
 • KLENER, P. a kol. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 1999. ISBN 80-7262-007-X
 • KLENER, P. et al. Vnitřní lékařství, svazek IV – Gastroenterologie, hematologie. Praha: Galén, 2002, 263 s. ISBN 80-7262-139-4
 • KLENER, P. a kol. Propedeutika Vnitřní lékařství. Svazek I. Praha: Galén, 2004. ISBN 80-7262-252-8
 • LUKÁŠ, K. a kol. Gastroenterologie a hematologie pro zdravotní sestry. 1.vyd., Praha: Grada Publisching, 2005, 288s. ISBN 80-247-1283-0
 • MUSIL, J., PETŘÍK, F., TREFNÝ, M. Pneumologie. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-0993-5
 • SUCHOPÁR, J. a kol. Remedia compendium. 2. vyd., Praha: Panax, 1997, 663 s. ISBN 80-902126-3-8
 • SOUČEK, M., ŠPINAR J., SVAČINA P. Vnitřní lékařství pro stomatology. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 380 s. ISBN 80-247-1367-5
 • ŠAFRÁNKOVÁ, A., NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. 1.vyd., Praha: Grada Publishing, 2006, 284 s. ISBN 80-247-1148-6
 • ŠAFRÁNKOVÁ, A., NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. 1.vyd., Praha: Grada Publishing, 2006, 216 s. ISBN 80-247-1777-8
 • TŘEŠKA, V. a kol. Propedeutika vybraných klinických oborů. 1.vyd., Praha: Grada Publisching, 2003, 460 s. ISNB 80-247-0239-8
 • VENCOVSKÝ, Jiří. Autoimunitní systémová onemocnění. 1.vyd. Praha: Triton, 1998. 136 s. ISBN 80-85875-97-7
 • JIRÁK, R., HOLMEROVÁ, I., BORZOVÁ, C. Demence a jiné poruchy paměti. Praha: Grada Publishing, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2454-6.
 • KÁŠ, S. Neurologie v běžné lékařské praxi. 1.vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 1997. 344 s. ISBN 80-7169-339-1.
 • KOUKOLÍK, F., JIRÁK. R. Alzheimerova nemoc a další demence. Praha: Grada Publishing, 1998. 229 s. ISBN 80-7169-615-3.
 • NAVRÁTIL, L. A KOL. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 424 s. ISBN 978-80-247-2319-8.
 • SEIDL, Z. Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 2008. 168 s. ISBN 978-80-247-2733-2.
 •  SEIDL, Z., OBENBERGER, J. Neurologie pro studium i praxi. Praha: Grada Publishing, 2004. 364 s. ISBN 80-247-0623-7.
 • VESELSKÝ, Zbyněk. Vybrané kapitoly z urologie. GEMA ART GROUP a.s., 2007.
 • ZGOLA, J. Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha: Grada Publishing, 2003. 232 s. ISBN 80-247-0183-9.

Chirurgie

 • ADAMS, B., HAROLD, C. E. Sestra a akutní stavy od A do Z. 1. vyd.. Praha: Grada, 1999. 488 s. ISBN 80-7169-893-8
 • CVRČKOVÁ, P. Individualizovaná fyzioterapeutická péče o klienta s diagnózou Totální endoprotéza kyčelního kloubu. Hradec Králové, 2005. 25 s. Absolventská práce na SZŠ a VZŠ. Vedoucí absolventské práce Bohuslava Věchtová.
 • DOMINIK, J. Kardiochirurgie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. 216 s. ISBN 80-7169-669-2
 • DVOŘÁČEK, J. Urologie. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova nakladatelství Karolinum, 1999. 235 s. ISBN 80-7184-745-3
 • ETYLOVÁ, Fr., MUCHA, Josef. a kol.. Přednemocniční neodkladná péče. Brno: IDVPZ, 2003. 368 s. ISBN 80-7013-379-1
 • FERKO, A., VOBOŘIL, Z., ŠMEJKAL, K., BEDRNA, J. Chirurgie v kostce. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 591 s. ISBN 80-247-0230-4
 • HUSSMANN, J. Chirurgie. 1. vyd. Praha: SCIENTIA MEDICA, 1995. 312 s. ISBN 80-85526-26-3
 • HUŠKOVÁ, P. Individualizovaná fyzioterapeutická péče o klienta s diagnózou totální endoprotéza kyčelního kloubu. Hradec Králové, 2006. 43 s. Absolventská práce na SZŠ a VZŠ. Vedoucí absolventské práce Naděžda Zástavová.
 • KRAJINA,A., HLAVA,A. Angiografie. 1. vyd. Hradec Králové: NUCLEUS, 1999. 552 s. ISBN 80-901753-6-8
 • MÜLLER, M. a kol. Chirurgie pro studium a praxi. 1. vyd. Praha: Goldstein a Goldstein, 1997. 441 s. ISBN 80-86094-10-3
 • PIVOŇKOVÁ, R. Ošetřovatelský proces u nemocného s karcinomem prostaty – Kasuistika. Hradec Králové, 2005, 54 s. Absolventská práce na SZŠ a VZŠ. Vedoucí absolventské práce Jana Heřmanová.
 • SOCHOVÁ, J. Individualizovaná fyzioterapeutická péče u klienta s diagnózou paraplegie. Hradec Králové, 2006. 63 s. Absolventská práce na SZŠ a VZŠ. Vedoucí absolventské práce Zdeňka Soustružníková.
 • SOSNA, A., VAVŘÍK, P., KRBEC, M., POKORNÝ, D. a kol. Základy ortopedie. Praha: Nakladatelství Triton, 2001. 175 s. ISBN 80-7254-202-8
 • SOVOVÁ, E., ŘEHOŘOVÁ, J. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 156 s., 8 s. barevné přílohy. ISBN 80-247-1009-9
 • VYHNÁLEK, F. a kol. Chirurgie II. 1.vyd.. Praha: Informatorium, 1997. 188 s. ISBN 80-86073-14-8
 • VYHNÁLEK, F. a kol. Chirurgie III. 1.vyd.. Praha: Informatorium, 1997. 115 s. ISBN 80-86073-14-9
 • WABERŽINEK, G., KRAJÍČKOVÁ, D. a kol. Základy obecné neurologie. 1.vyd.. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 241 s. ISBN 80-246-0803-0
 • WALSH, Patrik C. RETIK, Alan B. VAUGHAN, Darracot E. WEIN, Alan J. Campbel´s urology: volume 1. 7. vyd. Philadelphia: W.B.Saunders company, 1998. S. 106. ISBN 0-7216-4462-7
 • WOLFE, J. ABC cévních onemocnění. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Scientia Medica, splo. S.r.o., 1994. 96 s. ISBN 80-85526-27-1
 • ZÁRUBOVÁ, V. Ošetřovatelská péče u pacienta s transverzální míšní lézí. Hradec Králové, 2005. 88 s. Bakalářská práce na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Vedoucí bakalářské práce Martina Oborníková.
 • ZEMAN, Miroslav a kol. Chirurgická propedeutika. 2.vyd., Praha: Grada Publishing, 2003. 524 s. ISBN 80-7169-705-2
 • Urologické listy. Č. 2 (červen 2006). Praha: Medica Healthworld, 2006. Vychází čtvrtletně. ISSN 1214-2085
 • ŽVÁK,I., BROŽÍK, J., KOČÍ, J., FERKO,A. Traumatologie ve schématech a RTG obrazech. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 208 s. ISBN 80-247-1347-0

Pediatrie

 • BOREK, Ivo a kol. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. Brno: IDVPZ, 2001. 328 s. ISBN 80-7013-338-4
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Ošetřovatelské diagnózy v neonatologii. Brno: IDVPZ, 2000. 45 s. ISBN 80-7013-322-8.
 • FENDRYCHOVÁ, J., VACUŠKOVÁ, M., ZOUHAROVÁ, A. Ošetřovatelské diagnózy v pediatrii. Brno: IDVPZ, 2002. 145 s. ISBN 80-7013-357-0.
 • FENDRYCHOVÁ, J. Hodnotící metodiky v neonatologii. Brno: NCO NZO, 2004. ISBN 80-7013-405-4
 • FENDRYCHOVÁ, J., Klimovič, M. Péče o kriticky nemocné dítě. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2005. 414 s. ISBN 80-7013-427-5
 • HAVRÁNEK, Petr. Dětské zlomeniny. Praha: Nakladatelství Corvus, 1991. Str. 9 -17, 134-161. ISBN 80-900014-2-4
 • HRODEK, O., VAVŘINEC, J. Pediatrie. 1.vyd., UK Praha: Galén, 2002. 733 s. ISBN 80-7262-178-5
 • JUŘENÍKOVÁ, P., PETROVÁ, V., HŮSKOVÁ, J., Ošetřovatelství pro 3. ročník středních zdravotnických škol. 1. vyd., 1. část. Uherské Hradiště: SZŠ, 1998. 218 s.
 • KABELKA, Miroslav. Dětská chirurgie. 1.vyd. Praha: UK – Karolinum, 1992. 322 s. ISBN 80-7066-561-0
 • KLÍMA, J. a kol. Pediatrie. 1. vyd., Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003. 320 s. ISBN 80-86432-38-6
 • KOUTECKÝ, J., KABÍČKOVÁ, E., STARÝ, J. Dětská onkologie pro praxi. 1. vyd. Praha: TRITON, 2002. 179 s. ISBN 80-7254-288-5
 • NEČASOVÁ, Anna a kol. Vybrané kapitoly z dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost – I. díl. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1994. 177 s. ISBN 80-7013-175-6
 • NEČASOVÁ, Anna a kol. Vybrané kapitoly z dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost – II. díl. Brno: IDVPZ, 1996. 245 s. ISBN 80-7013-223-X
 • NIESSEN, Karl - Heinz a kol. Pediatrie. Praha: Sciencia Medica, 1996. 608 s. ISBN 3-527-15517-1
 • Ó CALLAGHAN, CH., STEPHENSON, T. Pediatrie do kapsy. 2. přepr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 448 s. ISBN 80-247-0933-3
 • POHUNEK, Petr. SVOBODOVÁ, Tamara. Průduškové astma v dětském věku. Farmakoterapie pro praxi/sv.23. Maxdorff, 2007. ISBN 978-80-7345-118-9
 • ŠAŠINKA, M., ŠAGÁT, T. a spolupr. Pediatria. 1. sv., Košice: Satus, 1998, 620 s. ISBN 80-967963-0-5
 • ŠNAJDAUF, J., ŠKÁBA,R. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, UK – Karolinum, 2005. 395 s. ISBN 80-7262-329-X (Galén), ISBN 80-246-1084-1 (Karolinum)
 • VOKURKA, Samuel. Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 140 s. ISBN 80-7262-299-4
 • ČESKÁ NEONATOLOGICKÁ SPOLEČNOST, ČESKÁ PEDIATRICKÁ SPOLEČNOST, SLOVENSKÁ PEIATRICKÁ SPOLEČNOST. Neonatologický edukační program. Modul I-X. Praha: T – print, Třinec 1996.
 • PERUŠIČOVÁ, J. (ed.). Diabetes mellitus 1. typu. Praha: Geum, 2007. 615 s. ISBN 978-80-86256-49-8
 • ISPAD consensus guidelines 2006 – 9009. Moderní dětská diabetologie. Praha: Galén, 2009. 286 s. ISBN 978-807262-624-3
 • LEBL, J., PRŮHOVÁ, Š. Monogenní diabetes mellitus. Od diagnostiky k léčbě. Praha: Maxdorf, 2009. 35 s. ISBN 978-80-7345-193-6
 • LEBL, J., PRŮHOVÁ, Š., ŠUMNÍK, Z. a kol. Abeceda diabetu. 3. vyd. Praha : Maxdorf, 2008. 184 s. ISBN 978-80-7345-141-7.
 • NEUMANN, D. Diabetes mellitus 1. typu u dětí. In Bayer M. (ed) Lékařské repetitorium. Pediatrie. Praha: Triton, 2011. s. 95-99 .

Psychiatrie

 • ANDRLOVÁ, M. Současné směry v české psychoterapii. Praha: Triton, 2005 ISBN 80-7254-603-1
 • BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1197-4
 • BARTOŠÍKOVÁ, I., JIČÍNSKÝ, V., JOBÁNKOVÁ, M., KVAPILOVÁ, J. Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Brno: 1. vyd. IDVPZ, 2000. 203 s. ISBN 80-7013-288-4
 • BAŠTECKÁ, B., GOLDMAN, P. Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-550-4
 • BEER, M.D., PEREIRA, M., PATON, C. Intenzivní péče v psychiatrii. Praha: Grada Publishing, 2005 ISBN 80-247-0363-7
 • BOUČEK, J., PIDRMAN, V. Psychofarmaka v medicíně. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1136-2
 • ČERNOCH, Z. a kol. Neuroradiologie. Hradec Králové: Nucleus HK, 2000. ISBN 80-901753-9-2
 • DÖRNER, K., PLOG, U. Bláznit je lidské. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-628-5
 • DRAPELA, V. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7173-452-X
 • DUNOVSKÝ, Jiří. DYTRYCH, Zdeněk. MATĚJČEK, Zdeněk. a kolektiv. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1995. 245 s. ISBN 80-7169-192-5
 • FRANKL, V.E. Teorie a terapie neuróz. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-779-6
 • GÖHLERT, F. Ch., KÜHN, F. Od návyku k závislosti. Praha: Ikar, 2001. ISBN 80-7202-950-9
 • HANUŠ, H. a kol. Obecná psychiatrie. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-382-2
 • HANUŠOVÁ, Jaroslava. Násilí na dětech – syndrom CAN. 1. vyd. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. 24 s. ISBN 80-86991-78-4
 • HÖSCHL, Cyril a kolektiv. Psychiatrie: Učebnice pro vyšší zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 1997. 176 s. ISBN 80-85526-64-6
 • HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J.. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: TIGIS, 2002. 883 s. ISBN 80-900130-1-5
 • JOHNSON, S.M. Charakterové typy člověka. Brno, Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1521-3
 • KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup I., II. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. ISBN 80-86734-05-6
 • KERN, H. a kol. Přehled psychologie. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-426-5
 • KOTASOVÁ, J. Vybrané kapitoly z patopsychologie. Olomouc: Hanex, 2000. ISBN 80-85783-30-4
 • KOUKOLÍK, František. JIRÁK, Roman. Alzheimerova nemoc a další demence. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. 232 s. ISBN 80-7169-615-3
 • KRCH, F.D. a kol. Poruchy příjmu potravy. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-627-7
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. 280s. ISBN 80-7178-551-2
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0179-0
 • MARKOVÁ, Eva. VENGLÁŘOVÁ, Martina. BABIAKOVÁ, Mira. Psychiatrická ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 352 s. ISBN 80-247-1151-6
 • MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-226-2
 • MUNZAROVá, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1024-2
 • NAKONEČNÝ, M. Lexikon Psychologie. Praha: Vodnář, 1995. ISBN 80-85255-74-X
 • NEŠPOR, K., CSÉMY, L. Bažení (craving). Praha: Sportpropag, 1999.
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-432-X
 • PACLT, I. a kol. Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1426-4
 • PIDRMAN, Vladimír. Posttraumatická stresová porucha: Manuál pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha-Bohnice, 2002. 22 s. ISBN 80-85121-45-X
 • PIDRMAN, V. Demence. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1490-5
 • POKORNÝ, V. Patologické závislosti. Brno: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002. ISBN 80-86568-02-04
 • PONĚŠICKÝ, J. Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky. Praha: Triton, 2002. ISBN 80-7254-216-8
 • PRAŠKO J. a kol.. Psychiatrie. Praha: Informatorium, 2003. ISBN 80-7333-002-4
 • RABOCH, J., ZVOLSKÝ, P. Psychiatrie. Praha: Galén, 2001. ISBN 80-7245-369-X
 • RABOCH, Jiří. PAVLOVSKÝ, Pavel. Psychiatrie: minimum pro praxi. 3. vyd. Praha: Triton, 2003. 211 s. ISBN 80-7254-423-3
 • ROTGERS, F. a kol. Léčba drogových závislostí. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-836-9
 • ŠLAISOVÁ, I., HOSÁK, L., MICHÁLKOVÁ, V. Ošetřovatelství v psychiatrii. 1. vyd. Hradec Králové: Nukleus, 2004. 91 s. ISBN 80-86225-51-8
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9
 • VYMĚTAL, J. Úvod do psychoterapie. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0253-3
 • ZVOLSKÝ, P. Obecná psychiatrie. Praha: Karolinum, 2006. 192 s. ISBN 80-7184-494-2
 • ZVOLSKÝ, Petr. a kolektiv. Speciální psychiatrie. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2001. 206 s. ISBN 80-7184-203-6
 • Slovník psychiatrických termínů. 2. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha-Bohnice, 2004. 120 s. ISBN 80-85121-10-7

ORL

 • ASTL J. Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Praha : Karolinum 2002.
 • BOŘÍK O. Nástin ušního, nosního a krčního lékařství. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníku v Brně, 1996. 148 s. ISBN 80-7013-220-5.
 • HAHN, A. a kol. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, 2007. 392 s. ISBN 978-80-247-0529-3
 • HOCH, J., LEFFLER, J. Speciální chirurgie. 2. aktualizované vydání. Maxdorf, Praha 2003. 224 s. ISBN 80-85912-06-6.
 • HYBÁŠEK, I. Ušní, nosní a krční lékařství. 1. vyd., Praha: Galén, 1999. 220 s. ISBN 80-7262-017-7
 • HYBÁŠEK, I., VOKURKA, J. Otorinolaryngologie. 1. vyd., Praha: Karolinum, 2006. 426 s. ISBN 80-246-1019-1
 • CHROBOK, V., ASTL, J., KOMÍNEK, P. Tracheostomie a koniotomie, techniky, komplikace a ošetřovatelská péče. Praha: Maxdorf, 2004, s.170. ISBN 80-7345-031-3.
 • JUŘENÍKOVÁ, P., HUSKOVÁ, J., TOMÁNKOVÁ, D. Ošetřovatelství – Psychologie nemocného před a po operaci, ORL, oční, práce sestry v terénu, onkologie. 1. vyd., Uherské Hradiště: Středisko služeb školám Uherské Hradiště, 2000. 154 s.
 • LUKÁŠ J. A KOLEKTIV. Tracheostomie v intenzivní péči. Praha : Grada Publishing, 2005.1.vyd.128s. ISBN 80-247-0673-3.
 • PAFKO, P. et al. Základy speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galen, Karolinum, 2008. 385 s. ISBN 978-80-7262-402-7.
 • SLEZÁKOVÁ, L. a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV – Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, 2008. 224 s. ISBN 978-80-247-2506-2
 • SOUČEK, M., ŠPINAR, J., SVAČINA, P. a kol. Vnitřní lékařství pro stomatology. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, 2005. 380 s. ISBN 80-247-1367-5
 • VOKURKA, M., HUGO, J. Praktický slovník medicíny. 8. vyd., Praha: Maxdorf, 2007. 518 s. ISBN 978-80-7345-123-3
 • ZEMAN, M. Speciální chirurgie. Praha: Galén, 2001, 2004, 2006. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.

Gynekologie

 • KOBILKOVÁ, Jitka. Základy gynekologie a porodnictví. 1 vyd. Praha : Galén, 2005. 368 s. ISBN 80-7262-315-X.
 • MACKŮ, F. Gynekologie. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2000. 273 s. ISBN 80-7184-294-X.
 • MACKŮ, F. Porodnictví. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2000. 300 s. ISBN 80-7184-290-7.

Ošetřovatelství

 • ČERVINKOVÁ, E. a kol. Ošetřovatelské diagnózy. 3. vyd.. Brno: NCONZO, 2005, 165 s. ISBN 80-7013-358-9
 • DOENGES, Marylin E., MOORHOUSE, Mary Francis. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 568 s. ISBN 80-247-0242-8
 • JUŘENÍKOVÁ, P., HŮSKOVÁ, J., PETROVÁ, V. Ošetřovatelství učební text pro střední zdravotnické školy. 1. část. 2. vyd., Uherské Hradiště: Středisko služeb školám Uherské Hradiště, 1999. 228 s.
 • JUŘENÍKOVÁ, P., HŮSKOVÁ, J. Ošetřovatelství učební text pro IV. ročník středních zdravotnických škol. 2. část. 1. vyd.. Uherské Hradiště: Středisko služeb školám Uherské Hradiště, 2001. 174 s.
 • Kolektiv autorů. Základy ošetřování nemocných. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0845-6
 • KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. Ošetrovateľstvo 1. 1. vyd.. Martin: Osveta, 1995. 836 s. ISBN 80-217-0528-0
 • KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. Ošetrovateľstvo 2. 1. vyd.. Martin: Osveta, 1995. 635 s. ISBN 80-217-0528-0
 • LUKÁŠ, K. a kol. Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry. 1.vyd., Praha: Grada Publisching, 2005, 288s. ISBN 80-247-1283-0
 • MAREČKOVÁ, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 264 s. ISBN 80-247-1399-3
 • MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Holistické přístupy v péči o zdraví. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. ISBN 80-7013-277-9
 • MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Úvod do ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: UK Karolinum, 2002. 160 s. ISBN 80-246-0428-0
 • MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Úvod do ošetřovatelství I. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2002. 187 s. ISBN 80-246-429-9
 • MIKŠOVÁ, Z., JANOŠÍKOVÁ, M., ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. 1. vyd. Valašské Meziříčí: NALIOS, 1998. 121 s.
 • MIKŠOVÁ, Z., FROŇKOVÁ, M., ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 248 s. ISBN 80-247-1442-6
 • MIKŠOVÁ, Z., FROŇKOVÁ, M., ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče IV. Ošetřovatelský proces při odběru biologického materiálu a endoskopickém vyšetření. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Nalios, 2003. 93 s.
 • NEJEDLÁ, M., SVOBODOVÁ, H., ŠAFAŘÍKOVÁ, A. Ošetřovatelství III/1. 1. vydání. Praha: Informatorium, 2004. 245 s. ISBN 80-7333-030-X
 • NOVOTNÁ, J., UHROVÁ, J. Ošetřovatelství 1 pro střední zdravotnické školy obor zdravotnický asistent. Praha: Fortuna, 2007. ISBN 978-80-7168-987-4
 • O' CONNOR,M., ARANDA, S. Paliativní péče pro sestry všech oborů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 324 s. ISBN 80-247-1295-4
 • RICHARDS, Ann., EDWARDS, Sharon. Repetitorium pro zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 376 s. ISBN 80-247-0932-5
 • ROZSYPALOVÁ, M., STAŇKOVÁ, M. a kol. Ošetřovatelství 1/2 pro střední zdravotnické školy. 2. vyd., Praha: Informatorium, 1999. 209 s. ISBN 80-86073-40-8
 • ROZSYPALOVÁ, Mari, HALADOVÁ, Eva, ŠAFRÁNKOVÁ, Alena. Ošetřovatelství II.: pro 2. ročník středních zdravotnických škol. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2002. 239 s. ISBN 80-86073-97-1
 • RYBKA, Jaroslav a kol. Diabetologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 288 s. ISBN 80-247-1612-7
 • SLEZÁKOVÁ, L. a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II. 1 vydání. Praha: Grada, 2007. 204 s. ISBN 978-80-247-2040-1
 • ŠAFRÁNKOVÁ, A., NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 280 s. ISBN 80-247-1148-6
 • ŠAFRÁNKOVÁ, A., NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 212 s. ISBN 80-247-1777-8
 • ŠAMÁNKOVÁ, Marie, HUŠKOVÁ, Martina, MATOUŠOVIČ, Karel. Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult 1. a 2. díl. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2003. 274 s. ISBN 80-246-0477-9
 • TRACHTOVÁ, E. a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 1. vyd., Brno: IDPVZ, 1999, 186 s. ISBN 80-7013-285- X
 • TYRLÍKOVÁ, I. a kol. Neurologie pro sestry. 1. vyd., Brno: NCONZO, 2005. 287 s. ISBN 80-7013-287-6
 • VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1262-8
 • VORLÍČEK,J., ABRAHÁMOVÁ, H., VORLÍČKOVÁ, H. a kol. Klinická onkologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 328 s. ISBN 80-247-1716-6
 • ADAMS , B. HAROLD, C. E. Sestra a akutní stavy od A do Z. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2000. 488 s. ISBN 88-7169-893-8.
 • ROKYTA, R.,a kol. Učebnice somatologie. 2.vyd. Praha : Eurolex Bohemia s.r.o, 2003. 264 s. ISBN 80-864-32-49-1.
 • SLEZÁKOVÁ, L.,a kol.. Ošetřovatelství 1.část. 1.vyd.Praha : Grada Publishing a.s., 2007. 188 s. ISBN 978-80-247-1775-3.
 • Autotransfuze [online].[cit. 2011-05-10].
  http://www.fnmotol.cz/autotransfuze.html

Terapie

 • ABRAHÁMOVÁ, J., POVÝŠIL, C., HORÁK, J. Atlas nádorů prsu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 328 s. ISBN 80-7169-771-0
 • ABRAHÁMOVÁ, J., DUŠEK, L. a kol. Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 227 s. ISBN 80-247-0499-4
 • BEŇO, Igor. Náuka o výžive. Fyziologická a liečebná výživa. 2. vyd. Martin: Osveta, 2003. 155 s. ISBN 80-8063-126-3
 • BRODANOVÁ, M., ANDĚL, M. Infuzní terapie, parenterální a enterální výživa. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1994. 287 s. ISBN 80-85623-60-9
 • FOŘT, Petr. Výživa pro dokonalou kondici a zdraví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 184 s. ISBN 80-247-1057-9
 • GROFOVÁ, Zuzana. Nutriční podpora. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 237 s. ISBN 978-80-247-1868-2
 • HUSSMANN, Jürgen. Memorix chirurgie. 1. vyd. Praha: SCIENTIA MEDICA, 1995. 312 s. ISBN 80-85526-26-3
 • JAKOUBKOVÁ, Jaroslava. Paliativní medicína.Trendy soudobé onkologie. Sv. I. 1. vyd. Praha: Galén, 1998. 125 s. ISBN 80-85824-78-7
 • KLEINWÄCHTEROVÁ, H., BRÁZDOVÁ, Z. Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování. 2. vyd. Brno: NCO NZO, 2005. 102 s. ISBN 80-7013-336-8
 • KLENER, P., VORLÍČEK, J. a kol. Podpůrná léčba v onkologii. 1. vyd. Praha: Galén, 1998. 231 s. ISBN 80-902501-2-2
 • KOHOUT, P., KOTRLÍKOVÁ, E. Základy klinické výživy. 1. vyd. Praha: KRIGL, 2005. 113 s. ISBN 80-86912-08-6
 • Kolektiv autorů. Vše o léčbě bolesti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 356 s. ISBN 80-247-1720-4
 • KOUTECKÝ,J., KABÍČKOVÁ, E., STARÝ, J. Dětská onkologie pro praxi. 1. vyd. Praha: TRITON, 2002. 179 s. ISBN 80-7254-288-5
 • KUNOVÁ, Václava. Zdravá výživa. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 136 s. ISBN 80-247-0736-5
 • LUKÁŠ, K. a kol. Gastroenterologie a hematologie pro zdravotní sestry. 1.vyd., Praha: Grada Publisching, 2005, 288s. ISBN 80-247-1283-0
 • MARTÍNKOVÁ, J. a kol. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1356-4
 • MÜLLEROVÁ, Dana. Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. 1. vyd. Praha: TRITON, 2003. 99 s. ISBN 80-7254-421-7
 • STARNOVSKÁ, M., CHOCENSKÁ, E. Nutriční terapie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. 39 s. ISBN 80-7262-387-7
 • VOKURKA, Martin. HUGO, Jan. Praktický slovník medicíny. 6. vyd. Praha: Maxdorf, 2000. 490 s. ISBN 80-85912-38-4
 • VYZULA, Rostislav. Výživa při onkologickém onemocnění. 1. vyd. Praha: Galén, 2001. 122 s. ISBN 80-7262-120-3
 • VORLÍČEK, J.,VYZULA, R., ADAM, Z. a kol. Praktická onkologie – vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 344 s. ISBN 80-7169-974-8

Diagnostika - Vyšetřovací metody

 • AUTORSKÝ KOLEKTIV. Preanalytická fáze. Praha: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s.r.o., 2005. 144 s. ISBN 80-239-5198-X
 • CHROBÁK, L. a kol. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-247-0609-1
 • KLENER, P. a kol. Propedeutika Vnitřního lékařství. Svazek I. Praha: Galén, 2004. ISBN 80-7262-252-8
 • KOPÁČ, J. Lékařská a laboratorní diagnostika. Turnov: Lékařská laboratoř, 2004. 813 s.
 • MAREK,J., KALVACH, Z., SUCHARDA,P. a kol. Propedeutika klinické medicíny. 1. vyd. Praha: TRITON, 2001. 652 s. ISBN 80-7254-174-9
 • MASOPUST, J. Klinická biochemie,požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Část I. Praha: Univerzita Karlova nakladatelství Karolinum, 1998. 429 s. ISBN 80-7184-649-I
 • NOVOTNÁ, J., UHROVÁ, J., JIRÁSKOVÁ, J. Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-940-8
 • PEPRLA, J., KUKLÍNEK, P. Přehled laboratorních vyšetření. 3. vyd. Brno: Lachema, 1998. 219 s.
 • RACEK, J. a kol. Klinická biochemie. 1. vyd. Praha: UK a Galén, 1999. 317 s. ISBN 80-7262-023-1
 • ROSINA, J., KOLÁŘOVÁ, H., STANEK, J. Biofyzika pro studenty zdravotniských oborů. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1383-7
 • SEIDL, Z., VANĚČKOVÁ, M. Magnetická rezonance hlavy, mozku a páteře. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1106-5
 • TESAŘ, J. a kol. Moderní diagnostické metody. Brno: NCO NZO, 1999. ISBN 80-7013-295-7
 • TŘEŠKA, V. a kol. Propedeutika vybraných klinických oborů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 460 s. ISBN 80-247-0239-8
 • VOKURKA, M., HUGO, J., PRESL, J. Praktický slovník medicíny. 3.vyd. Praha: Maxdorf, 1995. 409 s. ISBN 80-85800-27-6
 • VOKURKA, M. a kol. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0896-0
 • VYMAZAL, J. Magnetická rezonance nervové soustavy – radiologické a klinické aspekty. Praha: M. Diag Publishing, 2006. ISBN 80-903811-0-3
 • ZEMAN, Miroslav. a kol. Chirurgická propedeutika. 2.vyd.. Praha: Grada Publishing, 2003. 524 s. ISBN 80-7169-705-2
 • ŽIVNÝ, P., PALIČKA, V. Seznam metod prováděných ve FN HK. Hradec Králové: FN v HK ve spolupráci s Nakladatelstvím ATD v HK, 1997. 147 s. ISBN 80-901524-7-3
 • Výukový CD ROM pro zdravotnické školy: Vyšetřovací metody v klinické mikrobiologii a klinické imunologii. 1. vyd. Hradec Králové: 2004. 68 s. ISBN 80-903414-0-3

Edukace

 • BSATL, P., ŠVEC, V. Zdravotník lektorem. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1997. 122s. ISBN 80-7013-251-5
 • JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1.vyd. Praha:Grada, 2010. 77s. ISBN 978-80-247-2171-2.
 • http://projekty.osu.cz/mentor/III-edukace.pdf
 • KOHOUT, P., PAVLÍČKOVÁ, J. Onemocnění jícnu, vředová choroba žaludku a dvanáctníku. Praha: Forsapi. 2008. 109 s. ISBN 978-80-903820-7-7
 • KOHOUT, P., PAVLÍČKOVÁ, J. Crohnova choroba a ulcerózní kolitida: Rady lékaře, průvodce dietou. 1. vyd. Praha: Forsapi, 2006. 80 s. ISBN 80-903820-0-2.
 • KUTINOVÁ, J. Péče o nemocné se stomií s následnou domácí péčí. Sestra, 1994, IV, 5, s.14–17.
 • LATA, J., BUREŠ, J., VAŇÁSEK, T. Gastroenterologie. Praha: Galén. 2010. 256 s. ISBN 978-80-7262-692-2
 • ŠAFRÁNKOVÁ, A., NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 284 s. ISBN 978-80-247-1148-5.
 • SEDLÁČKOVÁ, M. et al. Infekce Helicpbacter pylori: vředová choroba, karcinom žaludku, dyspepsie. Praha: Maxdorf. 1996. 163 s. ISBN 80-85800-32-2
 • SCHÖLMERICH, J.; HOPPE-SEYLER, P.; LAUSEN, M. Ulcerózní kolitida Crohnova choroba: Otázky a odpovědi pro pacienty a jejich rodiny. 30. vyd. Freiburg: Falk Foundation, 1998. 54 s. ISBN 80-30-5-98-20.000.
 • SOSNA, A., POKORNÝ, D., JAHODA ,D. Náhrada kyčelního kloubu : Rehabilitace a režimová opatření. Praha : TRITON s.r.o., 2003. 58 s. ISBN 80-7254-302-4.
 • CONVATEC ACADEMY. Pracovní sešity pro vzdělávací program pro stomasestry. ConvaTec Academy 2000-2007
 • Totální endoprotéza kyčle, endoprotéza kyčelního kloubu. [online].[cit. 2011-05-10].
  http://www.lekari-online.cz/ortopedie/zakroky/kycel-endoproteza
 • Ortopedická ambulance. [online].[cit. 2011-05-10].
  http://www.ortopedicka-ambulance.estranky.cz/clanky/operace/totalni-endoprotezy/
 • Weaning, dechová rehabilitace u pacienta s dg. Myastenia gravis. [online].[cit. 2011-05-10].
  http://www.zdn.cz/clanek/sestra/weaning-dechova-rehabilitace-u-pacienta-s-dg-myastenia-gravis-363470
 • Www.mammahelp.cz [online]. 2001 [cit. 2011-04-05].
 • Www.mammahelp.cz/diagnosticke-metody.php
loga
Zavřít