O projektu

O projektu

Realizátor projektu

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ
Tertiary Technical Schools, Universities and Emloyers Cooperation in Education Modernization at Medical Tertiary Technical Schools

Základní identifikační údaje projektu:
Operační program: CZ.1.07. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.1. Vyšší odborné vzdělávání
Doba realizace projektu: leden 2010 – prosinec 2012

Celkové náklady projektu: 6 943 649,50 Kč

Obsah projektu:
Byly vytvořeny moderní multimediální výukové materiály fungující v prostředí internetu pro studenty celkem 4 vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ – pro obor vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zdravotní laborant, Diplomovaný zubní technik. Výukové materiály budou představovat základ pro vzdělávání studentů v jiné než denní formě vzdělávání. Při tvorbě jsme spolupracovali s předními odborníky z klinických pracovišť Fakultní nemocnice v Hradci Králové, se špičkovými soukromými zdravotnickými zařízeními zejména v oblasti stomatologické péče a s odborníky z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

Vytvořený vzdělávací materiál je ověřován na školách partnerů a v závěru projektu bude nabídnut zdravotnickým VOŠ k volnému využití.

V rámci realizace projektu mají možnost všichni vyučující VOŠ realizátora zvyšovat své odborné kompetence v oblasti nových trendů odborného vzdělávání.

V Multimediálním trenažéru plánování ošetřovatelské péče jsou nové kapitoly označeny nové.

Cíle projektu:

 • modernizace obsahů, metod a forem vzdělávání na VOŠ
 • vytvořit komplexní multimediální výukový a cvičební program pro studenty 4 oborů VOŠ (DVS, DZL, DFA, DZT)
 • zapojit odborníky z praxe do přípravy a využití výukových obsahů
 • udržet vysokou uplatnitelnost absolventů na trhu práce
 • prohloubit praktické zkušenosti a dovednosti pedagogických pracovníků VOŠ
 • rozšířit vytvořené programy na partnerské školy i na další zdravotnické VOŠ v ČR

CíCílová skupina:

 •  studenti VOŠ
  • bude zapojeno cca 350 studentů 4 oborů VOŠ
  • obory VOŠ:
   • Diplomovaná všeobecná sestra
   • Diplomovaný farmaceutický asistent
   • Diplomovaný zdravotní laborant
   • Diplomovaný zubní technik
 • pedagogičtí pracovníci VOŠ
  • pedagogové realizátora projektu
  • pedagogové partnerských VOŠ
  • odborníci z praxe a VŠ

V čem je projekt inovativní:

 • vzniknou nové moderní a názorné výukové nástroje obohacené o multimediální složky (videa, animace, schémata, obrázky) přístupné volně pro pedagogy a studenty zdravotnických oborů
 • produkty budou snadno dostupné pro všechny díky umístění na internetu
 • podpoříme oblast přípravy studentů na výuku
 • podpoříme celoživotní učení – programy mohou využívat absolventi oborů ke svému dalšímu vzdělávání
 • programy umožňují rychlou aktualizaci obsahu i jeho rozšiřování

Partneři projektu:

 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3
  • obor Diplomovaná všeobecná sestra
  • obor Diplomovaný zubní technik
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Masarykova 2033
  • obor Diplomovaná všeobecná sestra

 

Název projektu

Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče
Nursing Care Planning Multimedia Simulator

 
Celkové náklady projektu
: 5 112 600,00 Kč
 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
 

Základní identifikační údaje projektu

 • Operační program: CZ.04.1.03 Operační program Rozvoj lidských zdrojů
 • Priorita: 3.3 Rozvoj celoživotního učení
 • Opatření: 3.3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání
 • Program podpory: 15.C Rozvoj vzdělávání na SŠ a VOŠ
 • Grantové schéma: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních
 • Oblast zásahu: Rozvoj vzdělávání a odborné přípravy, která není zaměřená na konkrétní sektor (osoby, firmy)
 • Doba realizace projektu: listopad 2006 – červen 2008

Obsah projektu

Cílem projektu je vytvořit multimediální výukový a cvičební program provozovaný v prostředí internetu a sloužící jako trenažér plánování ošetřovatelské péče. Tím je dána jeho snadná aktualizace i šíření k uživatelům. Hlavními moduly programu budou Výklad, Cvičení, Výuka a Administrativní modul. Většina informací a médií bude umístěna v databázi, odkud se budou podle potřeby načítat.

V programu budou informace zpracovány v podobě výukových textů doplněných fotodokumentací, videosekvencemi, schématy i animacemi. V programu budou zpracovány nejčastější lékařské diagnózy v oborech interních, chirurgických, pediatrických a psychiatrických, jejich etiologie, vyšetřovací metody, diagnostika a léčba. Dále bude program pracovat s ošetřovatelskými diagnózami, které uživateli umožní vybírat je podle problému klienta. Do systému budou zařazeny modelové kazuistiky, které budou prezentovat typický obraz daného onemocnění.

Systém umožní žákům a studentům pracovat v několika úrovních náročnosti - od výkladového modulu, který jim bude předávat ucelené informace, až po tvořivé prostředí, v němž bude student hlavním aktérem ošetřovatelských kompetencí. V tomto prostředí si studenti budou moci vytvářet vlastní kazuistiky na základě dat získaných na klinickém pracovišti a budou řešit problém ošetřovatelské péče u virtuálního pacienta.

Vytvořený produkt bude zpřístupněn všem zdravotnickým školám k využívání ve výuce. V klinické praxi program může představovat základ pro tvorbu sesterské dokumentace, zvláště ošetřovatelských plánů péče specifických pro daného nemocného.

Cílová skupina uživatelů:

 • žáci 3. a 4. ročníků oboru Zdravotnický asistent na středních zdravotnických školách
 • studenti všech ročníků oboru Diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách
 • potenciálně studenti bakalářských oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka

Výsledný efekt práce s programem:

 • posílení ošetřovatelských kompetencí: plánování individuální ošetřovatelské péče, reagování na potřeby nemocných
 • posílení kompetence rychle se rozhodovat a řešit problém
 • zvládnutí výukového programu jako nástroje celoživotního vzdělávání

Možnost využití programu:

 • přímo ve výuce
 • při samostudiu
 • při ověřování nabytých vědomostí
 • zpracovávání úkolů souvisejících s odbornou praxí
 • nástroj komunikace mezi učitelem a žáky

V čem je projekt inovativní

V rámci projektu bude vytvořen unikátní multimediální výukový materiál splňující nezbytné požadavky na názornost. Využití informačních technologií a fungování tohoto programu v prostředí internetu odpovídá požadavkům na modernizaci vzdělávacího procesu. Zařazením cvičebního modulu (trenažéru) je pro žáky a studenty vytvořena jedinečná možnost získávat klíčové kompetence (péče o pacienta metodou ošetřovatelského procesu), což je v souladu s požadavky na zdravotnického pracovníka nejen v ČR, ale zejména ve státech EU. Program podněcuje samostudium žáků a studentů a stává se tak nástrojem celoživotního učení. ¨

Program je koncipován jako otevřený systém, který umožní aktualizaci uloženého výukového obsahu i jeho rozšiřování, což vnímáme jako nezbytnou podmínku v době překotného rozvoje medicínských oborů a ošetřovatelských postupů.

Do programu je zařazena i problematika psychiatrie, které v našich učebních osnovách nebyla věnována náležitá pozornost, zatímco v zemích EU je dána na roven základních medicínských oboru a je na ni kladen velký důraz.

Motivace ke vzniku projektu

Vytvořit multimediální výukový a simulační program je nesmírně složité a pro radu menších zdravotnických škol nerealizovatelné, přestože potřebu existence takového programu vnímají. Projekt takového rozsahu předpokládá spolupráci velkého týmu realizátorů, partnerů a dodavatelů služeb a existenci dostatečně rozsáhlého a fundovaného klinického zázemí. Vytvoření programu je nemyslitelné bez předchozích zkušeností s tvorbou obdobných programů a dobré spolupráce s klinickými a vědeckými pracovišti.

Žadatel takovéto zkušenosti načerpal v předchozích 3 letech realizací projektů financovaných MŠMT v rámci SIPVZ a zaměřených na vytvoření multimediálních e-learningových programů na nosičích CD ROM i v prostředí internetu. Žadatel také velmi úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí i LF UK v Hradci Králové.

Vytvořený multimediální výukový program je produktem, který následně jednotlivé zdravotnické školy mohou využívat a mohou samy, vlastními silami, pracovat na jeho aktualizaci a rozšiřování zcela podle svých specifických potřeb.

loga
Zavřít