Ošetřovatelské postupy

 ? 

Podávání transfuze etapa

Transfuze je převod krve nebo krevních derivátů ze zdravého jedince, dárce, nemocnému příjemci za účelem doplnění chybějící krve nebo jejích složek.

Ošetřovatelský postup

Pomůcky:

 • lékařská dokumentace
 • transfuzní přípravek s dokumentací
 • sanguitest – ABO test (testovací karta, testovací séra anti-A, anti-B, minimálně 2 tyčinky k promíchání)
 • pomůcky k odběru kapilární krve – kopíčko nebo jehla s malým průsvitem
 • rukavice nesterilní
 • transfuzní převodová souprava
 • pomůcky k zavedení i.v. vstupu
 • podložka pod končetinu
 • emitní misky, kontejner na kontaminovaný a ostrý odpad
 • tonometr, fonendoskop
 • teploměr
 • nesterilní nádobka na moč
 • diagnostické proužky na vyšetření moči
 • eventuálně manžeta k přetlakové transfuzi

Příprava pacienta:

 • dlouhodobá:
  • informace o výkonu
  • podpis informovaného souhlasu pacienta s výkonem
  • odběr 6-8 ml žilní krve pacienta k izosérologickému vyšetření (krevní skupina, Rh faktor, velká a malá křížová zkouška)
 • bezprostřední:
  • seznámení s průběhem výkonu
  • zavedení periferní žilní kanyly
  • změření fyziologických funkcí (TK, P, TT)
  • odběr moči k orientačnímu biochemickému vyšetření na přítomnost bílkoviny, krve a hemoglobinu
  • úprava lůžka, zajištění pohodlí pacienta v lůžku
  • kontrola signalizačního zařízení
  • příprava stojanu nebo závěsu na transfuzní přípravek k lůžku

Popis výkonu:

 • zkontrolujeme shodnost dat na transfuzním přípravku a výdejce – krevní skupinu a Rh faktor, číslo konzervy, exspirace, množství přípravku a druh
 • zkontrolujeme transfuzní přípravek pohledem (makroskopicky) – hranice mezi ery a plazmou musí být ostrá a plazma naprosto čirá, bez vloček nebo zákalu, průzračná, neporušený vak
 • vyplníme lékařskou a ošetřovatelskou dokumentaci (chorobopis, dekurz s transfuzním razítkem, transfuzní protokol, průvodku, sešit o evidenci podávání transfuzních přípravků)
 • vstupní část vaku transfuzního přípravku odezinfikujeme a křidélkový uzávěr, který vstup kryje, odlomíme
 • do vaku zavedeme bodec transfuzní soupravy a Martinovu baňku
 • naplníme baňku soupravy do jedné třetiny až poloviny krví, odvzdušníme set
 • lékař identifikuje pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • lékař si navlékne nesterilní rukavice a provede sanguitest (krev z transfuzní soupravy a krev od pacienta promíchá s testovacími séry anti-A, anti-B)
 • lékař odečte sanguitest a dává souhlas k dalšímu postupu
 • propláchneme periferní žilní katétr fyziologickým roztokem
 • napojíme kónus transfuzního setu na zavedený periferní žilní katétr a povolíme tlačku (jezdce)
 • lékař provede biologickou zkoušku: 5-10 ml krve se nechá kapat velmi rychle (cca 100 kapek), poté se kapky na 3 minuty zpomalí; situace se opakuje ještě dvakrát, přitom pozorně sledujeme reakce pacienta
 • lékař zhodnotí průběh biologické zkoušky a dává svolení k dalšímu pokračování transfuze
 • nastavíme rychlost podání transfuzního přípravku podle ordinace lékaře, neměl by však kapat déle než 1,5 až 2 hodiny, při velkých krevních ztrátách se transfuze aplikuje rychle – přetlakem
 • zaznamenáme do dokumentace začátek podání a lékař zapíše výsledek biologické zkoušky

Péče o pacienta během výkonu:

 • průběžně sledujeme celkový stav a subjektivní pocity pacienta a komunikujeme s ním, v určených časových intervalech měříme a zapisujeme fyziologické funkce
 • v případě komplikací okamžitě zastavíme transfuzi a ihned informujeme lékaře
 • sledujeme místo vpichu, kontrolujeme fixaci a správnou polohu končetiny

Péče o pacienta po výkonu:

 • uzavřeme tlačku na transfuzním setu
 • provedeme proplach periferního katétru 10 ml F1/1 a uzavřeme sterilní koncovkou
 • změříme fyziologické funkce
 • provedeme znovu odběr moči k orientačnímu biochemickému vyšetření na přítomnost bílkoviny a krve
 • dokončíme záznamy v dokumentaci (čas ukončení transfuze, celkové množství podaného transfuzního přípravku, výskyt případných komplikací, podpisy a razítka lékaře i sestry)
 • označený prázdný vak s uzavřeným setem i se zbylou krví uložíme v polyetylénovém sáčku na určené místo do chladničky – ponecháme 24 hodin v chladničce, poté odstraníme do biologického odpadu
 • zajistíme úklid použitých pomůcek
 • při podání dalšího transfuzního přípravku je nutno provést celý standardní postup znovu a s novou transfuzní převodovou soupravou

Pyretická reakce

 • příčina: přítomnost pyrogenů (drť z gumových zátek, mrtvé bakterie a produkty jejich metabolizmu) v převáděném přípravku
 • klinické projevy:
  • rychlý vzestup teploty
  • třesavka
  • bolest hlavy
  • nauzea
  • zvracení
  • tachykardie
 • průběh: většinou lehký
 • těžší stupeň: následuje horečka 38 °C s trváním 24 hodin
 • přerušení převodu, volán lékař

Hemolytická reakce

 • příčina: převod inkompatibilní krve (nestejnoskupinové) nebo účinkem jiných protilátek přítomných v plazmě příjemce
 • klinické projevy:
  • prudká bolest v bederní krajině
  • svírání na hrudi
  • dušnost
  • úzkost
  • neklid
  • třesavka
  • tachykardie
  • studený pot, bledost
  • pacient močí malé množství hnědě zbarvené moči až anurie
  • za 8-10 hod ikterus (žluté zbarvení kůže a očního bělma)
  • příznaky šoku (pokles TK, tachykardie, zvracení, bezvědomí)
 • průběh: první známky vznikají již po podání 20-50 ml inkompatibilní krve (závažnost reakce je závislá na množství převedené krve)

Alergická reakce

 • příčina: přecitlivělost na různé složky přítomné v krvi dárce (alergické látky, protilátky) případně na látky protisrážlivého nebo konzervačního prostředku
 • klinické projevy:
  • otok sliznice
  • kopřivka
  • zvýšená teplota
  • bolest hlavy
  • průjem
 • těžší stupeň: dušnost podobná astmatickému záchvatu
 • nejtěžší: anafylaktický šok
 • zastavení převodu, volán lékař

Septická reakce – bakteriální

 • příčina: bakteriální kontaminace krve
 • klinické projevy:
  • prudký vzestup TT
  • třesavka
  • zvracení
  • průjem
  • silná bolest hlavy
  • motorický neklid
  • obluzené vědomí
 • průběh: rychlý a těžký i při odpovídající léčbě
 • prevence: správné zacházení s transfuzními přípravky, správné skladování, dodržení předepsané doby mezi vyjmutím z chladničky a aplikací
 • přerušení převodu, volán lékař

Oběhová reakce – hypervolemie

 • příčina: oběhové přetížení organizmu, kdy dojde k zatížení krevního oběhu natolik, že srdce nestačí přečerpávat zmnožený objem a selže
 • klinické projevy:
  • bolest na prsou
  • vystupňovaná úzkost
  • psychomotorický neklid
  • na krku je viditelné zvýšení žilní náplně
  • dušnost
  • cyanóza
  • tachykardie
 • výskyt u rychlého či přetlakového převodu a u nemocných s poruchou srdečně-cévního systému
 • přerušení převodu, volán lékař, kyslík, sledovat TK
 • přenos infekčních nemocí
 • přenos infekčních nemocí – jde například o virové hepatitidy A, B, C, dále AIDS; zde významnou úlohu hraje dárce sám (prohlášení o zdravotním stavu) a preventivní testování každého vzorku zpracovávané krve

Závažnost komplikací podle klinického průběhu:

 • lehká – odezní po zastavení transfuze a jednoduché léčbě
 • střední – neodezní po jednoduché léčbě
 • těžká – došlo k orgánovým poruchám a vyžaduje monitorování

Sanquitesty s transfuzním setem Vaky s krevní plazmou Podávání krevní plazmy - pomůcky a dokumentace Napíchnutí setu na transfuzní vak Vak s plazmou na stojanu Aplikace plazmy - detail Lidský albumin Transfuze - podání krve na odd.

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít