Slovník

 

Acetylcholinesteráza
enzym, který rozkládá acetylcholin, a snižuje tak jeho působení na synapsi
Acidóza
porucha acidobazické rovnováhy ve prospěch kyselin
Acuta
prudce, rychle probíhající
Adaptace
přizpůsobování
Adekvátní
přiměřený
Adenom
nádor ze žlázového epitelu
Adheze
působení přitažlivých sil mezi atomy nebo molekulami na povrchu materiálů, jestliže vzdálenost mezi povrchy je v dosahu těchto sil (na principu adheze fungují některá lepidla). Ve stomatologii na principu adheze drží zubní náhrady, zvýšení adheze umožňuje používání např. prášků, past. V chirurgii se slovem adheze označují srůsty, např. pooperační adheze v dutině břišní.
Adhezivita
míra adheze - např. adhezivita krevních destiček k cévní stěně
Aditivum
přísada, přídavná látka
Aerofagie
polykání vzduchu; bývá obvykle neurotického původu, vede k plynatosti
Afázie
porucha tvorby a porozumění řeči; je způsobena poruchou dominantní hemisféry
Afinita
příbuznost, sklon k něčemu, v chemii např. ochota látek spolu reagovat
Afterload
dotížení, napětí vyvinuté ve stěně srdeční komory během systoly, jeden z faktorů ovlivňující systolický objem
Agitovanost
zřetelný neklid a nadměrná motorická aktivita spojena s úzkostí
Agnozie
neschopnost poznat a interpretovat smyslové vjemy, přičemž vlastní smyslové ústrojí včetně příslušných nervů není poškozeno
Agramatismus
neschopnost tvořit gramaticky správné věty; např. u slabomyslnosti, motorické či senzorické afázie
Agravace
zveličování obtíží pacientem; může mít účelový charakter nebo je výrazem úzkostného založení pacienta
Agregace
shlukování, seskupování. Agregace krevních destiček při zástavě krvácení.
Acholická stolice
neobsahuje žluč, a proto je velmi světlá
Achylie
chybění sekrece, obv. trávicích šťáv (žaludeční, pankreatické)
Akalkulie
ztráta schopnosti provádět jednoduché početní úkony, často kombinovaná s dalšími poruchami; vzniká při poruše v temenním laloku
Akineze
(akinezie) nepohyblivost; porucha zahájení pohybů kosterního svalstva, popř. některých svalů či skupin; vyskytuje se u různých neurologických onemocnění (Parkinsonova chor.)
Akrocyanóza
modravé zbarvení kůže periferie těla
Akustický
týkající se zvuku
Alexie
ztráta schopnosti číst vznikající při poruše některých oblastí mozkové kůry v dominantní hemisféře
Alfa stadium
řec. první písmeno abecedy. Užívá se při podrobnějším členění určitého jevu.
Alkaloidy
přírodní látky zásadité povahy, většinou rostlinného původu, obsažené v celé rostlině, zejm. však v kořenech
Alopecie
plešatost, ztráta vlasů
Alterace
změna, poškození
Alternativní
lat. alter - jiný
Amauróza
slepota. Úplná slepota, při níž není zachováno ani vnímání světla.
Amnézie
částečná nebo úplná ztráta paměti; neschopnost vybavit si úplně nebo částečně některé vzpomínky na dané období
Amnionitis
zánět amniového vaku
Amosův příznak
= příznak trojnožky; jeden z meningeálních napínacích manévrů; při posazování dává pacient horní končetiny dozadu, nikoli souběžně s trupem
Anamnéza
předchorobí
Anastomóza
přirozené anatomické spojení mezi dvěma cévami, popř. nervy; uměle založená spojka mezi dvěma dutými orgány
Anemie
chudokrevnost
Anestezie
znecitlivění, ztráta vnímání dotyku, bolesti, tepelných změn apod.; důsledek některých poruch a onemocnění nervů
Aneuryzma
výduť, rozšíření
Anizokorie
stav, kdy zornice obou očí nemají stejnou velikost
Ankylóza
vazivové nebo kostěné spojení vznikající v důsledku onemocnění, úrazu nebo chirurgického výkonu, projevující se ztuhlostí kloubu, ztrátou hybnosti v kloubu
Ankylozující spondylitida
m. Bechtěrev – chronické zánětlivé onemocnění zejména axiálních kloubů
Anomálie
odchylka od normy, od pravidla
Antagonista
opačně působící (např. lék nebo sval)
Anterográdní
směřující vpřed
Antidota
protijedy, látky užívané při otravě k zneškodnění či odstranění účinku jedu, předávkovaného léku apod.
Anus
řiť
Apalický syndrom
soubor příznaků funkčního výpadku mozkové kůry při zachované funkci mozkového kmene; patří mezi decelebrační syndromy; příčiny - dlouhotrvající hypoxie kůry (šok, intoxikace CO, déle trvající resuscitace, edém mozku), porucha aferentace mezi mozkovou kůrou a retikulární formací mozkového kmene; je v koma vigile
Apatie
snížení citové reaktivity
Apgar skóre
metoda umožňující rychlé a srovnatelné zhodnocení stavu novorozence
Apnoe
zástava dechu
Apraxie
neschopnost vykonávat složitější a účelné pohyby (odemknout dveře, obléci se apod.). Vlastní hybnost končetiny přitom není porušena.
Areola
prsní dvorec
Arteriosus
tepenný
Artikulace
pohyby čelistí se dějí plynule se stejnosměrným zatížením všech zubů
Artritida
zánět kloubu
Arytmie
porucha srdečního rytmu, způsobená postižením převodního systému řídícího srdeční činnost
Asertivní chování
takové chování, které jedinci pomáhá jasně a přesvědčivě sdělovat potřeby, požadavky a pocity jiným lidem tak, aniž by se jakkoliv dotkl jejich lidských práv
Asfyxie
dušení způsobené nedostatkem vzduchu
Aspekce
vyšetření pohledem
Aspirace
nasátí, odsátí
Aspirát
vzorek (tekutina) získaný aspirací
Asthma cardiale
těžká noční záchvatovitá dušnost vznikající u závažné poruchy levé srdeční komory, při níž se v plicích hromadí krev, kterou levá komora není schopna přečerpat do velkého tělního oběhu. Může vzniknout až plicní otok.
Astigmatismus
refrakční vada oka, při níž vlivem nestejného zakřivení lomivých struktur oka dochází k poruše vidění; vadu je možné korigovat brýlemi s cylindrickými čočkami
Asymetrie
nesouměrnost
Asymptomatický
bezpříznakový
Ataxie
porucha hybnosti způsobená onemocněním nervového systému. Projevuje se nesouměrností pohybů a jejich špatnou koordinací. Pacient přestřeluje ve svých pohybech, se zavřenýma očima se např. nedokáže dotknout špičky nosu, je narušena jeho chůze a řeč.
Atonie
ztráta napětí svalů
Atrezie
vrozené zúžení či nevyvinutí tělních otvorů a trubicovitých orgánů
Atrofica cutis
senilní atrofie kůže, která se vyvíjí v místech vystavených světlu, slunci
Auskultace
vyšetření poslechem
Autotopagnozie
ztráta schopnosti rozpoznat části vlastního těla (pacient např. neví, kde má koleno)
Axiální
osový, ve směru osy
Balanitis
zánět žaludu penisu, který je způsobený infekcí (kapavka, mykóza, trichomoniáza aj.)
Balbuties
koktavost; funkční porucha řeči, na níž se podílejí dědičné a psychické vlivy
Barotrauma
úraz nebo porucha vznikající prudkou změnou tlaku vzduchu, tj. jeho zvýšením
Bazální
základní, týkající se základu
Bazální ganglia
jádra šedé hmoty v mozku ve spodní části telencefala obklopené bílou hmotou, patří k extrapyramidovému systému a podílejí se na koordinaci pohybů
BCG vakcína
zkratka Bacillus Calmette-Guérin, oslabený kmen bakterie tuberkulózy, který se využívá k očkování
Behaviorální
týkající se chování. Behaviorální vědy se zabývají studiem lidského chování ve společnosti.
Benigní tumor
nezhoubný nádor, který roste ohraničeně, netvoří metastázy, utlačuje okolní tkáně (nebezpečné např. v mozku); některé benigní nádory se mohou po nějaké době zvrhnout v maligní.
Biliární kolika
žlučová kolika způsobená obvykle zaklíněním kaménku ve žlučníku nebo žlučovodech
Bilirubin
žlučové barvivo oranžově červené barvy
Biochronologický
biologicky vlastní cyklus změn určitého stavu, vlastnosti či hodnoty
Borborygmus
zvuk vznikající v břiše při pohybech plynu a tekutiny ve střevě (kručení v břiše)
Bradyfrenie
zpomalené myšlení typické pro Parkinsonovu nemoc
Bradykineze
nápadné celkové zpomalení pohybů, patrné např. u parkinsonismu
Bradylálie
chorobné zpomalení tempa řeči
Bradypsychismus
zpomalení psychických dějů (duševních pochodů, řeči, chování)
Brachycefalus
hlava s nápadně krátkým předozadním průměrem způsobená srůstem věnčitého švu s kompenzačním růstem ostatních švů
Bronchiektázie
chorobné a trvalé rozšíření průdušek
Bronchitida
zánět průdušek
Bronchospazmus
zúžení průdušek
BRS
Cliftonova škála soběstačnosti
Brudzinského manévr
jeden z meningeálních napínacích manévrů; současně s pasivním předklonem hlavy dochází i k flexi dolních končetin ležícího pacienta
Bruxismus
nevědomé a nefyziologické skřípání a svírání zubů ve spánku
Bula
puchýř
Burzitida
zánět kloubního váčku
Caput Medusae
viditelné rozšíření podkožních žil v pupeční oblasti jako důsledek zhoršené průchodnosti hlubokých žil dutiny břišní; vyskytuje se u jaterní cirhózy jako důsledek portální hypertenze
Celulární
buněčná
Cerkláž
operační sešití, stažení kruhové struktury (děložního hrdla, kostí,atd.)
Cicatrix
jizva
COX
cyklooxygenáza
Cushingův syndrom
onemocnění z nadprodukce hormonů kůry nadledvin zejména glukokortikoidů. Příčinou bývá obvykle oboustranné zvětšení nadledvin (hyperplazie), někdy též nádor jedné z nich nebo nádor hypofýzy produkující hormon ACTH, který řídí jejich činnost. Onemocnění se projevuje obezitou (hlavně v oblasti obličeje a trupu), fialové pajizévky (strie) na břiše, svalová slabost, špatné hojení ran, poruchy kostí (osteoporóza), časté plísňové infekce (mykózy), deprese, vysoký krevní tlak, cukrovka aj.
Cyanóza
modrofialové zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným okysličováním krve
Cyklooxygenáza
enzym podílející se na syntéze prostaglandinů
Daltonismus = protanopie
druh geneticky podmíněné barvosleposti s postižením vnímání obv. zelené a červené barvy
Dehiscence
rozestup
Dehydratace
vysychání, odvodnění; ztráta kapalin z orgánů; odstranění vody z látky např. zahřáním, vymražením, odštěpením molekuly vody ze sloučeniny
Dekomprese
odstranění tlaku na určitý orgán
Dekongesce
odstranění či vymizení zduření nebo překrvení
Dekubitus
proleženina
Demineralizace
ztráta minerálních látek z tvrdých tkání těla - kostí, zubů
Deperzonalizace
pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či k sobě samému; postižený má pocit odpojenosti emocí a prožitků, má pocit jako ve snu
Depolarizace
ztráta napětí na buněčné membráně
Descensus
sestup, pokles
Dětský autizmus
porušená sociální interakce dítěte, porušená komunikace a omezené, opakující se stereotypní způsoby chování, zájmy a aktivity.
Diplopie
dvojité vidění; vzniká při porušené souhře pohybu očí, např při šilhání nebo po úrazech hlavy
Disekce aorty
zvláštní forma onemocnění velkých tepen, při které se příčně natrhne vnitřní výstelka tepenné stěny. Krev, která dosud proudila vnitřkem trubice, se pod tlakem dostane do její stěny a roztrhne ji. Nebezpečí spočívá v poruše zásobování krví některých životně důležitých orgánů. Disekce může být vrozená, ale i způsobená postupující aterosklerózou a neléčeným vysokým tlakem. Příznaky jsou stejné jako u IM.
Disociace
oddělení, rozpojení, rozložení
Distenze
roztažení, rozepětí
Dopamin
prekurzor při syntéze adrenalinu. Má důležitou roli v nervovém systému jako neurotransmiter. Používá se jako lék při šoku.
Dysartrie
porucha řeči, při níž je z nervových příčin porušena výslovnost. Slova i obsah řeči dávají smysl.
Dysestezie
porucha čití; nemocný vnímá podnět neadekvátně, např. dotyk cítí jako pálení
Dysfagie
porucha polykání, ztížené polykání
Dyskineze
porucha souhry normálních pohybů
Dyskomfort
nepříjemné pocity, nepohoda celková nebo specifická, např. pooperační, metabolická, gastrointestinální, muskuloskeletální, abdominální)
Dyslalie
porucha řeči, při níž dochází k poruše artikulace nebo vypouštění některých hlásek; např. rotacismus - porucha výslovnosti R; kapacismus - porucha výslovnosti K aj.
Dyslipoproteinemie
porucha metabolismu lipoprotienů. Jedná se o bílkoviny krevní plazmy, určené k přenášení tuků (lipidů). Existuje několik druhů těchto látek, které přenášejí různé druhy lipidů (HDL, LDL, VLDL). Vznikají ve střevech a v játrech. Jejich zvýšení (hyperlipoproteinemie) způsobuje některé další nemoci, zejm. aterosklerózu.
Dyspepsie
souhrnné označení pro celou řadu trávicích obtíží, které se mohou vyskytovat v různých kombinacích a z různých příčin. Jde zejména o nevolnost, nechutenství, zvracení, pálení žáhy, pocit plnosti žaludku nebo střev, neurčité bolesti břicha, kručení v břiše, nadměrná plynatost, zvýšený odchod plynů, poruchy stolice.
Dysplazie
porucha růstu a vývoje těla nebo různých orgánů (někdy se tak označují histologické změny, které mohou předcházet vznik nádoru).
Dyssomnie
poruchy spánku spojené s insomnií a zvýšenou spavostí během dne
Dystonie
porucha tonu, napětí; nerovnováha
Dysurie
obtížné a bolestivé močení provázené pálením a řezáním
Edém
otok. Nadměrné hromadění tekutiny v tkáních a orgánech, které může vést k jejich zvětšení a poruše funkce. Otok vzniká jako důsledek zvýšeného úniku a hromadění tekutiny v mimocévním prostoru. K tomu vede zejména zvýšený tlak na žilním konci vlásečnic (kapilár) při ztíženém odtoku krve, zvýšená propustnost stěny kapiláry při zánětu či alergii, nízký obsah albuminu, špatný odtok mízy (lymfy) z tkání.
Eflorescence
obecný název pro kožní projevy; primární = skvrna (makula), pupínek (papula), puchýř (vezikula či bula); sekundární = strup, šupina, oděrka, příškvar aj.
Echolálie
opakování slov pronesených druhou osobou, vyskytuje se u některých duševních onemocnění (schizofrenie, některé afázie)
Eikosanoidy
skupina biologicky aktivních látek vznikajících z arachinodové kyseliny. Mají charakter tkáňových hormonů.
Ekthyma
označení pro velké ulcerující pustuly, infekční onemocnění
Ektomie
chirurgické odstranění
Ektropium
Ochablost dolního víčka, při níž dochází k odvracení dolního víčka od oka. Je provázeno nadměrným slzením.
Elefantiáza
velké, často bizardní zvětšení kůže a podkoží některé části těla, způsobené zablokováním odtoku mízy
Eliminace
vyloučení, vylučování, vyřazení, odstranění; chemická reakce vedoucí ke vzniku dvojné, resp. trojné vazby
Embolus
vmetek. Látka (krevní sraženina, vzduchová bublina, plodová voda, cizí materiál), která je nesena krevním proudem z jednoho místa na druhé.
Emoční deprivace
strádání v důsledku nedostatku citových podnětů.
Enantém
skvrny a další projevy vyrážky na sliznicích a doprovázejí kožní vyrážku
Encefalopatie
obecný název pro onemocnění mozku, zejména nezánětlivé. Např. jaterní encefalopatie projevující se neurotickými a psychiatrickými projevy poruchy mozku, které jsou následkem těžkého selhání jater např. při pokročilé cirhóze.
Enteroragie
krvácení ze střeva, zejména tlustého, krev ve stolici je červená, protože pochází z nižších partií zažívacího traktu
Entropium
ochablost dolního víčka s okrajem stočeným proti oku; řasy dráždí povrch oka a mohou způsobit jeho poškození a infekci
Enuréza
pomočování, mimovolní močení vyskytující se po 4. (5.) roku věku
Eozinofilie
zvýšený počet eozinofilů v krvi
Ephelides
pihy; plošná, neostře ohraničená, světle hnědá ložiska na kůži vznikající nahromaděním pigmentu
Epikantus
kožní řasa vycházející z horního víčka a zakrývající vnitřní koutek oka (normální u asijské populace, patologické u některých vrozených vad, např. Dawnova sy)
Eradikace
vymýcení (choroby). Eradikace neštovic očkováním.
Ergoterapie
metoda léčby a rehabilitace nemocných pomocí vykonávání přiměřené práce
Eroze
oděrka; může být na kůži - povrchní poškození pokožky; na sliznici - např na žaludeční sliznici
Erytém
červené zbarvení kůže způsobené rozšířením krevních cév a zvýšeným prokrvením
Erytrocyturie
přítomnost červených krvinek v moči
Erytropsie
chromatopsie s červeným viděním; typicky vzniká při oslnění
Eschara
příškvar, strup
Euforie
pocit dobré pohody, až povznesená nálada
Eviscerace
(chirurgické) odstranění vnitřku, vnitřního obsahu, vnitřních orgánů, tkání
Exantém (exanthema)
vyrážka. Výsev kožních projevů, který může provázet řadu chorob (kožních, infekčních aj.)
Excitace
vzrušení, podráždění (nervu, srdeční buňky apd.)
Exfoliace
odlupování (např. kůže)
Exhibicionizmus
porucha sexuální preference daná opakovanou nebo přetrvávající tendencí ukazovat genitál jiným osobám, neznámým, na veřejnosti, bez úmyslu nebo vyzývání k bližšímu kontaktu; obvykle je provázen vzrušením a následován masturbací
Exkoriace
oděrka; povrchové poškození kůže zasahující jen do pokožky, ale hlubší než eroze
Expektorace
vykašlávání
Exspirium
výdech
Exsudát
(zánětlivý) výpotek; tvoří se v tělesných dutinách; je zkalenější než transudát, obsahuje více bílkovin
Extrasystola
předčasný, mimořádný srdeční stah, který vzniká mimo místo, odkud je srdeční činnost za normálních okolností řízena; druh arytmie
Exudát
výpotek, hlen, hnis
Facies adenoidea
charakteristický vzhled obličeje dítěte při zvětšené nosní mandli - bledé, ochablé tváře, unavený výraz, pootevřená ústa
Facies Hippocratica
obličej s propadlými tvářemi, z nichž vystupují lícní kosti a špičatý nos;na čele vystupuje studený pot; při vážných onemocněních provázených bolestí, zvracením a průjmy (NPB, cholera)
Facies mitralis
vzhled obličeje pacienta s mitrální stenózou - červenavé až cyanotické tváře
Facies syphilitica
někdy při pozdní formě vrozené syfilis; bývá melancholický výraz
Feochromocytom
nádor dřeně nadledvin, který produkuje velké množství katecholaminů (adrenalin nebo noradrenalin). Ty způsobují vysoký krevní tlak někdy v záchvatech, bušení srdce a poruchy jeho rytmu, bolesti hlavy, úzkost, hubnutí vysokou hladinu tuků a cukrů v krvi.
Fertilní
plodný (žena)
Fibrilace komor
míhání komor. Porucha rytmu, která vede během několika minut k bezvědomí a bez náležité léčby (resuscitace a defibrilace) k smrti. Při této arytmii srdce nevypuzuje žádnou krev a krevní oběh se zastavuje. Fibrilace komor je častou komplikací infarktu myokardu.
Fimóza
vrozené nebo získané zúžení předkožkového vaku
Fissura
štěrbina
Fixace
upevnění, zpevnění, ustálení
Flexibilitas cerea
vosková flexibilita, porucha, při níž je nápadná pasivita částí lidského těla, které lze snadno nastavit do určité polohy, v níž pak dlouho setrvávají - u katalepsie
Fluidothorax
přítomnost tekutiny v pohrudniční dutině
Fobie
vtíravé obavy, které postižený jedinec pociťuje např. vůči lidem nebo věcem. Strach je neadekvátně velký a iracionální vzhledem k reálnému nebezpečí.
Foetor ex ore
zápach z úst
Fonastenie
úzkostná hlasová neuróza postihující lidi užívající hlas jako základ svého povolání, především sólové zpěváky; projevuje se neschopností zpívat, chrapotem
Forsírovaná diuréza
postup k posílení tvorby moči spočívající v kombinaci dostatečného zavodnění pacienta infuzemi a podání léků zvyšujících tvorbu moči (diuretik). Užívá se při některých otravách, při nichž se příslušný jed (či lék) vylučuje močí.
Fosfolipáza
enzym štěpící fosfolipidy s uvolněním mastných kyselin. Podle místa štěpení se rozlišuje několik druhů.
Fotofobie
světloplachost, nesnášenlivost světla; příznak některých očních chorob, migrény, nadměrné mydriázy, meningitidy
Fotosenzitivita
zvýšená citlivost kůže na sluneční záření. Je způsobena některými látkami, které se na kůži mohou dostat zevně (dehet, produkty některých rostlin), popř. jejich požitím (některé látky - např. sulfonamidy). Zvýšená f. provází některé choroby, např. porfyrii, SLE atd.
Galaktorea
tvorba a vylučování mléka mléčnou žlázou mimo období kojení. Příčinou může být nádor hypofýzy s nadměrnou tvorbou prolaktinu, vzácněji vedlejší účinek léků.
Glaukom
zelený zákal. Onemocnění charakterizované zvýšeným nitroočním tlakem, následnými změnami vnitřních částí oka a poškozením zrakového nervu, které vede k poruchám vidění.
Glosodynie
nepříjemné pocity na jazyku - pálení až bolestivost, např. při nedostatku některých vitamínů či železa
Glossoplegie
obrna celého jazyka způsobená oboustrannou lézí n. XII.
Granulace
granulační tkáň, tkáň složená z nově tvořených cév a vaziva, která přerůstá přes ránu a vede k jejímu zhojení
Gynekomastie
zvětšení prsních žláz u mužů. Vzniká v důsledku hormonální nerovnováhy, vyvolané např. jaterním onemocněním, nadprodukcí prolaktinu, některými léky, nádory, někdy příčina není známa. Zvětšenou prsní žlázu lze odstranit chirurgicky. Drobné zvětšení žlázy v pubertě samo odezní, je jevem normálním.
Hemangiom
benigní nádor vzniklý z krevních cév; rozsáhlé hemangiomy mohou být vrozené; drobné hemangiomy jsou jako červené hrbolky běžně na kůži
Hemeralopie
šeroslepost; porucha vidění za sníženého osvětlení; vzniká při nedostatku vit. A
Hemianopie
výpadek poloviny zorného pole způsobený poruchou zrakové dráhy. Výpadek může být na zevní – spánkové (temporální) nebo vnitřní – nosní (nazální) straně.
Hemokoncentrace
zahuštění krve, které vzniká při ztrátě tekutiny z těla a cév
Hemoperfuze
metoda mimotělního očišťování krve, při níž krev protéká hemoperfúzní kolonou obsahující adsorpční materiál (aktivní uhlí, syntetická pryskyřice), který na sebe váže látky, od nichž je třeba krev očistit. Využívá se při některých otravách a těžkých poruchách látkové výměny s hromaděním škodlivin vznikajících v organismu.
Hemoptýza
vykašlávání krve. Příčinou je tuberkulóza plic, nádor plic, zánět průdušek nebo onemocnění srdce např. mitrální stenóza, levostranná kardiální dekompenzace.
Hordeolum
ječné zrno - ohraničený hnisavý zánět, často stafylokokového původu, některé ze žlázek víčka provázený otokem, zarudnutím, bolestí a později i patrným zhnisáním
Hostilita
nepřátelství; sklon k agresivitě, tendence ublížit a škodit jiným
Hydrops
nahromadění tekutiny v tělních dutinách či tkáních, vodnatelnost
Hypakuze
nedoslýchavost, porucha sluchu; převodní hypakuze je způsobena poruchou převodu zvukových vln, např. vlivem onemocnění a změnou bubínku, středního ucha, Eustachovy trubice; percepční hypakuze - porucha vnímání podnětů v oblasti vnitřního ucha či vlivem poruchy VIII. hlavového nervu
Hyperemie
překrvení; aktivní hyperemie vzniká zvýšeným přítokem krve do dané oblasti (např. h. svalu při práci, kůže v horku, zánětlivá h.); pasivní je způsobena ztíženým odtokem krve z dané oblasti
Hyperestezie
zvýšená citlivost na zevní smyslové podněty
Hyperkapnie
zvýšení parciálního tlaku oxidu uhličitého v arteriální krvi; vzniká při závažné poruše alveolární ventilace, zejm. při těžších obstrukčních chorobách
Hyperplazie
zvětšení orgánu či jeho částí v důsledku zvýšení počtu jeho buněk
Hypersomnie
nadměrná spavost; může být následkem poškození mozku (zánět), celkového onemocnění (pravostranné srdeční selhání, snížení funkce štítné žlázy), traumatu aj.
Hyperventilace
prohloubené a zrychlené dýchání, nadměrné dýchání
Hypervigilita
nadměrná bdělost
Hypestezie
snížená citlivost na zevní smyslové podněty
Hypnagogické halucinace
vyskytují se v některých případech narkolepsie ve fázi usínání
Hypnagogické myoklonie
svalové záškuby při usínání; nejsou projevem onemocnění a mohou se občas vyskytovat u zcela zdravých lidí
Hypnagogický
navozující nebo uvozující spánek, vznikající při usínání
Hypokapnie
snížení parciálního tlaku oxidu uhličitého v arteriální krvi v důsledku rychlejšího a hlubšího dýchání v klidu, např. při hysterii, horečce; způsobuje respirační alkalózu, projevující se brněním svalů až jejich křečemi
Hypomimie
snížená mimika; bývá nápadná při Parkinsonově nemoci
Hyposomnie
nespavost
Hypostatická bronchopneumonie
lalůčkový zápal (zánět) plic, šířící se z malých průdušek a postihující nepravidelně jejich okolí
Hypoventilace
mělké, nedostatečné dýchání
Chalazion
vlčí zrno; obvykle chronický granulomatózní zánět žlázky očního víčka
Chlamydia
rod mikroorganizmů schopných množení jen v buňce. Nejsou schopny vlastní produkce energie. Do buněk vnikají endocytózou ve formě infekčních elementárních tělísek. Unikají fagocytóze, mění se ve větší retikulární tělíska, která nejsou infekční, ale množí se a posléze se opět kondenzují v elementární tělíska, která po zániku buňky mohou infokovat buňky další.
Cholinergní
týkající se acetylcholinu jako neurotransmiteru. Acetylcholin se vyskytuje zejm. na synapsích parasympatiku, proto se termín užívá jako synonymum pro parasympatický.
CHOPCH
Chronická obstrukční choroba (CHOPN - chronická obstrukční nemoc)
Chromatopsie
barevné vidění, porucha zraku různé příčiny, při níž jsou předměty vnímány s určitým zbarvením; červeně - erytropsie, modře - cyanopsie, žlutě - xantopsie
Chylothorax
přítomnost lymfy v pohrudniční dutině při poškození hrudního mízovodu
Implantát
cizorodý předmět vpravený do organizmu s cílem náhrady nebo doplnění funkce
Imunofenotypizace
stanovení fenotypu na základě imunologického vyhledání (detekce) povrchových znaků buněk, obvykle průtokovou cytometrií
Imunokomplex
spojení protilátky (imunoglobulinu) a antigenu. V některých případech se ukládá do stěny cév a vede k jejich poškození a zánětu. Způsobuje i kloubní a ledvinná onemocnění. V těžkých případech může vyvolat anafylaktický šok.
Inertní
netečný, nereaktivní
Infertilita
neschopnost ženy donosit nebo porodit životaschopné dítě při zachované schopnosti otěhotnět
Inhibice
potlačení, útlum, zabránění
Inotropie
kontraktilita, stažlivost myokardu. Souvisí s dostatečným vstupem kalcia do buněk.
Insomnie
nespavost; nastává při změně prostředí, neuróze, stresu, kašli, bolesti aj.; někdy se projevuje jako porucha usínání (zejm. u neuróz), jindy velmi časným buzením (při depresi)
Intersticiální
týkající se vmezeřené tkáně
Intersticium
vmezeřená tkáň, řídké pojivo, v němž probíhají cévy a nervy
Intoxikace
otrava
Intracelulární
uvnitř buňky
Ischurie
zadržení moči v močovém měchýři při nemožnosti močení
Ischurie paradoxní
zadržení moči v močovém měchýři provázené odchodem moči z přeplněného močového měchýře po kapkách
Kalcifikace
zvápenatění; ukládání vápenatých solí do tkání; je přirozeným procesem při tvorbě kosti; patologická při nadměrném přívodu vápníku, zejména při zvýšené fosfatemii - např. při předávkování vit. D; k místním kalcifikacím dochází často v chorobně změněných tkáních (zánět, TBC, aj.); kalcifikace způsobuje ztvrdnutí tkáně a zhoršení její funkce; kalcifikovaná ložiska jsou patrná na rtg
Kapnometrie
metoda měření obsahu oxidu uhličitého (např. ve vydechovaném vzduchu)
Kardiální dekompenzace
srdeční nedostatečnost, při které srdce není schopno vypuzovat krev do malého nebo velkého oběhu.
Kardiogenní šok
šok způsobený těžkou poruchou srdeční funkce, zejm. jako komplikace rozsáhlého či opakovaného infarktu myokardu. Velmi závažný stav, který často končí úmrtím.
Kardioverze
metoda, jíž se pomocí elektrického výboje upraví srdeční rytmus, zejména fibrilace či flutter síní
Karsakovova psychóza
je zahrnuta dle Mezinárodní klasifikace nemocí v amnestickém syndromu Fx1.6 Jedná se o amnestický syndrom vyvolaný alkoholem nebo psychoaktivními látkami. Dominuje poškození krátkodobé paměti (učení se nové látce). Bezprostřední paměť, vědomí a kognitivní funkce nejsou narušeny. Anamnesticky zjistíme chronické požívání alkoholu (obzvlášť ve vysokých dávkách) nebo jiných látek. Mohou se vyskytnout změny osobnosti, např. ztráta iniciativy, apatie, sklon k zanedbávání zevnějšku.
Katalepsie
chorobný stav strnulosti; bývá součástí katatonie, např. u schizofrenie
Katarakta
šedý zákal; onemocnění čočky oka, při němž dochází ke ztrátě její průzračnosti s postupným zhoršováním zraku
Katatonie
pohybové abnormality vyvolané duševním stavem, chorobou; projevují se buď nadměrnou aktivitou (stereotypní pohyby, grimasování) nebo naopak sníženou aktivitou až ztuhnutím (stuporem) v bizarních polohách
Keloid
zbytnělá tuhá jizva nepravidelného tvaru; vzniká u některých disponovaných jedinců po poraněních či operacích
Keratofilní
mající afinitu ke keratinu, resp. zrohovělým vrstvám pokožky či kožním adnexům
Kernigův příznak
Jeden z meningeálních napínacích manévrů. Vyšetřuje se v leže nebo v sedě. Elevace pokrčených končetin vyvolává bolesti v kříži; pacient při posazování pokrčuje dolní končetiny a současně zaklání hlavu.
Kinetóza
stav vyvolaný drážděním centra rovnováhy ve vnitřním uchu; projevuje se nevolností, zvracením, bledostí - v dopravních prostředcích, mořská nemoc aj.
Klonický
provázený záškuby svalstva (křeče při epilepsii)
Koarktace aorty
zúžení aorty, často vrozeného původu.
Konfabulace
smyšlenka; vymýšlení minulých událostí, které má zakrýt těžkou poruchu paměti (při organickém poškození mozku, např. chronickým alkoholismem)
Koprolálie
nadměrné a opakované užívání neslušných, obscénních slov
Korsakovův syndrom
stav charakterizovaný těžkou poruchou paměti a neschopností zapamatovat si zejména nové údaje
Krusta
strup; vzniká zaschnutím kožních sekretů
Krypto-
označuje skryté struktury, jevy patrné jen za určitých podmínek, stavy nejasného původu
Kryptorchizmus
porucha sestupu varlete. Varlata vznikají v plodu v dutině břišní a během vývoje sestupují ingvunálním kanálem do šourku (znak zralosti novorozence). Přítomnost varlete v šourku je důležitá pro správnou tvorbu spermií.
Kumulace
hromadění, kumulace léku - hromadění léku v organizmu
Kurativní
léčebný
Kwashiorkor
onemocnění způsobené těžkou poruchou výživy (malnutricí, proteinovým nedostatkem), které se vyskytuje u malých dětí, zejm. v Africe; bývá důsledkem výrazného nedostatku bílkovin v potravě; děti mají otoky, zvětšená bříška, vyhublé končetiny, trpí průjmy
Lagoftalmus
Nedokonalý uzávěr oční štěrbiny s následným vystavením oka trvalému působení zevních vlivů a vysychání. Hrozí infekce oka až vředovatění rohovky s možným vážným poškozením zraku.
Laminektomie
operace, při níž se odstraňuje zadní oblouk jednoho či více obratlů. Výkon umožňuje získat přístup do páteřního kanálu k míše. Užívá se při operativní léčbě nádorů, výhřezů meziobratlové ploténky aj.
Lasségueův příznak
provádí se zvedáním napnutých dolních končetin u ležící osoby; za normálních okolností lze DK zvednout do 90 stupňů, pokud nelze provést, je příznak pozitivní; u poruch n. ischiadicus, u zvýšeného tlaku mozkomíšního moku
Lasségův příznak
provádí se zvedáním napnutých dolních končetin u ležící osoby; za normálních okolností lze DK zvednout do 90 stupňů, pokud nelze provést, je příznak pozitivní; u poruch n. ischiadicus, u zvýšeného tlaku mozkomíšního moku
Lentigo
pigmentová skvrna na kůži, piha
Lichenifikace
zhrubění kůže, k němuž někdy dochází při chronických kožních zánětech a ekzémech
Lipofilní
dobře rozpustný v tucích, resp. dobře mísitelný s tuky a oleji
Litotripse
drcení kaménků rázovou vlnou
Luxace
vykloubení
Lymfocytopenie
(lymfopenie) - snížený počet lymfocytů v krvi, který může být při některých vrozených imunodeficiencích, útlumu dělení buněk, při nemoci z ozáření, při AIDS
Lyzozym
enzym schopný narušit stěnu bakterií rozkladem mureinu, a vést tak k zániku bakterie. Lyzozym je obsažen v slzách a v hlenu, v krevní plazmě a v bílých krvinkách.
Madidatio
mokvání
Makula
skvrna; je plošná, svým zbarvením se zřetelně odlišuje od normálního okolí; typ primární eflorescence
Marasmus
zchátralost, celková sešlost v důsledku věku či těžkého onemocnění provázená rozvratem celého organizmu; celkový nedostatek energie
Mastodynie
bolest v prsu, v mléčné žláze
Méniérova nemoc
onemocnění projevující se záchvaty závratě s nevolností, sluchovými šelesty (tinitus) a později i trvalejší poruchou sluchu.
Metastáza
závažná komplikace zhoubných nádorů, dceřiné ložisko zhoubného nádoru nebo infekce
Methemoglobinemie
vysoké hladiny methemoglobinu v krvi. Projevují se modravým zbarvením kůže a v těžkých případech dušností. K tomuto stavu může dojít u novorozenců a kojenců, kteří ještě nemají dostatečně vyvinutou schopnost zpětné přeměny methemoglobinu na hemoglobin. Proto jim nesmí být podávána voda nebo strava (rychlená zelenina) s vysokým obsahem dusičnanů.
Mikroalbuminurie
přítomnost malého množství albuminu v moči.
Mikropsie
vnímání pozorovaných objektů jako menších než ve skutečnosti jsou
Mióza
zúžení zornice; dochází k ní při zvýšené intenzitě světla a je ochrannou reakcí oka
Mutismus
neschopnost mluvení z psychických příčin; u dětí (většinou jako neurologický příznak), u hysterie,psychózy
Myalgie
bolesti svalů, často příznak chřipky a jiných viróz
Myasthenia gravis
onemocnění charakterizované výraznou svalovou slabostí, která někdy vede až k neschopnosti pohybu. Projevuje se dvojitým viděním (okohybné svaly), poruchou řeči, neschopností udržet otevřené oči. Závažnou komplikací je postižení dýchacích svalů.
Mydriáza
rozšíření zornice. Za normálních okolností vzniká při slabém osvětlení. Mydriázu je možné docílit i léky - mydriatiky.
Myelosuprese
potlačení funkce krvetvorné kostní dřeně
Myoglobin
svalová bílkovina obsahující hem, který umožňuje vázat kyslík; slouží jako zásobárna kyslíku pro pracující sval
Myoglobinurie
přítomnost myoglobinu v moči. Vzniká při těžkém poškození svalu, např. traumatickém (crush sy). Může způsobit poškození ledvin až jejich selhání.
Myoklonie
krátké svalové záškuby, které mohou být způsobeny poškozením nervového systému
Myopie
krátkozrakost, neschopnost vidět ostře vzdálené předměty
Myotonie
porucha svalového tonu, při níž nedochází k dostatečné relaxaci svalů po vplní kontrakci
Myxom
Nádor z řídké pojivové tkáně. Vyskytuje se např. v srdeční síni a může způsobovat poruchy činnosti srdce.
Narkolepsie
záchvatovité onemocnění, při němž postižený náhle proti své vůli upadá do krátkého spánku (i během dne, v nečekaných situacích)
Necrobiosis lipoidica diabeticorum
kožní komplikace diabetu; skvrnité projevy na kůži, často bérců, žlutavé s hnědými okraji a možným vředovatěním
Nekrobióza
postupné odumírání tkáně, při němž nedochází k infekci; jde o regresivní změny
Neologismus
slovní novotvar; individuálně vymyšlený výraz, jehož smysl může nebo nemusí být ostatním zřejmý
Neutropenie
nedostatek neutrofilů v krvi
Nodulus
uzlík, hrbolek
Nystagmus
rychlé mimovolní pohyby očí, často způsobené poruchou centra rovnováhy ve vnitřním uchu.
Obnubilace
mrákotný stav; kvalitativní porucha vědomí, při níž postižený jedná bez kontroly svého vědomí a na své jednání se nepamatuje; např. u epilepsie, těžké hysterie
Obstrukce
překážka, zamezení nebo ztížení průchodnosti dutým orgánem.
Okluze
uzavření (např. cévy), skus (zubní). Forma aplikace masti na kůži, při níž se nanesená mast přikryje plastovou fólií a nechá působit 24-48 hodin (okluzní obvaz). Používá se např. u mastí s kortikoidy ke zvýšení jejich účinku.
Onychomykóza
plísňové onemocnění nehtů
Oogeneze
vývoj vajíčka ve vaječníku. V principu jde o meiózu se vznikem haploidní buňky.
Oportunní
využívající příležitosti, např. oportunní mikroorganizmy, které za normálních okolností nejsou pro člověka nebezpečné, ale za určitých podmínek (snížení imunity, např. při AIDS) jsou schopny vyvolat onemocnění
Ortopnoe
těžká dušnost, při níž pacient nedokáže ležet a musí sedět nebo stát. Objevuje se často v noci při srdečním selhání.
Osteoporóza
onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty.
Palpitace
bušení srdce vnímané pacientem; příznak některých poruch srdečního rytmu, provází také velkou námahu či rozčilení
Papula
pupínek; vyvýšený tuhý kožní útvar různé barvy a tvaru
Parafázie
porucha, při niž je porušena řeč v důsledku postižení příslušných korových center. Pacient různě deformuje slova, používá zkomoleniny, žargonová slova; slova nejsou používaná ve správném významu.
Parafimóza
stav, který vzniká stažením předkožky přes žalud penisu a jejím následným uskřinutím; nejčastěji k ní dochází při současné fimóze, a to ztopořením nebo násilným stažením zúžené předkožky; vede k městnání v žaludu penisu s následným otokem a nebezpečím nekrózy; je nutný včasný chirurgický zákrok
Paralýza
ochrnutí, obrna z nejrůznějších příčin (onemocnění mozku, míchy, nervů, svalů)
Paramnézie
porucha paměti s doplňováním nepřesných údajů o proběhlých událostech
Parasomnie
poruchy bezprostředně související se spánkem, které se neprojevují ani insomnií ani somnolencí během dne; k parasomniím patří somnambulismus, pavor nocturna, bruxismus, enuresis nocturna aj.
Parestezie
porucha čití projevující se jako brnění, mravenčení, svrbění apd.
Paréza
obrna, částečná neschopnost aktivního volního pohybu. Příčinou může být cévní mozková porucha, přerušení nervu aj.
Paronychie
zánět nehtového lůžka a okolí, obvykle bakteriálního nebo plísňového původu
Pavor nocturnus
noční děs, porucha spánku obv. u dětí; dítě se náhle probudí s křikem a pocitem děsu
Pavoučkové névy
druh névu z krevních cév charakteru teleangiektázie; drobná červená skvrnka, od níž vybíhají paprsčitě drobné viditelné cévy; může být vrozený, u jaterních chorob, sklerodermie
Penetrace
prorůstání
Perforace
– proděravění, protržení následkem zánětu, nádoru, vředu nebo zevního působení (úrazu, lékařský zákrok aj.).
Perikarditida (pericarditis)
zánět osrdečníku (perikardu). Rozlišuje se zánět suchý (pericarditis sicca) a vlhký, při němž je v osrdečníkovém vaku tekutina – výpotek (pericarditis exsudativa).
Perseverace
setrvávání, ulpívání
Plegie
úplná neschopnost aktivního volního pohybu, ochrnutí. Progresivní svalová relaxace.
Pleuritida (pleuritis)
zánět pohrudnice. Rozlišuje se suchý zánět (pleuritis sicca), kdy není přítomna v pohrudniční dutině tekutina, a vlhký zánět (pleuritis exsudativa) s tvorbou výpotku.
Polyneuropatie
nezánětlivé onemocnění více nervů
Pomphus
kopřivkový pupen
Postprandiální
objevující se po jídle. Postprandiální glykémie je zvýšená, zpět k normálním hodnotám se vrací podle charakteru a množství požité potravy za 1 až 3 hodiny. U některých jedinců může být následující pokles glykemie výraznější, vzniká tzv. postprandiální hypoglykémie.
Progenie
ortodontická anomálie, při níž je dolní čelist, jejíž úhel je oploštělý, zvětšena a vysunuta vpřed s následným předkusem dolních předních zubů
Prognatie
ortodontická anomálie charakterizovaná výrazným růstem horní čelisti, která je i se zuby nadměrně vysunuta, takže horní ret nestačí zuby pokrývat
Protonová pumpa
pumpa zabezpečující aktivní transport vodíkového iontu skrz buněčnou membránu výměnou za iont draslíku
Pruritus
svědění
Průtoková cytometrie
moderní laboratorní metoda. Průtokový cytometr v sobě kombinuje princip fluorescenční mikroskopie a hematologického analyzátoru. Dovoluje analýzu velkého množství částic. Umožňuje imunologické členění blastů. Každému vývojovému stádiu leukocytů odpovídá určitý fenotyp – fenotypizace při diagnostice leukemií. Cytometrie se provádí z nesrážlivé krve, kostní dřeně, mozkomíšního moku či jiných tělních tekutin. Odběr se provádí do stejné odběrové nádobky jako KO, do laboratoře se musí dopravit do 24 hodin po odběru.
Pseudocysta
chorobná dutina bez vlastní výstelky, její stěnu tvoří pouze okolní tkáň, jejímž poškozením vznikla.
Pseudologia fantastika
spřádání fantastických smyšlených příběhů, zejm. u hysterických osobností, které jejich obsahu posléze uvěří
Purulentní
hnisavý
Pustula
neštovička, drobný kožní pupínek, který je vyplněn hnisem
Pylorostenóza
zúžení pyloru (vrátníku, dolní část žaludku ústící do dvanáctníku).
Pyothorax
přítomnost hnisu v pohrudniční dutině
Pyróza
pálení žáhy
Ragáda
trhlina; různě hluboké štěrbinovité poškození kůže
Remise
vymizení příznaků a projevů onemocnění, nikoliv nemoci samé.
Reologika
venofarmakum
Reparace
oprava, nahrazení poškozené tkáně tkání jinou, méně hodnotnou, obvykle vazivem (v mozku neuroglií)
Repolarizace
obnovení napětí na buněčné membráně
Retinopatie
nezánětlivé onemocnění sítnice vznikající v důsledku řady onemocnění např. hypertenze, diabetu, ale i krevních chorob, revmatických onemocnění, toxických vlivů aj.. Vzniká poškození krevních cév vyživujících sítnici a v těžkých případech při ní dochází až ke krvácení do sítnice a sklivce s vážnou poruchou zraku až slepotou. Počáteční příznaky nejsou nápadné, proto se vyšetřuje preventivně oční pozadí u diabetiků a hypertoniků.
Retrográdní
směřující zpět, většinou opačným směrem, než je obvyklé
Reverzibilní
zvratný
Reyeův syndrom
težké onemocnění charakterizované steatózou jater a některých dalších orgánů a akutní encefalopatií. Vzniká hl. u dětí po proběhlé respirační viróze a způsobuje akutní jaterní selhání a nervové příznaky s vysokou úmrtností.
Rezonérství
povahový rys se sklonem k předrážděnosti, agresivitě
Rhabdomyolýza
akutní rozpad kosterního svalu. Může vzniknout u některých infekcí, toxického poškození, těžké hypokalemie nebo některých enzymových poruch.
Ructus
říhání; odchod plynů ze žaludku dutinou ústní
Ruminace
přežvykování (žvýkání již jednou polknuté potravy, která regurgitovala ze žaludku)
Ruptura srdce
roztržení, trhlina, prasknutí. Vzniká po těžkém infarktu myokardu vede k srdeční tamponádě a bývá příčinou smrti.
sakadovitý (sakadický)
trhavý
Siccus
lat. suchý
Singultus
škytavka
Sklerotizace
ztvrdnutí; je to i postup při léčbě varixů
Skotom
výpadek zorného pole způsobený řadou očních poruch
Skybala
jednotlivé ztvrdlé (zahuštěné) stolice v tlustém střevě; mohou být hmatné při zácpě při vyšetření břicha
Spánková inverze
spánek během dne a nespavost v noci
Spánková obrna
druh parasomnie s náhlou ztrátou svalového napětí, obrnou a silnými pocity strachu; vzniká obvykle při plném vědomí při usínání či probouzení; trvá obvykle několik sekund až minut, přerušena je zvukovými podněty či dotykem druhé osoby
Spazmus
svalová křeč, která může postihovat jak kosterní svalstvo, tak hladké svaly. Spasmus hladké svaloviny u dutých orgánů může vést k jejich dočasnému zúžení s následnou poruchou jejich obsahu.
Spermatogeneze
vývoj spermií ve varlatech
Staging
odstupňování pokročilosti maligního nádoru podle patologických kritérií
Steatorea
nadměrné množství tuku ve stolici v důsledku jeho porušeného trávení nebo vstřebávání; stolice je objemná, kašovitá, nepříjemně zapáchající, lesklá
Stenokardie
bolest na hrudi typická pro anginu pectoris; bývá na přední straně hrudníku, může mít svíravý nebo tlakový charakter a někdy vyzařuje do horních končetin nebo do čelisti
Strangurie
bolest a řezavý pocit při močení
Striktura
zúžení trubicovitého orgánu; je důsledkem zánětu, nádoru nebo poranění
Subslizniční instilace
subslizniční vpravení biologické (krev) nebo chemické látky (Deflux) do oblasti zadní stěny distálního močovodu
Sufuze
rozsáhlejší, splývající krvácení do kůže; provází různé krvácivé stavy
Suspektní
podezřelý
Suxamethonium
periferní depolarizující myorelaxans s rychlým účinkem
Syndrom krátkého střeva
stav, při němž je z různých příčin podstatně zmenšena plocha tenkého střeva; vede k sekundárnímu malabsorpčnímu syndromu
Tachypsychismus
zrychlení psychických dějů a procesů (duševních reakcí, řeči, chování); vzniká např. při mánii, vlivem některých farmak či drog
Teleangiektázie
lokalizované nahromadění rozšířených drobných krevních cév, které lze pozorovat na kůži, sliznici
Tendosynovitida
zánět šlachové pochvy
Tenesmus
nucení na stolici, které není doprovázeno uspokojivým vyprázdněním a často se opakuje
Terato-
týkající se vrozených vývojových vad, malformací
Tinitus
ušní šelest, vnímání zvuku bez akustického stimulu; má různý charakter, intenzitu, často je spojen s poruchou sluchu
Tonzilektomie
chirurgické odstranění krčních mandlí
Torticollis
stočení hlavy k jedné straně krku často provázené bolestivým spazmem krčních svalů; vzniká při porodu, některých nervových poruchách, chorobách svalů či páteře
Transudát
nezánětlivá tekutina hromadící se v tělesných dutinách; vzniká v důsledku změněných tlakových poměrů na úrovni kapiláry, které vedou k vyššímu výslednému průniku tekutiny z cév
Tranzitorní ischemická ataka
přechodná ischemická ataka. Drobná cévní mozková příhoda z krátkodobého nedokrvení určitých oblastí mozku, zejm. při ateroskleróze mozkových tepen a vysokém krevním tlaku. Projevuje se přechodnými mozkovými poruchami (hybnosti, řeči, zraku), které rychle ustupují.
Tremor
třes; mimovolní rytmický pohyb různých částí těla, nejnápadněji rukou
Trismus
čelistní kontraktura; jde o oboustrannou toxickou a tonickou křeč žvýkacích svalů provázenou ztuhlostí šíjového a břišního svalstva; vyskytuje se klasicky u tetanu
Trofika
vztahuje se k výživě tkání a jejich růstu
Trombocytopenie
nedostatek krevních destiček v krvi v důsledku jejich malé tvorby (např. při útlumu kostní dřeně, leukemii) nebo jejich zvýšeného zániku (např. v rámci autoimunitního onemocnění)
Trombolýza
proces rozpouštění krevní sraženiny, trombu.
Trombus
krevní sraženina.
Tuber
hrbol, výběžek
Tumultus
breptavost, chorobně rychlá řeč s častým přeříkáváním, vypadáváním slabik i celých slov; projev neurózy
Ulcerace
vznik vředu, zvředovatění. Někdy se termín používá i pro vřed jako takový, zvláště při jejich větším počtu (např. četné ulcerace na sliznici).
Ulcus durum
tvrdý vřed; pohlavně přenosná choroba; typický projev prvního stádia syfilis
Ulcus molle
měkký vřed; pohlavně přenosná choroba; vyvolavatelem je bakterie Haemophilus Ducreyi
Uremie (uremický sy)
závažný stav vznikající v důsledku těžké poruchy funkce ledvin, obv. v terminální fázi renální insuficience
Urtica
kopřivkový pupen nebo pupen připomínající kopřivku
Verbigerace
mechanické opakování stejných slov či výroků, druh stereotypie, např. u schizofrenie, Alzheimerovy choby
Vertigo
závrať; nepříjemný pocit otáčení okolí nebo vlastního těla a nerovnováhy; může mít charakter točivý, někdy jako houpání či tah do strany
Vezikula
puchýřek, dutinka
Vigilita
bdělost, stav opačný spánku, jedna ze stránek vědomí
Vigilní koma
koma, při němž pacient působí dojmem, že se probral z bezvědomí. Má otevřené oči (které však nesledují okolí a jen bezcílně bloudí), žvýká a polyká podanou potravu, ale není možné s ním navázat kontakt. Je inkontinentní, může mít obrny různých částí těla a další příznaky vyplývající z postižení nejvyšších částí mozku (zejm. korových - dekortikace) v důsledku jeho dlouhodobého otoku, často po těžkých poraněních hlavy.
Vigilní koma (coma vigile)
koma, při němž pacient působí dojmem, že se probral z bezvědomí; má otevřené oči (nic nesleduje, očima bezcílně bloudí), žvýká a polyká stravu, není možné s ním navázat kontakt, je inkontinentní
Viktimologie
studium obětí zlého zacházení; zabývá se okamžitou reakcí na traumatizující událost; okolnostmi, za jakých se oběť stala předmětem útoku; charakterem fyzického nebo psychického útoku; způsobem podpory, kterou oběť bude potřebovat; dlouhodobými následky zážitku; způsobem odškodnění, které oběti může náležet
Vitiligo
bílá skvrna na kůži v důsledku ztráty kožního pigmentu melaninu
Vizualizace
nabytí nebo dodání vizuální povahy
Vomitus
zvracení
Voyerismus
spočívá v opakující se nebo trvalé tendenci pozorovat lidi při sexuálním chování nebo při jiných intimitách (např. při svlékání); u voyera obvykle dochází k sexuálním vzrušení a k masturbaci
Vulnerabilita
zranitelnost tkáně i psychická zranitelnost
Xantelasma
kožní útvar nažloutlé barvy, který obsahuje tukové látky
Xantopsie
porucha zraku se žlutým viděním; vzniká při předávkování a otravách některými léky, např. digitalisem
Xerostomie
suchost v ústech daná sníženým množstvím (tvorbou) slin
loga
Zavřít