Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Perfuzní scintigrafie myokardu etapa

Princip

Perfuzní scintigrafie myokardu je neinvazivní radionuklidová metoda v diagnostice ICHS. Po intravenózní aplikaci určitého radiofarmaka dochází k jeho akumulaci v myokardu, která je  úměrná perfuzi jednotlivých částí myokardu a po dostatečně dlouhou dobu se významně nemění. V této době je proveden scintigrafický záznam (doporučen a preferován  je záznam tomografický – SPECT) s následnou rekonstrukcí řezů myokardem v rovinách kolmých na srdeční osu. Kombinací různých stavů pacienta (ergometrická zátěž, farmakologická intervence, klid) v době aplikace lze zobrazit perfuzi myokardu za dané situace a diferencovat druh postižení cévního zásobení myokardu. Shodným zpracováním klidové a zátěžové studie včetně vzájemné korelace obou studií je sledována dynamika změn perfuze, která je důležitou diagnostickou známkou.

Klinické využití

  • Stanovení přítomnosti, lokalizace, rozsahu a závažnosti ischemie myokardu, resp. jizvy
  • Určení prognózy ICHS
  • Stanovení viability myokardu

Kontraindikace

  • Relativní kontraindikací je gravidita (provedení jen z vitální indikace)
  • Kontraindikace provedení zátěžových testů
  • fyzická zátěž (nestabilní angina pectoris, akutní infarkt myokardu, nekontrolovaná arteriální hypertenze, nedostatečně kompenzované srdeční selhání
  • farmakologická zátěž (při zátěži dipiridamolem –hypotenze méně než 90 mm Hg, asthma bronchiale, plicní hypertenze, při zátěži adenosinem – atrioventrikulární blok II. a III. st., sick sinus syndrom, při zátěži ino/chronotropními látkami – komorová tachyarytmie, hypertrofická kardiomyopatie).

Příprava pacienta k vyšetření

Důsledně informovat pacienta o průběhu, smyslu a možných rizicích vyšetření. Pro klidové studie není nutná speciální příprava, preferuje se lačnění – cca 4 hodiny před aplikací radiofarmaka. Pro provedení zátěžových testů je nezbytné řídit se odpovídajícími standardy a doporučeními (zavedení kanyly, anamnéza, fyzikální vyšetření, medikace – případné vysazení, …).

Péče o pacienta po vyšetření

Pacient se může lehce najíst již po první části (zátěžová), ale nesmí pít kávu ani po klidové scintigrafii. Po vyšetření se pacient vrátí k původní léčbě. Vhodné je omezit kontakt s malými dětmi a přijímat dostatečné množství tekutin.

Perfuzní scintigrafie myokardu – zátěž na ergometru Perfuzní scintigrafie myokardu - záznam

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít