Lékařské diagnózy

 ? 

Diabetes mellitus I. typu etapa

Synonyma dětská cukrovka

Definice

Diabetes mellitus (DM) je stav, při kterém je porušena tvorba nebo funkce inzulinu. Dochází tak ke změnám v metabolizmu, zvláště hyperglykemii, následovaným typickými příznaky (hubnutí, polyurie a polydypsie). Nakonec dochází k akutním a chronickým komplikacím (diabetické postižení očí, ledvin, nervů apod.). DM způsobuje více příčin, mezi hlavní patří diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu, MODY diabetes, gestační diabetes (diabetes v těhotenství), polékový diabetes (např. po užívání kortikoidů a cytostatik).

Diabetes mellitus 1. typu (T1DM) je onemocnění způsobené autoimunitním poškozením beta buněk Langerhansových ostrůvků slinivky (autoimunitní inzulitida) nebo idiopatickým procesem (zřídka), které vedou k nedostatku inzulinu a rozvoji klinického obrazu cukrovky.

 • Více než 97 % diabetes mellitus v dětství je T1DM.
 • Od 90. let 20. století do roku 2003 docházelo ke zvýšení nových výskytů T1DM, v současnosti stagnuje.
 • Česká republika paří k zemím se střední incidencí 18,5/100000 dětí do 15 let/rok (ročně se objevuje 250-300 nových případů).
 • Prevalence (počet nemocných v populaci) je 1,01/1000 dětí do 14 let.
 • Ustupuje sezónní výskyt (dříve častěji v chladných měsících), vyrovnává se výskyt ve věkových kategoriích. Přibývá batolat a předškolních dětí, zatímco v minulosti byla převaha dětí pubertálních a adolescentů.
 • Obecné riziko pro T1DM v populaci je 0,2 % a vzrůstá s výskytem T1DM v rodině – děti otců s T1DM 6 %, rodiče dětí s T1DM 5 %, sourozenci dětí s T1DM 6 %, u HLA identických sourozenců 12,9 %.

Etiologie a patogeneze T1DM

 • Geneticky predisponovaní jedinci. Dědičnost vloh pro T1DM je polygenní. 50 % determinuje HLA komplex.
 • Autoimunitní zánět beta buněk Langerhansových ostrůvků ve slinivce, který způsobují buňky/specifické lymfocyty.
 • Protilátky (proti ostrůvkům ICA, inzulinu IAA, enzymu GAD65, tyrosinkináze IA2…) jsou průvodním nálezem.
 • Při poškození 60–90 % betabuněk autoimunitním procesem dojde po bezpříznakové fázi hyperglykemií k rozvoji typických příznaků diabetu.

Klinické příznaky u dětí

 • časné příznaky
  • hmotnostní úbytek
  • polyurie (zvýšené močení) a polydypsie (zvýšené pití)
  • únavnost
 • pozdní příznaky
  • dehydratace
  • diabetická ketoacidóza s kussmaulovským dýcháním (zrychlené dýchání)1 a acetonemickým zápachem z úst
  • ketoacidotické kóma
  • hyperglykemický hyperosmolární stav (kojenci a batolata, převažují velmi vysoké hodnoty glykemie > 33,3 mmol/a velmi vysoká osmolalita séra > 320 mosm/kg nad acidózou; velmi nebezpečný stav s 95% úmrtností)

Diagnostika

 • Diagnózu DM stanovujeme na základě
  • klinických příznaků + hyperglykemie, glykosurie a ketonurie
  • orálním glukózotolerančním testem (oGTT)
 • Preklinická fáze DM1 se prokazuje při přítomnosti genetického rizika
  • vyšetření protilátek
  • intravenózní glukózotoleranční test – porucha 1. fáze inzulinové sekrece
 • Riziko vzniku u bezpříznakových prvostupňových příbuzných dětí s T1DM (rodiče, sourozenci)
  • molekulárněgenetické vyšetření (v ČR ve FN Praha Motol)
  • a protilátky
 • Laboratorní nálezy u DM
  • hyperglykemie ≥ 11,1 mmol/l při náhodném a/nebo ≥ 7,0 mmol/l při lačném odběru
  • glykosurie
  • obvykle ketonurie
 • Patologická hodnota při orálním glukózotolerančním testu u dětí zachycených při preventivních lékařských prohlídkách nebo při jiné příležitosti v asymptomatickém stavu
  • lačná glykemie ≥ 7,0 mmol/l
  • glykemie za 2 hodiny ≥ 11,1 mmol/l
 • Laboratorní hodnoty u diabetické ketoacidózy
  • pH < 7,3 a/nebo bikarbonát < 15 mmol/l.
  • dehydratace bývá 10%
  • deficit K+ 5–10 mmol/kg a deficit Na+ do 8 mmol/kg

Diferenciální diagnostika DM

 • DM 2. typu
  • podstatou je inzulinová rezistence a následné selhání inzulinové tvorby
  • závislost na obezitě, rase, rodinné dispozici
 • geneticky podmíněné typy diabetu MODY (Monogene Diabetes in the Young)
  • MODY 2 glukokinázový
   • nevede k progresi do chronických komplikací
   • trvalá mírná hyperglykemie mezi 5 a 8 mmol/l
  • o progresivní typy MODY tzv.“transkripčních faktorů“ (MODY 3, 1, 5 atd.)
   • manifestují se nejčastěji v pubertě
   • obvykle závažné chronické komplikace
 • neonatální diabetes
  • skupina monogenních onemocnění
  • průběh dočasný nebo trvalý
  • paternální idiosomie chromozomu 6, mutace genu Kir6.2 nebo genu SUR1. atd.
 • CFRDM (diabetes mellitus spojený s cystickou fibrózou)
  • u 5-20 % dětí s cystickou fibrózou v závislosti na věku

Terapie T1DM

Terapie se dělí do 3 období, která mají své zvláštnosti a postupy.

 • Léčba diabetické ketoacidózy
  • hlavním cílem je opatrné navození anabolizmu a normalizace vnitřního prostředí spolu s uhrazením intracelulárních ztrát minerálů
  • zásadou je pomalá úprava s častými laboratorními a klinickými kontrolami stavu (vždy EKG monitoring – hypo/hyperkalemie)
  • rehydratace fyziologickým roztokem F1/1
  • poté infuzní léčba společně s aplikací inzulinu v dávce 0,03-0,1 j/kg/hod.
  • denní potřeba tekutin je přibližně 110 ml/kg u dětí do 1 roku, 80 ml/kg u starších dětí, doplněné o předpokládanou ztrátu.
  • Na+, K+, glykemii, osmolalitu séra a ketolátky stanovujeme zpočátku ve 2hodinových intervalech
  • riziko edému CNS roste při překročení 4 litrů tekutin/24 hodin, příznakem jsou bolesti hlavy, nauzea, změny na očním pozadí
  • rehydratace má být rozložena do 48-72 hodin
 • Období převedení na subkutánní inzulin
  • subkutánní (s.c.) inzulin je aplikován po vymizení ketolátek a normalizaci vnitřního prostředí
  • edukace dítěte a rodiny v teoretických a praktických znalostech
   • inzulinoterapie (inzulinové režimy, účinek inzulinů, úpravy dávek; skladování a transport inzulinu), dieta (vyvážená, racionální, regulovaná, dietní plán – 3 hlavní a 3 vedlejší jídla, vliv na glykemii, výměnné jednotky sacharidů, glykemický index potravin, vhodné a nevhodné potraviny)
   • pohyb
   • měření glykemie glukometrem a stanovení glykosurie a ketonurie proužky
   • léčba hyper a hypoglykemie
   • dny nemoci
   • zacházení s glukometrem, inzulinovými aplikátory
   • podání inzulinu s.c.
   • vedení deníku diabetika a samostatné vyhodnocení výsledků
 • Ambulantní sledování domácí léčby
  • kontroly u dobře kompenzovaných diabetiků každé 3 měsíce
  • reedukace, povzbuzování, vedení k přiměřené samostatnosti
  • sledování
   • stabilní hmotnost
   • přiměřené prospívání v době růstu
   • zaznamenané glykemie: cílové glykemie jsou individuální, edukační cíl je 4-7 mmol/l nalačno a 9 mmol/l za 1,5 hodiny po jídlech
   • glykovaný hemoglobin HbA1c (referenční hodnota < 4 %)

Potřeba inzulinu a obvyklé inzulinové režimy

 • potřeba inzulinu
  • období remise je < 0,5 j/kg/den
  • prepubertálně 0,8 jkg/den
  • v pubertě 1-1,3 j/kg/den
  • v dospělosti 0,7 j/kg/den
 • inzulinové režimy
  • standardem je intenzifikovaný inzulinový režim (aplikace 3 dávek humánního inzulinu před hlavními jídly a na noc střednědobého NPH inzulinu v rozložení 25, 20, 20 a na noc 35 % z celkové denní dávky. Úpravy se provádějí podle výsledků
  • u malých dětí lze použít konvenční inzulínový režim event. doplněný o dávku humánního inzulinu v době odpolední svačiny
  • kombinace krátkodobých a dlouhodobých inzulinových analog podle individuální potřeby pacientů
  • léčba kontinuální subkutánní infuzí inzulinu CSII (inzulinovou pumpou)

Akutní komplikace

 • diabetická ketoacidóza
 • hypoglykemie

Dlouhodobé komplikace

 • mikroangiopatie – onemocnění malých cév
  • nefropatie – postižení ledvin
   • prvním projevem je mikroalbuminurie 30-300 mg/24 hodin
  • retinopatie – postižení sítnice
  • neuropatie
   • vegetativní a periferní postižení
   • bolestivé dysestézie („mravenčení“)
 • makroangiopatie – rozvoj aterosklerózy
 • dyslipidemie – porucha metabolizmu tuků
  • vysoká hladina celkového cholesterolu, nízká HDL cholesterolu, vysoká triglyceridů
 • vznik nestabilního diabetu (brittle DM)

Sledování léčby T1DM

 • každá kontrola: glykemie, glykovaný hemoglobin HbA1c, míra, hmotnost, krevní tlak
 • komplexní kontrola 1× ročně: oční vyšetření, ALT, AST, kreatinin, mikroalbuminurie, tyroidální funkce včetně protilátek, cholesterol a triglyceridy, screening celiakie (např. tkáňová transglutamináza), stav pubertálního zrání, neurologické vyšetření

Sdružená onemocnění

 • celiakie (> 10 %)
 • autoimunitní zánět štítné žlázy
  • protilátky 20-30 %
  • snížená funkce (hypotyreóza) - 10 %

Prognóza

Děti jsou celoživotně závislé na exogenním podání inzulinu. Prognóza závisí na dosažené kompenzaci.

Úkoly sestry

 • komunikace s dítětem a rodinou, kamarády apod.
 • podpora přiměřeného psychosociálního vývoje dítěte
 • edukace používání technických pomůcek
 • kontrola vedení deníku
 • dohled nad pravidelným jídlem a režimem dne, každý den stejně ve stanovené hodiny
 • znalost stravy, výměnných jednotek
 • rozpoznání příznaků hypoglykemie

Glukometr Aplikace inzulínu inzulínovou pumpou Inzulínová pumpa u kojence Kanyla pro aplikaci inzulínu pumpou Kanyla pro aplikaci inzulínu-detail DM I. typu – možnosti inzulínové léčby - Inzulíny a inzulínové režimy DM I. typu – možnosti inzulínové léčby - Konvenční inzulínová léčba DM I. typu – možnosti inzulínové léčby - Intenzifikovaná inzulínová léčba DM I. typu – možnosti inzulínové léčby - Dlouhodobý a krátkodobý analog - léčba dospělých DM I. typu – možnosti inzulínové léčby – Dlouhodobý analog a rychle působící humánní inzulín DM I. typu – možnosti inzulínové léčby – inzulínová pumpa s krátkodobým analogem DM I. typu – možnosti měření glykémie - deníček Zápisky dětského diabetologa – manipulace s glykémií a deníkem DM I. typu - možnosti měření glykémie – glukometry DM I. typu - možnosti měření glykémie – kontinuální glukózové senzory DM I. typu – technické možnosti aplikace inzulínu - inzulínová pumpa u předškoláka DM I. typu – možnosti aplikace inzulínu - Inzulínové pumpy Péče rodičů o dítě s cukrovkou Účinná pomoc ze strany učitelů a vychovatelů ve škole Podmínky přiměřené péče o diabetické dítě ve škole a při zájmových aktivitách Racionální požadavky učitele na rodiče dítěte s diabetem Vliv učitele na tíži handicapu dítěte s diabetem Dělení diabetu mellitu Zdravá hodnota glykémie Hypoglykémie Hyperglykémie a ketoacidóza Cíle péče o dítě s diabetem Život dítěte s diabetem Zkušenosti rodičů diabetických dětí se školou Diabetické dítě v rodině Vnímání hypoglykemie dítětem Pohled praktické lékařky pro děti a dorost na péči o diabetické dítě Péče o malé dítě s diabetem mellitem

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít