Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Rodinné vztahy etapa

Ve 2. třídě Rodinné vztahy v ošetřovatelské anamnéze zjišťujeme informace o problémech v oblasti společného života lidí biologicky nebo vlastní volbou spřízněných. Rodina je pro převážnou část lidí nejdůležitějším zázemím v životě, proto jakékoliv problémy uvnitř rodiny mají výrazný dopad na psychosociální i tělesný vývoj jedince, zejména pokud jde o děti. Rodinné problémy působí na psychiku všech jejích členů a následně i na rozvoj psychosomatických poruch zdraví. Je třeba mít na mysli i přebírání byť nevhodných vzorců výchovy a rodinných vazeb a vztahů do rodiny, kterou budou zakládat potomci. Je známá řada typologií rodiny a rodinné výchovy, z nichž vyplývá, že se v rodinném prostředí vyskytuje mnoho typů odchylek či patologií. I tomu se věnuje tato část domény Vztahů.

Základní údaje zjišťované v této třídě:

 • struktura a dynamika rodiny
 • závažné změny, které nastaly v rodině, v rodinném soužití a jejich důvody
 • vývojová zralost rodičů, hodnocení osobností
 • funkce, které rodina plní či neplní a proč
 • povaha problémů v rodinných vztazích
 • způsoby jejich řešení

Vlivy působící na charakter rodinných vztahů:

 • osobnosti členů rodiny
 • míra ochoty ke spolupráci, dohodě, kompromisům
 • charakter podstaty vztahů v rodině, rodinná atmosféra
 • spokojenost členů v rodinném životě
 • výchovné styly v rodině primární a nové
 • životní zkušenosti členů rodiny
 • zdravotní stav členů rodiny, věk, vývojová etapa
 • vývojové stadium rodiny

Důležité údaje:

 • Změny v rodinných vztazích
  • v charakteru rodinného soužití:
   • v síle svazku, vzájemné podpoře, citové vnímavosti, intimitě, způsobech chování, rituálech, v komunikaci, nespokojenost v rodině
   • změny ve spoluúčasti na řešení problémů, ve spolupráci členů rodiny, rodinný trojúhelník
   • nerespektování autonomie a individuality členů rodiny, boj o moc v rodině, ústní týrání
  • v charakteru chování člena/členů:
   • vytváření stresu, napětí, konfliktů, násilí členem rodiny, neklid, zmatek, malý tělesný kontakt, poruchy koncentrace, zhoršený výkon dětí, výskyt psychosomatóz
   • dysfunkce v pohlavním životě, chronické rodinné problémy
   • racionalizace nebo popírání problémů, obviňování, nadměrná kritika, odmítání člena rodiny, odmítání poskytnout/přijmout pomoc, manipulace se členy rodiny, izolace
   • nespolehlivost, závislost, sebeobviňování, lhaní
   • neschopnost adaptace na změnu, nevyzrálost
   • neschopnost se pobavit
  • poruchy citů:
   • nejistota, strach, odpor, nedůvěra, bezmocnost, rozpaky, stud, úzkost, napětí, osamocenost, frustrace, vina, beznaděj, špatná nálada, deprese, nespokojenost, nepřiměřené negativní projevy (hněv, vztek)
   • pocity ublížení, nepřátelství, neporozumění, selhání, zmatku a další
  • v plnění partnerských a rodičovských funkcí/rolí:
   • nedůsledné rodičovství, zanedbávání povinností, neuspokojování potřeb členů rodiny (potřeb jistoty, bezpečí, sounáležitosti, společné budoucnosti, vzájemného růstu a zrání, společného prožívání, intimity, duchovna a dalších)
   • nedostatek dovedností, neznalost
 • Faktory způsobující problémy v rodinných vztazích
  • výměna rolí, moci, síly v rodině
  • zdravotní problém člena rodiny
  • krize, vývojový, situační přechod rodiny
  • změny společenského postavení rodiny
  • finanční změny a problémy
  • nedostatek dovedností řešit problém
  • abusus alkoholu, drog, sklon k závislosti

Specifika u dětí

 • v rámci rodinných vztahů může být oslabena vazba rodičů a dítěte z řady důvodů:
  • ze strany rodičů: tělesné či fyzické překážky, úzkost rodiče, neschopnost naplňovat potřeby dítěte, dítě nesplňuje očekávání rodičů, abusus, odloučení, nemožnost soukromí
  • ze strany dítěte: dítě je nezralé, nemocné, s hendikepem, s poruchou chování
    

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít