Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Infekce etapa

V 1. třídě Infekce zjišťujeme informace týkající se schopnosti reagování člověka na vstup patogenů do těla. Tyto schopnosti jsou závislé na fungování řídicích systémů organizmu, mezi které patří i imunitní systém. Jednou ze zásad správně poskytované zdravotnické péče je předcházet vzniku infekcí a zabránit v patogenním prostředí zdravotnických zařízení jejich šíření či osídlování lidí dosud prostých infekce. Proto jsou údaje této třídy důležité k plánování zvláště těch medicínských a ošetřovatelských intervencí, které mají preventivní charakter.

Diagnostická třída Infekce poskytuje definovanou ošetřovatelskou diagnózu pouze vzhledem k riziku infekce. Tomu odpovídá i anamnestická část této domény ve svém obsahu.

V dané anamnestické třídě zjišťujeme tyto hlavní údaje:

 • faktory, které způsobují vznik a vývoj infekce v organizmu člověka
 • rizika ošetřovatelských a medicínských intervencí ve vztahu k vývoji infekce
 • možné projevy rozvoje infekce v organizmu
 • způsoby, kterými se klient snaží vyhnout infekci nebo řeší již vzniklou infekci

Vlivy působící na vznik a vývoj infekce klienta:

 • anatomicko-fyziologické zvláštnosti a funkční úroveň imunitního systému, nervového, endokrinního systému, metabolizmu, úroveň výživy organizmu, dýchacího a kardiovaskulárního systému, uropoetického systému aj.
 • genetické předpoklady, rodinná zátěž k poruchám imunity
 • věk, vývojové stádium
 • psychický stav člověka, dlouhodobé negativní emoce, stres
 • problémy v sociálních vztazích, v zaměstnání
 • nedostatek znalostí
 • celkový zdravotní stav
 • vliv jiného onemocnění, trauma, vliv bolesti, dyskomfortu, poruchy vědomí, operační výkony, další invazivní intervence, imobilita, léky ovlivňující imunitu
 • abuzus drog
 • metody prevence šíření infekčních nákaz a vzniku nozokomiálních nákaz ve zdravotnické péči: bariérový systém poskytované péče, metody eliminace mikrobů, dodržování platných zdravotnických a ošetřovatelských standardů

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze jsou:

 • Rizikové faktory
  • invazivní procedury: cévní vstupy, močový katétr, tracheostomická kanyla, endotracheální kanyla, odsávací kanyla pro dolní dýchací cesty, čidla pro invazivní monitoring, drény, endoskopické metody a řada dalších
  • poruchy integrity kůže, sliznic: stomie, operační rána, traumatická rána, popáleniny, omrzliny, dekubitus, bércové vředy, kožní eflorescence
  • porušené ochranné systémy:
   • poruchy imunity - získané i vrozené, specifické i nespecifické, (hematoonkologická onemocnění)
   • změny ve složení krve – snížení hladiny hemoglobinu, leukopenie, snížení hladiny plazmatických bílkovin, změny tělesných tekutin (stáza), změny pH, poruchy cirkulace
   • poraněná kůže, tkáně
   • zhoršená funkce obranných reflexů, řasinkového epitelu dýchacích cest, stáza exkretů, porucha kožní a slizniční mikroflóry v systému trávicím, ženském pohlavním, existence rezistentních kmenů nepatogenních mikrobů fyziologické mikroflóry, změny peristaltiky, skrytá zánětlivá reakce
  • vliv farmak: imunosupresiva, kortikoidy, cytostatika, dlouhodobě nebo často podávaná ATB
  • další rizikové faktory:
   • chronické onemocnění, imobilita, malnutrice
   • dlouhodobá hospitalizace
   • chronické onemocnění
   • komplikace v průběhu těhotenství, porodu
   • zvýšeně patogenní prostředí
   • neochota spolupracovat při léčbě
   • nedostatek znalostí, nezájem
   • nedodržování metod prevence šíření infekčních nákaz a vzniku nozokomiálních nákaz ve zdravotnické péči
 • Problémy vyplývající ze vzniku infekce
  • klasické příznaky zánětu: calor, rubor, tumor, dolor, functio laesa
  • další místní příznaky: poruchy prokrvení (vasodilatace, vazokonstrikce, změny cévní permeability), exudace plazmy s tvorbou edémů, poruchy metabolizmu tkáně (anaerobní cykly, acidóza, zvýšení osmoticky aktivních látek), spazmy hladké svaloviny (bronchokonstrikce, spazmus svaloviny v GIT), buněčné změny imunokompetentních buněk, obnova poškozené tkáně
  • celkové příznaky: horečka a její důsledky (zvýšení frekvence pulzů a dechů, zvýšení metabolizmu, acidóza, snížení funkcí GIT s projevy nechutenství, obstipace, dále snížení diurézy, zvýšení hustoty moče, spavost, apatie, útlum, případně febrilní křeče, halucinace), změny laboratorních hodnot (zvýšená sedimentace erytrocytů, hladina CRP, leukocytóza, leukopenie, změny plazmatických bílkovin, glykémie a jiné)

Specifika u dětí

 • Imunitní systém funkčně dozrává asi kolem 5 let věku. Probíhá v něm od narození řada změn.
 • V období novorozeneckém je dítě náchylné k infekcím, specifická imunita se teprve začne vyvíjet. Dítě přijímá protilátky mateřským mlékem.
 • Období náročnější na zvládání infekcí jsou období předškolního věku a v období dospívání.
 • Rodiče mají povinnost ze zákona dovést dítě na povinná očkování dle očkovacího kalendáře a nechat je očkovat. Zároveň přibývá řada očkování doporučených či nadstandardních, například vzhledem k nezralosti dítěte.
 • Specifikem dětského věku je výskyt dětských infekčních onemocnění, která se šíří nejčastěji kapénkovou infekcí a proto v dětských kolektivech velmi rychle. Po jejich prodělání má dítě s největší pravděpodobností vytvořenou doživotní imunitu proti určitému infekčnímu agens.
 • Průběh dětských infekčních onemocnění v dospělosti s sebou může nést výskyt závažnějších komplikací. Dospělí lidé tyto infekce mohou snášet hůře než děti.

Způsob nákazy HIV Léčba a hojení popálenin VAC systém Zasychající pupečník novorozence Aplikace vitamínu K novorozenci Sternotomie Kanylace v. subclavia Otevřená zlomenina bérce Zevní fixátor pánve Tracheostomie a tracheostomická maska Enterální výživa - Nazojejunální sonda Perkutánní endoskopická gastrostomie Zavedení kanyly k hemodialýze Periferní žilní kanyla Redonova drenáž Ventilátor pro novorozence Diabetes mellitus – diabetická noha Osteosyntéza - zevní fixátor Braunova dlaha T-drén Cholecystektomie Inzulinová pumpa Kolostomie Projevy atopického ekzému na břichu a horních končetinách Převaz nefrostomie Proplach žilního vstupu Břišní drény po operaci Přítomnost infekce v ráně Sakrální dekubit a opruzeniny Varicella Herpes zoster Mulluscum contagiosum Scabies – meziprstí Patrové mandle

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít