Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Bezpečnost – ochrana etapa

Anamnestická doména Bezpečnost – zahrnuje informace, které se týkají ochrany před nebezpečím, fyzickým poškozením a před poškozením imunitního systému organizmu člověka. Spadají do ní údaje o lidských potřebách: nemít infekci, nemít tělesné poškození, vyhnout se násilí, vyhnout se rizikům prostředí, mít přiměřené obranné procesy a přiměřenou termoregulaci. Všechny tyto potřeby směřují i k saturaci dalších potřeb člověka, jako jsou potřeba jistoty a bezpečí. Ke všem zmíněným potřebám, i k potřebám pocitu jistoty a bezpečí systém Nanda domén ve své diagnostické fázi nabízí pojmenované ošetřovatelské diagnózy. Svým obsahem tomu, samozřejmě, odpovídá anamnestická část.

Kvalita saturace výše uvedených potřeb je závislá na souhře mnoha tělesných systémů organizmu, a to jak systémů řídících tak například systémů vytvářejících mechanizmus bariér pro podněty působící na organizmus člověka z vnějšího prostředí, aby udržely homeostázu vnitřního prostředí organizmu.

Na rizika tělesného poškození, na způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany klientů se při jakékoliv profesionální zdravotnické péči, zejména pak při hospitalizaci či jiné ústavní péči systém poskytované ošetřovatelské péče intenzivně zaměřuje. Proto se s ošetřovatelskými diagnózami této domény setkáváme v plánech ošetřovatelské péče denně. Z toho také vyplývá důležitost této domény.

Anamnestické údaje spadající do 11. domény rozdělujeme do šesti tříd:

 1. třída: Infekce
 2. třída: Tělesné poškození
 3. třída: Násilí
 4. třída: Rizika životního prostředí
 5. třída: Obranné procesy
 6. třída: Termoregulace
 • Třída Infekce:
  • zvládání infekce organizmu klienta
  • příčiny infekcí
  • problémy související s rozvojem infekce
 • Třída Tělesné poškození:
  • způsob a charakter tělesného poškození klienta
  • příčiny, které vedou nebo vedly k tělesnému poškození
  • problémy, které s sebou tělesné poškození klienta přináší
  • způsoby zvládání tělesného poškození a jeho hojení klientem
 • Třída Násilí informuje:
  • o povaze a způsobu násilí, které bylo spácháno na klientovi
  • o problémech, které má násilí za následek
  • o důvodech spáchaného násilí
  • o způsobech, jakými klient na danou situaci reaguje a o způsobech vyrovnávání se s danou situací
 • Třída Rizika životního prostředí:
  • zda klient žije nebo se pohybuje v rizikovém prostředí, mezi rizikovými lidmi
  • zda inklinuje k rizikovému chování
  • zda má náhled na negativa rizikového chování a problémy, které z něj vyplývají vzhledem ke zdraví, socioekonomické situaci, zvládání profese, rodiny atd.
 • Třída Obranné procesy:
  • stav obranných procesů organizmu, jeho odchylky a poruchy v ochraně proti škodlivému agens
  • faktory ovlivňující kvalitu obranných procesů
  • poruchy obranných procesů a jejich projevy
  • způsoby řešení poruch obranných procesů klientem
 • Třída Termoregulace:
  • stav termoregulace organizmu klienta
  • poruchy termoregulace a jejich projevy
  • faktory ovlivňující termoregulační procesy
  • způsoby řešení poruch klientem

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít