Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Sociální komfort etapa

Ve třídě Sociální komfort zjišťujeme jak sociální prostředí a klima ovlivňuje prožívání, chování a jednání člověka a jak se mohou problémy v této oblasti odrazit na zdraví člověka, saturaci jeho potřeb, na zvládání poruchy zdraví a nemoci.

Základní údaje:

 • charakter sociálního prostředí, ve kterém jedinec žije
 • charakter sociálních prostředí, ve kterých člověk pracuje a tráví volný čas
 • prožívání pohody a klidu v uvedených sociálních prostředích
 • problémy, které vznikly v sociálních okolnostech a jejich vliv na zdraví klienta, na stav jeho biopsychosociální pohody, na stav saturace potřeb

Vlivy působící na vznik a vývoj problémů v sociálním komfortu klienta:

 • věk, vývojové stádium
 • typ osobnosti člověka, její struktura a dynamika, typ temperamentu (introverze, extroverze, stabilita, labilita), charakterové vlastnosti (vztah vůči sobě, vůči lidem, práci, morálce atd.), vliv našich názorů, úrovně postojů, životních zkušeností, zájem o druhé, posuzování druhých lidí
 • charakter kognitivních funkcí
 • aktuální psychický stav a jeho změny v poslední době
 • vliv emocí, zvládání zátěže – frustrační tolerance, stres
 • hierarchie hodnot, životní styl jedince
 • zastávané sociální role, pozice, status, sociální aktivity jedince, vztah ke konkrétním lidem
 • charakter sociálních prostředí, v nichž se člověk pohybuje
 • charakter profese, zájmů
 • celkový zdravotní stav
 • vliv celkového onemocnění (chronické, s nutností dlouhodobé hospitalizace, s potřebou institucionální péče, s nutností odloučení od rodiny, od přátel, z pracovního prostředí), vliv bolesti, dyskomfortu
 • abuzus drog, intoxikace
 • vliv vzniku nových potřeb z důvodu nemoci a vliv potřeb, které se nemocí mění
 • charakter domácího a pracovního prostředí
 • multikultura
 • špatná socioekonomická situace

Důležité údaje:

 • Problémy v sociálním komfortu, jejich projevy
  • objektivní - zjistitelné u klienta: nepřátelskost, nekomunikativnost, nespolečenskost, stažení do sebe, netolerance, izolovanost od ostatních, egocentrizmus, neochota naslouchat druhému, pesimizmus, negativizmus, popření, smutek, provádění nepatřičných či nevyzrálých činností
  • objektivní – nezávislé na klientovi: nepřítomnost blízké podporující osoby, fyzický/mentální hendikep
  • subjektivní problémy klienta: pocity osamocení, odmítnutí, odlišnosti od ostatních, nejistoty na veřejnosti, má nepřiměřené nebo nevyzrálé zájmy, smysl života, není schopen plnit požadavky jiných
 • Faktory způsobující problémy v sociálním komfortu
  • změny mentálního stavu, změny tělesného stavu, opoždění ve vývoji, poruchy zdraví a sociální pohody, vliv celkového onemocnění (chronické, s nutností dlouhodobé hospitalizace, s potřebou institucionální péče, s nutností odloučení od rodiny, od přátel, z pracovního prostředí), vliv dyskomfortu
  • abuzus drog, intoxikace
  • vliv nově vzniklých potřeb
  • neadekvátní osobní zabezpečení, nevyzrálé zájmy, nepřijatelné společenské chování, hodnoty, nedodržování mravních a morálních norem, nespokojenost v osobních, rodinných vztazích, nespokojenost v pracovních vztazích

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít