Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Komunikace etapa

Obsahem 5. třídy Komunikace se rozumí posuzování klientových možností a schopností vysílat a přijímat verbální a nonverbální informace. Na těchto schopnostech závisí udržení kontaktu člověka s okolím, úroveň jeho fungování v sociálním prostředí a ve vztahu k období nemoci i jeho schopnost informovat o zdravotních problémech a jeho ochota spolupracovat. Od komunikace se odvíjí i saturace jak základních, tak vyšších potřeb.

Základní informace, které sestra mapuje v této třídě, jsou:

 • charakter způsobů verbální a neverbální komunikace, jejich specifika užívání v každodenním životě
 • projevy komunikace v chování a jednání člověka
 • faktory, které ovlivňují komunikaci a vedou k jejím změnám
 • poruchy komunikace

Vlivy působící na úroveň komunikace:

 • věk, pohlaví
 • anatomicko-fyziologické zvláštnosti a funkční úroveň centrálního nervového
 • systému, orofaciální oblasti, motoriky, funkční úroveň smyslových systémů, stavu vědomí a orientace, úroveň metabolismu, endokrinních funkcí, genetické předpoklady
 • typ osobnosti člověka, její struktura a dynamika, typ temperamentu (introverze, extroverze), charakterové vlastnosti (vztah vůči sobě, vůči lidem, práci, morálce atd.), vlastnosti: empatie, autentičnost, úcta, akceptace, vliv jeho názorů, úrovně informací, postojů, životní zkušenosti
 • charakter smyslového vnímání, kognitivních funkcí, ochota a umění naslouchat, zájem o druhého
 • míra ochoty spolupráce, míra soutěživosti v jednání člověka
 • způsoby posuzování druhých lidí
 • aktuální psychický stav člověka a jeho změny v poslední době
 • emoční ladění, zvládání zátěže – frustrační tolerance, stres, životní změny
 • hierarchie hodnot, životní styl jedince
 • zastávané sociální role, pozice, sociální aktivity jedince, vztah ke konkrétním lidem
 • charakter profese, zájmů, sociálních prostředí, v nichž se člověk pohybuje
 • charakter domácího a pracovního prostředí
 • multikultura
 • celkový zdravotní stav
 • vliv celkového onemocnění, bolesti, dyskomfortu
 • změny sociálního prostředí v důsledku (dlouhodobé) hospitalizace, potřeby ústavní péče
 • vliv vzniku nových potřeb v období nemoci a vliv potřeb, které se nemocí mění
 • charakter terapie, její snášenlivost klientem
 • abusus drog, intoxikace
 • špatná socioekonomická situace

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze, jsou:

 • 1. Poruchy komunikace verbální
  • poruchy hlasu: fonasthenie (hlasová slabost), afonie, nazolálie (huhňavost), chrapot, hlas tichý, drsný, hluboký, vysoký (u poruch endokrinních, u paréz nervů, po operacích oblasti krku)
  • poruchy tvorby a rozumění řeči: bradylalie, polylalie, dyslalie (patlavost), dysartrie (porucha artikulace z příčin centrálních – CMP), agramatismy, balbuties, tumultus (breptavost), mutismus, afázie (ztráta řeči senzorická, motorická, amnestická, smíšená)
  • poruchy projevu verbální komunikace: koprolalie (nadměrné užívání vulgarismů), hostilita, agrese, neologismy
  • projevy verbální komunikace v důsledku nepřijetí své choroby: bagatelizace, agravace, generalizace, stereotypie, egocentrismus, hypochondrie
 • 2. Poruchy komunikace neverbální:
  • chybění nebo zvýraznění neverbálních projevů při komunikaci
  • významně neadekvátní projevy: hostilita, agresivita
  • nerespektování proxemiky, nepatřičná haptika a kinezika (bolestivá, ohrožující), postoje (bizarnost, setrvávání v nastavených postojích), používání agresivních, vulgárních gest, hypomimika/hypermimika (na podkladě psychickém), nadměrné délky pohledů
  • nadměrná hlasitost, intonace řeči, bizardnost
  • neupravenost vzhledu, oblečení, účesu
 • 3. Související problémy:
  • dezorientace, deficit zraku, deficit sluchu, změny myšlení, paměti, pozornosti, nálady, jednání
  • dušnost, bolest, dyskomfort
 • 4. Faktory ovlivňující úroveň komunikace
  • nízký či vysoký věk, pohlaví
  • nedostatečná tělesná kondice
  • stres, životní změny, nedostatek informací
  • kulturní rozdíly
  • vliv celkového onemocnění: ischémie mozku, nádory mozku, poruchy sluchu, zraku, mluvidel, bolest, dyskomfort, poruchy vědomí, endokrinní poruchy, metabolické poruchy, trauma, psychiatrická onemocnění (psychózy, neurózy, deprivace)
  • tělesné překážky: tracheostomická kanyla, endotracheální kanyla, sondy gastrická/entrální, nevhodná zubní protéza, ortodontické pomůcky, defekty rtů, patra, čelisti
  • léky, jejich žádoucí i nežádoucí účinky (psychofarmaka, CAN)
  • abusus drog, intoxikace
  • dlouhodobá hospitalizace

Specifika u dětí

 • u dětí se ve vývoji řeči může objevit řada poruch, které souvisejí s podnětností prostředí, s výskytem poruch řeči u nejbližších lidí z rodiny a okolí, kteří jsou s dítětem v častém (každodenním) kontaktu a od nichž se dítě řeči učí
 • chudost slovní zásoby, dlouhodobé přetrvávání agramatismů (ještě v době školní docházky) a různé poruchy tvorby řeči
 • z pohledu začlenění dítěte do kolektivu a jeho školní, později profesní úspěšnosti je důležitá ochota a spolupráce rodičů v nápravě řeči
 • ve školním věku dále přistupují specifické vývojové poruchy učení, dyslexie, dysgrafie a další, které mohou mít původ v nezralosti dítěte pro předčasné narození, v poruchách vývoje osobnosti atd.
 • řada poruch tvorby řeči je závislá na změnách ve stavbě a funkci orgánů orofaciální oblasti, hltanu a hrtanu (vrozené vývojové vady rozštěpové, gotické patro u Downova syndromu či nedonošených dětí)
 • opoždění vývoje řeči, které vede k opožďování vývoje dítěte v dalších oblastech (kognitivní, sociální). Jeho příčinou mohou být poruchy organické: (centrální, smyslových orgánů), motorické, poruchy mluvidel, deprivace, zanedbávání péče, narušené vývojové prostředí.

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít