Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Vnímání – poznávání etapa

Charakteristika 5. Domény

Anamnestická doména se zabývá charakteristikami informačních systémů člověka a problémy, které se u něj ve fungování těchto systémů vyskytly. Ke zmiňovaným informačním systémům patří: pozornost, orientace, cítění, percepce, poznávání a komunikace. Těmito systémy jsou zajišťovány lidské potřeby: pozornost ke vjemům, orientace v čase, prostoru a osobě, cítit a vnímat, poznávat a komunikovat. Jejich saturace se odvíjí jednak od kvality vitálních funkcí, zejména stavu vědomí, od kvality smyslových systémů organismu a od kvality kognitivních funkcí, které jsou především závislé na činnosti centrálního nervového systému. V neposlední řadě saturace těchto potřeb závisí i na osobnosti člověka, jejích charakteristikách ve struktuře i v dynamice.

Anamnestické údaje spadající do 5. domény rozdělujeme do pěti tříd:

 1. třída: Pozornost
 2. třída: Orientace
 3. třída: Čití – vnímání
 4. třída: Poznávání
 5. třída: Komunikace

Ve třídě Pozornost sestra s klientem probírá údaje:

 • o kvalitě jeho pozornosti
 • o faktorech ovlivňujících pozornost
 • o problémech, které souvisí zejména s poruchami zdravotního stavu ve smyslu uvědomování si změn tělesného schématu a upínání své pozornosti k nim

Ve třídě Orientace sestra zjišťuje údaje:

 • o kvalitě orientace klienta místem, časem, vlastní osobou
 • o faktorech ovlivňujících schopnosti orientace
 • o problémech spojených s poruchami orientace klienta

Ve třídě Čití - vnímání sestra zaznamenává informace:

 • o způsobech a kvalitě čití a vnímání klienta v každodenních činnostech
 • o faktorech ovlivňujících přijímání smyslových informací
 • o poruchách čití a vnímání

Ve třídě Poznávání se sestra zabývá informacemi:

 • o charakteru kognitivních funkcí ve zdraví a v nemoci
 • o ovlivňujících faktorech ve vztahu k charakteru kognitivních funkcí
 • o poruchách kognitivních funkcí a souvisejících problémech

Ve třídě Komunikace sestra zjišťuje informace:

 • o charakteru a způsobech verbální a neverbální komunikace ve zdraví i v nemoci
 • o faktorech ovlivňujících komunikaci klienta s rodinou, okolím, zdravotníky
 • o poruchách komunikace klienta a ochotě klienta řešit problémy v komunikaci

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít