Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Sebepojetí etapa

V 1. třídě Sebepojetí mapujeme informace o vyšších lidských potřebách, které se týkají strukturálních složek osobnosti, především seberegulačních vlastností: sebeuvědomování, sebepoznání, sebekoncepce, a také vnímání sebe sama, úrovně sebevědomí, sebekritiky, svědomí, vůle. Sebekoncepce znamená, jak sám sebe člověk vidí. Jde o kognitivní složku sebehodnocení. Jedinci s pozitivním sebepojetím lépe vytvářejí a udržují mezilidské vztahy, nalézají uspokojení v životě, lépe odolávají psychickým či somatickým onemocněním, životním změnám. Z poruch sebepojetí a sebeúcty pramení řada poruch, jako jsou deprese, mentální anorexie či bulimie, syndrom oběti, ale také neúspěchy v léčbě somatických i psychických onemocnění. Sestra by měla umět lidi s porušeným sebepojetím odhalit a pomoci jim vytvořit si správný náhled na sebe.

Základní údaje zjišťované v této třídě ošetřovatelské anamnézy jsou:

 • zda se člověk zabývá otázkami: „Kdo jsem?“, „Jaký jsem?“, „Jak se vidím?“, „Kým mohu být?“ a jaké odpovědi nalézá
 • stav vnímání sebe sama, jeho přiměřenost či nepřiměřenost
 • jak hodnotí člověk:
  • svoji výkonnost v zaměstnání/při studiu
  • intelektové možnosti
  • vlastní vzhled a fyzickou atraktivitu
  • sexuální atraktivitu a výkonnost
  • oblíbenost u jiných
  • schopnost řešit problémy
  • nezávislost
  • zvláštnosti své osobnosti
 • otevřenost vůči zážitkům, osobní prožívání
 • sebehodnocení, zájem o sebevýchovu
 • míra odpovědnosti člověka za své jednání
 • změny sebepojetí a jejich vliv na zdravotní stav klienta, na zvládání léčebného režimu
 • důvody změn sebepojetí

Vlivy působící na sebepojetí klienta:

 • struktura osobnosti, zejména charakteru, seberegulačních vlastností, ale i dalších vlastností (vztahově-postojových, dynamických, výkonových, motivačních, psychických procesů a stavů)
 • trvalejší citové projevy spjaté s temperamentem: stabilita, labilita, optimismus, pesimismus
 • věk, pohlaví
 • vliv rodinné výchovy a prostředí
 • vliv dalších sociálních prostředí, kolektivů
 • úspěšnost člověka, rozmanitost jeho aktivit
 • hodnotový systém

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze, jsou:

 • Změny sebepojetí
  • projevy tělesné: zhoršení soběstačnosti, nepečuje o sebe, tělesný úpadek, přivírání očí, snížená chuť k jídlu, snížená reaktivita, spavost nebo nespavost
  • projevy psychické a sociální:
   • nejistota, pasivita, nedostatek iniciativy, projevy povzdechů či své nemohoucnosti, závislost na druhých, neverbální projevy nezájmu o rozhovor, úbytek neverbálních projevů
   • nespolupráce, nedodržování doporučení, pocity neuspokojení z činností, nevnímá zlepšení, nekontroluje situace a výsledky, snížený vliv (na něco, na někoho)
   • dysforie, rozmrzelost, nelibost, zlost, hněv, pocity viny, bezcennosti, nespokojenosti se sebou, neochota, apatie, sklíčenost ze sebe, obavy z odcizení, frustrace, pochybnosti o sobě, nemá důvěru ve své schopnosti, nekontroluje se
 • Rizikové faktory
  • tělesné:
   • vliv zdravotnického prostředí, hospitalizace, zejména dlouhodobá či velmi náročná v důsledku závažného zdravotního stavu (na ARO, JIP, s nutností přístrojové podpory životních funkcí)
   • akutní poškození
   • chronická onemocnění s progresí
   • vliv léčebného režimu, omezení
   • tělesná deprivace
   • fyzická izolace
   • stárnutí, umírání
  • psychické:
   • zákaz aktivit až izolace klienta
   • nepřiměřené interakce s lidmi, opuštěnost
   • citová deprivace, sociální izolace
   • dlouhodobý stres
   • změny životního stylu, ztráta víry
   • selhání či úpadek tělesné kondice
   • neznalost
   • snížené sebevědomí, proměnlivost obrazu těla
   • nedostatek sil duševních a fyzických

Specifika u dětí

 • sebeúctu lze v obecných rysech hodnotit již v předškolním věku dítěte
 • u dětí školního věku v rámci hodnocení sebeúcty sledujeme, jak dítě hodnotí:
  • svoji výkonnost ve škole
  • vztahy s vrstevníky
  • vztahy v rodině
  • citovou pohodu
  • fyzické vnímání sebe sama

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít