Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Sebeúcta etapa

Ve 2. třídě Sebeúcta provádíme sběr informací o vyšších lidských potřebách, které se týkají především seberegulačních vlastností osobnosti, konkrétně těch sloužících k identifikaci vlastní hodnoty, schopností, významu a úspěchu. Tyto vlastnosti pak také pomáhají člověku zvládat zátěžové situace, různá zklamání, nepředvídatelné a náhlé životní změny.

Sebeúcta představuje to, co si o sobě člověk myslí a co si myslí o tom, jak se vidí (sebekoncepce). Sebeúcta je v sebehodnocení složkou afektivní. Tvoří ji řada komponent: vlastností, schopností a postojů k sobě samému a k vnímání sebe při sociálních interakcích a při srovnávání sebe s ostatními. Ošetřovatelská anamnéza se zabývá především problémy, vyplývajícími ze změn sebeúcty.

Základní údaje zjišťované v této třídě jsou:

 • stav hodnocení sebe sama (komponenty):
  • pocit ze svého vzhledu
  • cenění vlastních hodnot
  • schopnosti projevit svůj názor a respektovat názory druhých
  • mít pocit důvěry
  • věřit si
  • být zodpovědný
  • být užitečný
  • být schopný rozhodovat
  • mít odvahu riskovat
  • být schopný přijímat pochvalu a kritiku
  • mít pocit úspěchu
  • respekt ostatních
  • ovlivňovat druhé
 • hodnocení kritérií, podle kterých lidé sami sebe posuzují:
  • moc – schopnost ovlivňovat, kontrolovat důležité situace
  • význam – přijímání druhými
  • kompetence – úspěch při plnění požadavků
  • bezúhonnost morální, etická
 • osobní prožívání
 • zájem o sebevýchovu
 • změny sebeúcty a jejich vliv na zdravotní stav klienta, zvládání terapie, léčebného režimu
 • důvody změn sebeúcty

Vlivy působící na sebeúctu klienta:

 • struktura, dynamika a integrita osobnosti, vliv zejména temperamentu, charakteru, emocí, seberegulačních vlastností, ale i dalších vlastností: vztahově-postojových, výkonových (schopnosti, intelekt), motivačních, psychických procesů a stavů
 • trvalejší citové projevy spjaté s temperamentem: stabilita, labilita, optimismus, pesimismus, emocionální vztahy
 • adaptační schopnosti, tolerance k zátěži, způsoby zvládání stresu
 • věk, vývojová etapa, vzhled
 • vliv rodinné výchovy a prostředí
 • vliv dalších sociálních prostředí, kolektivů
 • socializace, míra začlenění se do sociálních prostředí, pozice, role
 • úspěšnost člověka
 • hodnotový systém
 • zdravotní stav, soběstačnost člověka
 • onemocnění, zejména nápadná a viditelná (kožní choroby, infekční, pohybové, popáleniny, poranění)
 • terapie snižující soběstačnost, zhoršující vzhled, výkonnost (onkologická léčba, chirurgická léčba)

Důležité údaje:

 • Projevy změn sebeúcty
  • tělesné: neudrží oční kontakt, vyhýbá se očnímu kontaktu, schoulená postava, pomalu se pohybuje, je neupravený, ochablé neverbální i verbální projevy, hovoří váhavě či s pausami, tišší hlas
  • psychické a sociální:
   • odmítání pozitivní zpětné vazby, zveličování negativní zpětné vazby
   • dlouhodobě se negativně hodnotí, nedůvěra ve své schopnosti, nadměrná sebekritika, trestá se, často se omlouvá, nedůvěra v nové, nadměrně hledá útěchu
   • pocity studu, viny, je pasivní, je nerozhodný, je nespokojený, je nerozhodný, je příliš přizpůsobivý či příliš závislý, častá bezradnost, pocity neprospěšnosti, bezcennosti
   • mění vztahy, uniká ze vztahů
  • chování naznačující sníženou sebeúctu:
   • karastrofizace (myšlení na nejhorší)
   • minimalizace pozitivního či maximalizace negativního (chyb)
   • černo-bílé vidění
   • generalizace
   • vztahovačnost
   • filtrování (výběr spíše negativních skutečností a přehlížení pozitivních skutečností)
 • Faktory působící na sebeúctu
  • tělesné:
   • vývojové změny
   • chronická onemocnění, handicapy
   • narušení vzhledu (např. popáleninami, stomií, operační ránou, těhotenstvím)
   • onemocnění znevýhodňující/snižující funkce a schopnosti – fyzické, psychické, sociální (inkontinence, amputace, ztráta jiné části těla či orgánu, revmatoidní změny kloubů, artrózy, poškození míchy, CMP)
   • léčebné intervence (onkologická léčba, chirurgická léčba)
  • psychické:
   • porušený obraz těla
   • rodinné prostředí negativistické, příliš kritické
   • nedostatek uznání, ocenění
   • nepodnětné prostředí, deprivace
   • zneužití, zanedbání, opuštění
   • chování odporující hodnotám jedince
   • nepřiměřená sebeočekávání
   • neschopnost kontroly situací, úbytek energie, selhání, odmítnutí
   • ztráta blízké osoby, rozvod, ztráta zaměstnání, bydlení, odchod do důchodu, hospitalizace
   • změna v sociálních rolích, ztráta vlastní pozice/role
   • nejistota ve vztazích, sexuální nejistota

Mastektomie Herpes genitalis Condylomata accuminata Scabies – meziprstí Scabies – trup

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít