Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Role pečovatele etapa

V 1. třídě Role pečovatele sledujeme informace o problémech v oblasti společensky očekávaného chování lidí, kteří poskytují neprofesionální zdravotní péči. Zaujímání, vykonávání a zvládání sociálních rolí patří mezi vyšší potřeby seberealizace a sebeaktualizace člověka. V lidské společnosti každý člověk očekává možnost saturace těchto potřeb a věří v úspěšnost jejich vykonávání. Role pečovatele je ve většině případů zatížena osobní a citovou zaangažovaností jedince na pomoci a péči, protože se jedná o poskytování péče někomu blízkému, na kom nám záleží. Tudíž selhávání v této roli může člověka významně poznamenat v různých směrech.

Základní údaje zjišťované v této třídě ošetřovatelské anamnézy jsou:

 • vývojová zralost klienta vykonávat roli pečovatele
 • činnosti, které klient zabezpečuje v roli pečovatele
 • míra náročnosti očekávaných povinností, způsobu chování a jednání v rámci role pečovatele
 • povaha problémů bránících ve výkonu role pečovatele
 • důvody problémů vykonávání role pečovatele
 • způsoby zvládání dané situace klientem

Vlivy působící na zvládání role pečovatele:

 • věk
 • osobnost člověka, úroveň jeho výkonových vlastností
 • charakter struktury a dynamiky osobnosti
 • charakter kognitivních funkcí
 • fyzická a psychická zdatnost
 • adaptabilita, odolnost vůči stresu
 • vliv způsobů sociálního učení (pozorování, imitace, identifikace)
 • vliv vzorů, modelů, zdravotníků
 • vliv různých sociálních prostředí
 • vliv životních zkušeností
 • multikultura

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze, jsou:

 • Změny ve zvládání role pečovatele
  • změny v aktivitách pečovatele:
   obtíže vykonat nebo dokončit úkoly, obavy o způsobilosti poskytovat péči, obavy o zdraví příjemce, obavy o zabezpečení péče v případě nemožnosti pečovatele, nevítané změny v aktivitách pečovatele, obavy z nutnosti péče o příjemce v instituci
  • změny ve stavu zdraví pečovatele:
   • v tělesném zdraví: obtíže zažívací, kardiovaskulární poruchy, metabolická onemocnění, infekční nemoci, vyčerpanost, bolesti hlavy
   • v psychickém zdraví: změny emocí (deprese, hněv, vztek, nervozita, stres, frustrace, netrpělivost), zhoršené zvládání emocí, labilita, somatizace, poruchy spánku, nedostatek času pro sebe
   • v socioekonomickém zdraví: vytržení ze společenského života, změny zájmových aktivit, snížení produktivity v práci, odmítnutí kariéry
  • změny ve vztazích mezi pečovatelem a příjemcem:
   nejistota, nedůvěra, stud, pocity závislosti a ovládání, stereotypnost sociálního kontaktu
  • změny v rodinných poměrech:
   konflikty v rodině, starosti o člena rodiny
   špatná péče, výchova a vzdělávání dítěte, nepružnost, nesprávné dovednosti, nedůslednost, nespolehlivost, zanedbávání, deprivace dítěte, nadměrné trestání, nebezpečné domácí prostředí, odmítání dítěte
 • Faktory ovlivňující vykonávání role pečovatele
  • stav zdraví příjemce péče, polymorbidita, chronicita onemocnění, špatná prognóza
  • zneužívání pečovatele
  • charakter pečovatelské činnosti
  • zralost pečovatele pro roli, schopnost adaptace, frustrační tolerance
  • stav zdraví pečovatele, abusus látek, léků
  • socioekonomické problémy u pečovatele (odcizení se od rodiny, nedostatek odpočinku)
  • vztah pečovatele a příjemce, špatná spolupráce
  • rodinné prostředí, sociální faktory špatné rodičovské péče
  • zajištění prostředí, pomůcek, služeb, financí, časové organizace, připravenosti pečovatele, znalostí
  • neadekvátní podmínky pro péči
  • psychické problémy u rodičů: nezpůsobilost pečovatele, nízký věk, obtížné těhotenství/porod

Specifika u dětí

 • Jestliže dítě zažívá nevhodnou/nedostatečnou rodičovskou péči, reaguje různými způsoby:
  • sníženým výkonem, sníženou úrovní kognitivních funkcí
  • častou nemocností, úrazy, útěky, neprospíváním
  • poruchami chování, chováním prozrazujícím násilí, nedostatečnou vazbou na rodiče
 • Dítě může byť nevědomě a nezáměrně zhoršovat rodičovskou péči tím, že:
  • je předčasně narozené, nezralé
  • vyžaduje specifickou péči pro nezralost, nemoc, hendikep, změny v chování dítěte (hyperaktivitu)
  • nenaplnilo očekávání rodičů (v pohlaví, povaze, zdravotním stavu)
  • je neočekávané, nechtěné
  • bylo odtrženo dlouho od rodičů (z důvodu specializované péče)

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít