Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Vykonávání rolí etapa

Ve 3. třídě Vykonávání rolí v ošetřovatelské anamnéze shromažďujeme informace o problémech v oblasti společensky očekávaných vzorců chování. Diagnostická doména systému Nanda domén nabízí definované ošetřovatelské diagnózy k problémům v roli matky ve vztahu ke kojení, k problémům s rodičovskou rolí, k problémům v plnění sociálních rolí obecně a k zapojování se člověka do společenského života. Anamnestická část s názvem Vykonávání rolí se bude obsahově s diagnostickou doménou shodovat.

Základní údaje, které zjišťujeme v této třídě ošetřovatelské anamnézy, jsou:

 • popis rolí, které klient zastává
 • význam těchto rolí pro jedince
 • spokojenost v těchto rolích a zvládání výkonu těchto rolí
 • vývojová zralost osobnosti ve vztahu k výkonu role
 • problémy ve výkonu rolí, konflikty rolí a jejich důvody
 • způsoby zvládání problémů ve výkonu rolí
 • závažné změny ve zdravotním stavu klienta, kvůli kterým nelze role vykonávat plnohodnotně
 • hodnotový systém člověka
 • životní styl

Vlivy působící na charakter rodinných vztahů:

 • osobnost člověka, vlastnosti osobnosti, jejich kvalita, dynamika (výkonové, motivační, vztahově-postojové, seberegulační aj.)
 • kvalita kognitivních funkcí, komunikace, psychická a fyzická zdatnost
 • odolnost vůči stresu, adaptabilita
 • věk, vývojová etapa
 • životní zkušenosti
 • vliv sociálních prostředí
 • zdravotní stav, celková onemocnění, chronická, handicapy
 • hierarchie hodnot, stav saturace potřeb
 • životní zkušenosti

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze, jsou:

 • Změny ve vykonávání rolí
  • role matky:
   • problémy matky: nespokojenost s průběhem kojení, matka nepodporuje dítě ke kojení, nesprávná technika uchopení prsu a technika kojení a odstříkávání mateřského mléka
   • zdravotní problémy matky: bolestivost prsů, prsních bradavek, změny na prsních dvorcích či bradavkách, celkové onemocnění, léčba, separace od dítěte
   • problémy ze strany dítěte: neprospívání dítěte, nesprávné přisátí dítěte k prsu, pláč, neklid, hlad brzy po nakojení
  • role rodičovská: nadměrné soustředění se na roli, neochota, přerušení péče, pocity viny, zlosti, strachu, úzkosti, frustrace z vlivu nemoci dítěte na fungování rodiny
  • sociální role:
   • změny v prožívání role: popření, napětí, úzkost, deprese, rozpolcenost, pesimismus, nejistota, bezmocnost, změny ve vnímání své role, neuspokojení z role, neadekvátní sebedůvěra
   • změny ve vykonávání role: neobratné chování, nepřiměřená adaptace na změny/konflikty, konflikt rolí, zmatek v rolích, přesycenost rolí, změny v odpovědnosti, nezvládání zátěže, diskriminace, násilí, sexuální obtěžování, neadekvátní motivace, neodpovídající znalosti, dovednosti, kompetence
  • porucha sociální interakce: neschopnost přijímat/poskytovat: péči, zájem, pocit sounáležitosti, sdílení zážitků, neklid, znepokojení, neúspěch v interakcích, poruchy interakcí
 • Faktory ovlivňující vykonávání rolí:
  • role mateřské:
   • nepodporující partner/rodina
   • předchozí onemocnění či operace prsu, anomálie prsů, léčba, kontraindikace kojení
   • nezralost dítěte, oslabený sací, polykací reflex
   • nezralost matky, nezdary v předchozím kojení, neznalost, úzkost, bezradnost, přerušení kojení, zaměstnaná matka
   • dokrmování savičkou, nevhodné typy umělých mlék
  • role rodičovská:
   • změna manželského vztahu
   • potřeba speciální domácí péče o dítě, narušení života rodiny, strach z invazivních/omezujících metod léčby, separace od dítěte
  • sociální role:
   • sociální faktory: vysoké nároky, nezralost pro roli, nedostatečná odměna/podpora, konflikty, stres, násilí, nízké postavení role, poruchy socializace (nevhodný vzor)
   • kognitivní faktory: nedostatek znalostí o roli/dovedností, příležitostí k učení, nižší úroveň vzdělání, neadekvátní připravenost na roli, mentální handicap, nízká sebeúcta
   • tělesné faktory: neadekvátní vazba na systém zdravotní péče, abusus léčiv, duševní či somatická onemocnění, změny tělesného obrazu, bolest, vyčerpanost
  • faktory ovlivňující sociální interakci: změny myšlení, komunikační bariéry, bariéry prostředí, omezený pohyb, izolace z důvodu terapie, chybění blízkých osob, neshody, nevhodné chování

Krmení nedonošeného dítěte stříkačkou Správné přiložení dítěte k prsu Kojení dvojčat Pomůcky ke kojení pro matky

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít