Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Násilí etapa

Ve 3. třídě Násilí v ošetřovatelské anamnéze zjišťujeme informace o násilí nebo nepřiměřené síle, které vedou k poškození nebo zneužití člověka, buď sebou samým, nebo jinou osobou. Bohužel, zaznamenáváme velký nárůst počtu případů násilí páchaného v domácím prostředí, a to nejen na ženách, ale i seniorech, dětech a již i na mužích v produktivním věku.

Pokud se jedná o sebepoškozování nebo násilí spáchaném na klientovi jako oběti, je získávání informací velmi choulostivou záležitostí. Proto je mnohem více potřeba dodržet při rozhovoru s klientem takt, diskrétnost, šetrnost, projevit empatii, porozumění a nechat klientovi dostatek prostoru na sdělení nepříjemných informací. Mnohdy totiž klient musí vypovídat údaje proti osobě, kterou má rád nebo je mu blízká, může být na ní v určitém smyslu závislý, a to pro něj není snadná záležitost. Zároveň také klient v sobě zpracovává veškeré negativní prožitky a je třeba, aby dospěl k přehodnocení své situace, vztahů, zázemí. To je dlouhodobá a svízelná záležitost.

Základní informace jsou:

 • povaha a způsoby násilí, které páchal klient na sobě, nebo které klient může spáchat na jiné osobě (nebo které bylo spácháno na klientovi jinou osobou)
 • okolnosti, za nichž k násilí došlo
 • důvody změn zdravotního stavu, psychického stavu, důvody sociální,
 • ekonomické, které mají násilí za následek
 • smýšlené důvody pro spáchání násilí
 • způsoby, jakými klient na danou situaci reaguje, způsoby řešení a vyrovnávání se s danou situací

Vlivy působící na vznik násilí vůči sobě:

 • tělesná, nevyléčitelná onemocnění, chronická bolest, znetvoření
 • poruchy psychiky, osobnosti, chování klienta – perfekcionismus, impulzivita, změny v postojích, neúnosný stav napětí, porucha sebeúcty, sebenenávist, pocity viny, odmítnutí, labilní chování, psychotické stavy s halucinacemi, neschopnost zvládat stres a uvolnit se, deprese, mentální anorexie či bulimie, hypochondrie, beznaděj, zoufalství
 • vývojové poruchy – retardace, autismus
 • dospívání, období životních krizí, střední věk, stáří, poruchy identity, sexuální orientace
 • úmrtí blízké osoby
 • manipulace s druhými lidmi
 • poruchy rodinných vztahů, rozvod rodičů, násilí mezi rodiči
 • nevhodné způsoby výchovy – nadměrné trestání, nedostatek důvěry, poruchy komunikace
 • sexuální zneužívání v rodině
 • separace, výchova mimo původní rodinu
 • konflikty, rozvod, ovdovění
 • alkoholismus, toxikománie
 • věznění
 • problémy ve spiritualitě, religiozitě, příslušnost k sektám
 • zásadní změny v životě, mezní situace – nezaměstnanost, odchod do důchodu
 • suicidiální myšlenky, projevy chování naznačující přípravu suicidia (verbální, psaní dopisů, zařizování různých věcí, vyhrocený emoční stav – beznaděj, zoufalství, úzkost, panika, hněv, hromadění léčiv)

Vlivy působící na vznik násilí vůči jiným:

 • prenatální, perinatální problémy
 • neurologické poškození, traumata, záchvatovité stavy
 • kognitivní poruchy
 • psychotická symptomatologie, impulzivita
 • příklady násilí v okolí, rodině

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze:

 • Projevy násilí páchaného na sobě
  • pořezání, poškrábání, píchání do ran, dloubání, pokousání se, odírání se, stahování částí těla, vkládání předmětů do tělesných dutin
  • agresivita, útočnost
 • Projevy násilí páchaného vůči jiným
  • útočný, výhružný postoj, hyperaktivita, prudká chůze
  • násilí vůči jiným osobám v minulosti
  • předchozí hrozby násilí
  • násilné asociální chování v minulosti
  • nepřímé násilí v minulosti
  • krutost ke zvířatům
  • žhářství

Specifika u dětí

 • Vliv poruch chování a poruch osobnosti
 • Zaměřenost na bytosti, které se nemohou dostatečně bránit (zvířata, menší a slabší děti)
 • Problémy šikanování v kolektivních zařízeních a škole, ale i doma
 • Významný vliv zažívání násilí v rodinném prostředí

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít