Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Růst/vývoj etapa

Charakteristika 13. Domény

V rámci ošetřovatelské anamnézy shromažďujeme informace o potřebách tělesného růstu a přirozeného vývoje. Anamnestická doména Růst - vývoj sdružuje údaje o stavu a změnách souvisejících s nárůstem tělesných rozměrů, se zráním orgánových systémů a s průběhem vývojových stádií člověka. Stav těchto charakteristik organizmu odráží strukturu i funkčnost a případné odchylky všech jeho systémů s důrazem na vliv řady celkových onemocnění. Tato oblast je jakýmsi souhrnem a vyústěním všech předchozích zjištěných stavů, změn, poruch, obtíží či problémů ve stavu zdraví. Logicky tedy tato doména uzavírá celý systém Nanda domén.

Změny růstu a vývoje ovlivňují jak tělesné zdraví, tak často i celkový vzhled jedince, a to spíše nepříznivě, a odrážejí se tedy následně výrazně v psychice, v sebehodnocení, v kvalitě sociálních vztahů, v hodnotovém systému a v řadě dalších složek psychosociálního a duchovního zdraví a života člověka. Tímto je tedy uzavřen kruh všech oblastí zdraví a poruch zdraví i ve smyslu filozofie holizmu. Všemi doménami ošetřovatelské anamnézy prolíná závislost psychického stavu člověka na jeho fyzickém zdraví a naopak. Je tak odkrýván i problém psychosomatóz a somatopsychóz.

Doména Růst - vývoj je rozdělená do dvou tříd:

  1. třída: Růst
  2. třída: Vývoj

Třída Růst:

  • stav růstu klienta, jeho fyziologie a změny
  • příčiny poruch růstu
  • vliv různých onemocnění na růst člověka
  • související obtíže

Třída Vývoj:

  • charakter vývoje klienta, jeho přiměřenost v životních vývojových etapách
  • změny vývoje a jejich příčiny
  • vliv celkových onemocnění na vývoj klienta
  • způsoby zvládání změn klientem

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít