Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Růst etapa

V 1. třídě Růst se zabýváme informacemi o stavu tělesných rozměrů a proporcí, o jejich růstu, o zrání orgánových systémů a o změnách růstu a zrání v průběhu života člověka. Tyto změny ovlivňují zdraví ve všech jeho částech – biopsychosociální i duchovní.

Základní údaje:

 • stav tělesné hmotnosti, výšky, konstituční typ
 • stav výživy organizmu
 • úroveň tělesných, psychických, zejména kognitivních funkcí a sociálních funkcí
 • vývoj růstu od prenatálního období až do konce života

Vlivy působící na růst:

 • věk, vývojová etapa
 • prenatální vlivy, genetické dispozice, rasové a etnické dispozice
 • stav metabolizmu, výživy, energetických rezerv organizmu, endokrinních funkcí, imunitních, nervových funkcí
 • vliv pohybové aktivity a sportu
 • úroveň psychických funkcí – emocí, kognitivních, sociálních funkcí
 • zdravotní stav a jeho vývoj
 • chronická onemocnění, opakující se nemoci, psychiatrická onemocnění
 • vliv rodinného prostředí, širšího sociálního prostředí a pracovního prostředí

Důležité údaje:

 • Somatické ukazatele poruch růstu
  • anorexie, malnutrice, hubnutí
  • úpadek tělesných funkcí: projevy vyčerpanosti, dehydratace, inkontinence stolice a moči
  • časté exacerbace chorob, chronická onemocnění či problémy (pneumonie, infekce močových cest, malabsorbční syndrom, systémová onemocnění, např. kolagenózy, lymfoblastomy, chronická insuficience ledvin)
  • změny tvaru hlavy: brachycefalie, dolichocefalie, turicefalie, caput quadratum, velmi nízké čelo u kretenizmu
  • změny velikosti hlavy: mikrocefalie, makrocefalie, hydrocefalus
  • změny tvaru hrudníku: skoliotický, kyfoskoliotický, soudkovitý, pectus excavatum, pectus carinatum
  • změny tvaru zad: hyperlordóza, hyperkyfóza, skolióza, záda plochá, kulatá, gibbus, dvojhrb u ankylozující spondylitis
  • změny vzhledu končetin: arachnodaktilie u Marfanova syndromu, syndaktylie, polydaktylie, ageneze, aplazie, hypoplazie končetiny či její části, amputace, deviace/subluxace/luxace kloubů, valgozita či varozita kloubní, deformity kloubů, dnavé tofy, paličkovité prsty
  • nanismus: tělesná výška u dítěte je 40 % pod věkovou normou, u muže do 145 cm, u ženy do 135 cm, charakteristiky:
  • zpomalený růst od 4 až 6 let, růstové chrupavky se neuzavírají, tělesné proporce jsou normální, hlava je větší, kůže je drsná, suchá, ochlupení je málo vyvinuté, akrální části těla jsou menší (brada, ruce, nohy), dentice je opožděná, hypogenitalizmus, psychický vývoj je normální
  • kretenizmus: zmenšený růst, nevývin mozku, mentální postižení
  • gigantizmus: tělesná výška u mužů nad 205 cm, u žen nad 195 cm, charakteristiky: nepoměry na lebce (od puberty hlava a horní část obličeje neroste, dolní část roste, růst svalstva zaostává za skeletem, kyfóza páteře, deformity hrudníku, dlouhé lomivé kosti, hypogonadizmus, tělesná slabost, únavnost, náchylnost k infekcím, zvýšená spavost
  • akromegalie jako primární porucha či symptom jiných poruch: ztluštění kůže, zhrubění rysů obličeje, zduření rukou a nohou, novotvorba kostní tkáně (zdůraznění nadočnicových oblouků, jařmové kosti, kyfóza páteře, soudkovitý hrudník), zvětšení měkkých částí (jazyk, nos, ztluštění kůže, hluboké vrásky, zvětšením hrtanu se mění hlas v hluboký, křaplavý), poruchy v sexuální sféře, změny psychiky (labilita, pomalost, somnolence, plačtivost)
  • Cushingův syndrom/choroba: rozpad bílkovin, steroidní (pre)diabetes, zadržování sodíku se vznikem otoků, arteriální hypertenze, svalová únava, adynamie, bolesti, skon k infekcím, špatné hojení ran, změny sexuální, u žen virilizmus, hirsutizmus, akné, poruchy menstruace, u mužů impotence, psychické změny – deprivace, psychózy
   • plně rozvinutá choroba: disproporcionální otylost s nahromaděním tuku na trupu, šíji, v nadklíčkových jamkách, na rozhraní krční a hrudní páteře, facies lunata s pletorou obličeje, pigmentacemi kůže, purpurové strie, atrofie svalstva – tenké končetiny, ochablá břišní stěna, svalová slabost, únava
  • adrenogenitální syndrom: různé typy projevů
   • androgenizace u děvčete, změny genitálu
   • pseudohermafroditizmus ženský, mužský:
   • virilizace u děvčat
   • maskulinizace u děvčat
   • u genetických chlapců vývoj ženského genitálu
   • pseudopubertas praecox
  • hypofunkce kůry nadledvin (Addisonova choroba): hyperpigmentace kůže a sliznic, grafitové skvrny, únava, slabost, dehydratace, zvracení, průjem, křeče, kolapsy
  • hyperfunkce tyreoidey: zvýšení metabolizmu, rychlejší růst a diferenciace orgánů, exoftalmus, vliv na metabolizmus, vitální funkce
  • struma: zvětšení štítné žlázy bez nebo s hyperfunkcí
  • hypofunkce tyreoidey:
   • do 2 let věku – kretenizmus: zpomalení až zástava růstu, trpasličí a disproporciální vzrůst (dlouhý trup, krátké končetiny, deformity lebky), mentální defekty, tupý výraz tváře, nízké čelo, plochý, široký, sedlovitý nos, široké lícní kosti, zúžené oční štěrbiny, hrubé pootevřené rty, velký jazyk, kůže je hrubá, suchá, vrásčitá, má voskovou barvu, je těstovitá a chladná – tzv. myxedém
   • juvenilní hypotyreóza: zpomalení mentální reaktivity, poruchy růstu, opožděné uzavírání epifyzárních štěrbin, zpomalená osifikace kostí
   • forma dospělých – myxedém: pokles bazálního metabolizmu, tělesné aktivity, facies myxedematica (pastózní vzhled tváře, hypomimie, makroglosie, bradylalie, dysartrie, hlas chraplavý a hrubší)
  • hypogonadizmus u muže: ageneze semenotvorných kanálků (anarchie) a kryptorchizmus, porucha vývoje gonád, sekundárních pohlavních znaků, vysoká postava, štíhlý vzrůst, eunuchoidizmus
  • hypogonadizmus u ženy: snížená činnost gonád, menší vzrůst, předčasné klimakterium či neplodnost, nevývin sekundárních pohlavních znaků, amenorea, následná osteoporóza
  • vrozené vývojové vady – deformity jednotlivých částí těla: tortikolis, skoliózy, pectus excavatum, pectus carinatum, řada dalších
  • rachitis: deformity dlouhých kostí – ohnutí, změny na lebce, deformity hrudníku, pánve
  • hepatomegalie: doprovázená bolestí a citlivostí na tlak, s/bez ikteru, s/bez splenomegalie, z příčiny infekční, infiltrace (steatóza, amyloidóza), z nemocí žlučových cest, srdečního selhání, malignit, metabolických příčin (Wilsonova choroba, hemochromatóza), cirhóza
  • splenomegalie: bolest a pocit tíhy v levém podžebří, pocit předčasné sytosti z důvodu infekcí, portální hypertenze, nemocí krve a krvetvorby, imunity
  • lymfadenopatie: zvětšení mízních uzlin (lymfadenomegalie), uzlinový syndrom, uzliny měkké/tuhé, volné/lpící ke spodině, bolestivé/ nebolestivé, lokalizace či generalizace, ne/přítomnost zarudnutí kůže v okolí nad uzlinou
   • příčiny: benigní (infekční, imunitní poruchy, blokáda odvodných lymfatických cest), malignity
   • ne/přítomnost celkových specifických příznaků (zvýšená TT, úbytek hmotnosti, pocení, únava, kašel, bolesti aj.)
 • Psychické a sociální ukazatele poruch růstu
  • zhoršení kognitivních funkcí: nepřiměřené reakce, obtíže v úsudku, odůvodňování, rozhodování, hodnocení, zhoršení paměti, pozornosti
  • změny nálad: smutek, sklíčenost, ztráta zájmu o příjemné záležitosti, apatie, nedostatek emocí, hovoří o přání umřít
  • pokles sociálních dovedností: snížení verbální komunikace s rodinou, personálem, menší účast na denních aktivitách, zanedbávání domácího prostředí, finanční soběstačnosti, deficit sebepéče
 • Faktory ovlivňující růst klienta
  • prenatální rizikové faktory - vrozené vady, genetická poškození, rodinná zátěž na poruchy růstu, podvýživa v těhotenství, vícečetná těhotenství, přítomnost teratogenů, drog, infekce matky
  • nezralost, věk
  • malnutrice, anorexie, bulimie, poruchy v oblasti stravování
  • zhoršení imunity, infekce
  • poruchy metabolizmu, produkce a funkce hormonů
  • organické poruchy, funkční poruchy, chronická onemocnění (DM, hypotyreóza, hypoparatyreóza, Cushingova choroba, cystická fibróza, onemocnění jater, pankreatu VVV srdce, megakolon kongenitum, píštěle, syndrom krátkého střeva aj.)
  • zneužívání látek, léků, drog
  • deprese, apatie, vyčerpanost
  • rizika ze strany pečovatele: týrání, mentální choroby, retardace pečovatele, nezpůsobilost se učit, zhoršení poskytované péče
  • rizika prostředí: odnětí, separace, násilí, přírodní pohromy, chudoba, vliv teratogenů, otravy
  • léčba: cytostatika, ATB, radioterapie, ionizační záření

Specifika u dětí:

 • Vrozené vývojové vady u dětí vedoucí k poruchám růstu i vývoje:
 • vady CNS: hydrocefalus, rozštěpové vady neurální trubice (meningokéla, encefalokela, myelokela, meningomyeloencefalokela)
 • vady kardiovaskulárního systému: defekt septa síní, defekt septa komor, transpozice velkých cév, stenóza aorty, stenóza plicnice, Fallotova tetralogie, otevřená Bottalova dučej
 • vady dýchacího systému: vrozené brániční hernie, plicní cysty, emfyzém
 • vady zažívacího systému: rozštěpové vady, vrozená stenóza/atrézie jícnu, duodena, jiných částí trávicí trubice, malrotace střeva, patologie jater a žlučových cest, defekty stěny břišní: omfalokéla, gastroschisis
 • vady urogenitálního systému: poruchy vývoje ledvin (ageneze, variace tvaru a pozice ledvin - zdvojená ledvina, podkovovitá ledvina, dále polycystické ledviny, hydronefróza), vesikoureterorenální reflex, obstrukce močových cest (stenózy), extrofie močového měchýře, hypospadie, epispadie
 • vady endokrinního systému: hypotyreóza, adrenogenitální syndrom, nanizmus
 • vady metabolické: fenylketonurie, poruchy metabolizmu cukrů, tuků, kovů, vitamínů
 • vady skeletu: dysplazie, subluxace, luxace, pes equinovarus, pes calcaneovalgus, osteogenesis imperfekta
 • VVV z důvodu intrauterinní infekce (rubeola, toxoplasmóza, listerióza, cytomegalovirová infekce
 • VVV z důvodu působení neinfekčních teratogenů (alkohol, léky, záření, hypovitaminózy, malnutrice)
 • VVV z důvodu genetických vad: cystická fibróza
 • VVV z důvodu chromozomálních vad: Turnerův syndrom, Klinefelterův syndrom, Downův syndrom, Alportův syndrom, Patauův syndrom, Marfanův syndrom

Fontanely novorozence Hypospadie glandulární Proud moči při epispadii Vesikoureterální reflux – I. stupně Pectus excavatum Syndaktilie Scintigrafie skeletu dítěte - růstové zóny Scintigrafie skeletu - obraz Perthesovy choroby Měření obvodu hlavy u nedonošených Dobře vyvinutý tukový polštář novorozence Vlasy novorozence Nehty novorozence Rýhování plosek nohou u novorozence Genitál novorozence - chlapec Genitál novorozence - dívka Obvod hlavy novorozence Hodnocení celistvosti páteře novorozence Vážení novorozence Hodnocení symetrie či asymetrie kožních rýh Hodnocení úrovně flektovaných kolen Rozsah abdukce kyčlí v 90° flexi u novorozence Struma SLE – kloubní projevy Revmatoidní artritida – kloubní deformity Mikční cystografie - nález při VUR Paličkovité prsty Paličkovité prsty Posouzení vitality a zralosti novorozence Ortopedický záznam novorozence Tvary hrudníku, zad Typy hypospadií

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít