? 

Aktivita - odpočinek/aktivita - pohyb/opožděné pooperační zotavení - 00100 etapa

Definice

Zvýšený počet pooperačních dnů, které jsou potřebné k obnovení činností zdravého života a pohody.

Příčiny vzniku

 • nedostatek informací
 • snížená spolupráce nebo nespolupráce
 • nepochopení svého zdravotního stavu
 • popření situace
 • snížená mentální úroveň
 • poruchy imunity
 • malnutrice
 • fyzický hendikep, onemocnění pohybového aparátu
 • multisystémové onemocnění
 • dyskomfort prostředí
 • zvýšená senzitivita k bolesti
 • projevy imobilizačního syndromu
 • sebelítost

Určující znaky

objektivní

 • narušené hojení operované oblasti (např. začervenání, tuhost, mokvání, znemožnění pohybu)
 • pomalost v jídle, odmítání jídla
 • potíže při pohybu
 • neschopnost sebepéče
 • přítomnost imobilizačního syndromu
 • neschopnost provádět běžné činnosti v předpokládaném čase

subjektivní

 • nechutenství, nauzea
 • bolest, pocit dyskomfortu
 • únava

Očekávané výsledky

 • pacient dosáhl kompletního zhojení operované oblasti
 • pacient nemá symptomy infekce
 • pacient nemá bolest a pocit dyskomfortu
 • pacient se stravuje přiměřeně v souladu s nutriční potřebou
 • pacient nepociťuje únavu a slabost
 • pacient nepociťuje omezení a potíže při pohybu
 • u pacienta nejsou projevy imobilizačního syndromu
 • pacient je schopen se o sebe postarat
 • pacient se vrátil do zaměstnání

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • urči rozsah poškozené tkáně, proveď záznam do dokumentace rány
 • zhodnoť základní onemocnění a jeho vliv na hojení
 • zhodnoť přítomnost infekce místní nebo celkové
 • posuď případnou změnu objemu tělesných tekutin
 • veď bilanci tekutin
 • pravidelně zaznamenávej a vyhodnocuj fyziologické funkce
 • zhodnoť nutriční stav pacienta, příjem potravy

prováděcí intervence

 • pečuj o parenterální výživu pacienta
 • prováděj odběry biologického materiálu, sleduj výsledky
 • zjisti míru sebepéče a zajisti efektivní pomoc
 • sleduj zaujímání polohy na lůžku, dopomoz pacientovi vhodnou úpravou lůžka
 • sleduj chování pacienta, jeho adaptaci na vzniklou situaci
 • kontroluj průběžně stav rány, ošetřuj ji podle standardu
 • ošetřuj drény, kanyly a katétry podle standardu
 • bojuj spolu s pacientem proti vzniku imobilizačního syndromu
 • dohlížej na příjem potravy, estetickou úpravu stravy
 • podávej léky podle ordinace lékaře
 • veď záznam o bolesti, věnuj se léčbě bolesti dle standardu
 • dopřej pacientovi dostatek odpočinku a spánku
 • zajisti vhodné zaměstnání vzhledem k typu a lokalizaci rány
 • podílej se na rehabilitaci
 • poskytni pacientovi dostatek informací
 • průběžně pacienta motivuj a povzbuzuj

posílení zdraví

 • prodiskutuj sociální situaci s pacientem
 • zajisti kontakt pacienta se členy rodiny
 • naslouchej pacientovi v jeho potřebách
 • spolupracuj s praktickým lékařem a týmem agentury domácí péče

Související ošetřovatelské anamnézy:

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Ošetřovatelské diagnózy 

VýukaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pondělí 8. března 2021 05:20