Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/ochota blízké osoby lépe zvládnout zátěž - 00075 etapa

Definice

Efektivní zvládnutí adaptivních úkolů blízkou osobou, na kterou přímo doléhá nemoc nebo postižení pacienta a která projeví přání a ochotu zvládnout a zlepšit vzniklou situaci, aktivně se jí přizpůsobit a kultivovat svůj vztah k pacientovi.

Příčiny vzniku

 • potřeby jsou vnímány jako uspokojující, potěšující
 • k úkolům je přistupováno efektivně
 • blízká osoba se může s novou situací dobře identifikovat
 • dosažené stadium vývoje (situační krize)

Určující znaky

subjektivní

 • blízká osoba se pokouší popsat vliv krize na svůj osobnostní růst a vývoj systému hodnot, priorit, cílů a vztahů
 • blízká osoba individuálně vyjadřuje zájem o kontakt mezi čtyřma očima nebo v rámci podpůrné skupiny s osobami v podobné situaci

objektivní

 • blízká osoba spěje ke způsobu života, v němž má vysokou prioritu hodnota péče o zdraví
 • blízká osoba vnímá péči o zdraví jako obohacující, což projevuje aktivním postojem k léčebným programům a důrazem na tělesnou a duševní pohodu

Očekávané výsledky

 • blízká osoba dá najevo ochotu pohlížet na vlastní roli z hlediska pozitivního vývoje rodiny
 • blízká osoba vyjádří touhu ujmout se úkolů, které povedou ke změně
 • blízká osoba sdělí pocity sebedůvěry a uspokojení s dosaženým pokrokem

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď individuální situaci, adaptační dovednosti a postupy blízké osoby

prováděcí intervence

 • pozoruj změny komunikace v rodině a mezi blízkými osobami
 • naslouchej tomu, jak blízké osoby vyjadřují naději, jak hovoří o plánování a jeho dopadu na život rodiny
 • všímej si, jak blízké osoby vyjadřují změny hodnot (od začátku onemocnění, hospitalizace)
 • podpoř pozitivní vývoj, věnuj dostatek času rozhovorům s blízkými osobami, vyslechni jejich názor na situaci
 • vytvoř s blízkými osobami vztah s atmosférou důvěry
 • poskytni blízkým osobám model role, se kterým se mohou identifikovat
 • hovoř s blízkými osobami o významu otevřené komunikace s absencí tabu
 • seznamuj blízké osoby s technikami aktivního naslouchání, vyjadřování emocí k usnadnění účinné komunikace
 • veď blízké osoby k podpoře pacienta v naplňování jeho vlastních potřeb v rámci schopností i omezení daných onemocněním

posílení zdraví

 • předej blízkým osobám dovednosti a zkušenosti, které jim pomohou, jak se naučit poskytnout pacientovi péči a podporu
 • upozorni blízké osoby na nutnost duševní hygieny, rozpoznání vlastních hranic a využívání zdrojů podpory
 • pomoz najít zdroje podpory (podpůrné skupiny, telefonní linky, literaturu, terapeutickou podporu)

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít