Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Reakce na zvládání zátěže etapa

Obsahem 2. třídy Reakce na zvládání zátěže jsou informace o problémech v oblasti zvládání stresu, který souvisí s okolím člověka. Tato oblast poskytuje prostor pro rozbor nebezpečí vnímaných klientem, která mohou být specifikována klientem nebo pro něj jsou nespecifická, neznámá. Tato oblast se týká prožívání a způsobů zvládání závažných událostí v životě, jako jsou chronická onemocnění, hendikepy a také způsobů zvládání náročných životních etap, zejména: umírání, terminálního stadia života, smrti. Hodnotíme jak problémy klienta, tak jeho rodiny, blízkých, komunity.

Základní údaje:

 • vliv dlouhodobého stresu: změny, problémy v systému endokrinním (zvětšení nadledvin), lymfatickém (atrofie), trávicím (ulcerace), zvýšení nemocnosti, vznik vážných onemocnění
 • způsoby zdolávání stresu a adaptace na stres (adaptivní a maladaptivní způsoby)
 • popis negativní situace, sled událostí, způsob reagování účastníků situace
 • příčiny vzniku situace
 • způsoby řešení
 • popis prožitků klienta

Vlivy působící na zvládání zátěže:

 • funkčnost regulačních a řídicích systémů pro udržení homeostázy (autonomní nervový systém, endokrinní systém)
 • funkčnost systémů vykonávajících adaptační mechanismy na stres (kardiovaskulární, dýchací, vylučovací, trávicí)
 • stav mechanizmů udržujících psychickou homeostázu (saturace potřeb, životní zkušenosti, vztahy s jinými lidmi, sociální a kulturní normy, jisté a bezpečné prostředí, stabilní psychické zázemí, stabilní sociální prostředí)
 • faktory ovlivňující projevy stresu: závažnost stresu, významnost stresoru, množství stresových faktorů, délka působení stresoru, kumulace stresorů, předchozí zkušenosti, věk, pohlaví, podpora blízkých
 • osobnostní vlastnosti: především temperament (stabilita, labilita) a charakterové – odolnost a vytrvalost k zátěži: frustrační tolerance, flexibilita, adaptabilita, statečnost, rozhodnost, volní vlastnosti, míra sebeovládání, vztah člověka k morálce, postoje, hodnotový systém, poruchy sebevědomí
 • vliv dalších rysů v psychice nemocného: sugestibilita, vztahovačnost, egocentrizmus, přecitlivělost
 • okolnosti, za kterých vznikla traumatická situace, prostředí, povědomost jiných osob o situaci
 • vliv rodinného prostředí a dalších sociálních prostředí – zažívání deprivace, zanedbávání, zneužívání, násilí
 • zaujímané sociální role, pozice, submisivita, nadřízenost
 • zdravotní stav, dlouhodobá, závažná onemocnění, hendikepy, závislost na druhé osobě
 • zvládací strategie

Důležité údaje:

 • Následky stresu/projevy stresu v organizmu klienta
  • fyzické: ohrožení homeostázy – projevy: tachykardie, periferní vazokonstrikce, bledost kůže, diaforéza, hypertenze, tachypnoe, snížení diurézy, sucho v ústech, zpomalení střevní peristaltiky, zvýšení napětí svalů, mydriáza, zvýšení glykémie, ale i pokles fyziologických funkcí a napětí kosterních svalů
  • emocionální: negativní pocity vůči sobě, strach, úzkost až panika, smutek, zármutek, pláč, křik, změny v komunikaci (výřečnost, pomalost řeči), později až hněv, agresivita, agrese, hostilita, násilí, únik
  • intelektuální: změny schopnosti vnímání a řešení problémů, zvýšení mentální bdělosti, snaha najít řešení, letargie, mentální únava, nečinnost, apatie
   • obranné mechanizmy: racionalizace, kompenzace, popírání, regrese, sublimace, identifikace, projekce, konverze (transformace konfliktu), přemístění (vybití silné emoce na jiném objektu), opačné reagování, oslabené přizpůsobení
  • sociální: změny vztahů k lidem
  • duchovní: změny obecných názorů na život (víra), potřeba motlitby, zpovědi
 • Problémy se zvládáním zátěže
  • klientem:
   • psychické: předtucha nebezpečí, zvýšené psychické napětí, nervozita, rozrušenost, impulzivita, zažívání úzkosti, paniky, hrůzy, děsu, zoufalství, zvýšená ostražitost, obavy, lítostivost, popudlivost, trápení, hrůza, rozpačitost, opatrnost, bojácnost, vracející se negativní pocity, vyjadřuje opakovaně pocity (hněvu, zmatku, nepochopení, deprese, zklamání, strachu, frustrace, viny, bezradnosti, beznaděje, ztráty), strach: z umírání, očekávání bolesti, ze smrti, z předčasné smrti, z dopadu smrti klienta na blízké lidi, popření vlastní smrtelnosti, sklíčenost, starosti, obavy ze ztráty kontroly nad sebou
   • kognitivní: snížená výkonnost, schopnost učit se a řešit problémy, ulpívavé myšlení, zablokované myšlení, zmatenost, roztržitost, zapomnětlivost, poruchy pozornosti, tendence únikové či útočné, šok, popření, rezignace, smlouvání
   • osobnostní: snížení sebevědomí, bezmocnost, bezradnost, zaměření na sebe, sebeobviňování
   • v chování: malý oční kontakt, bezděčné pohyby, chvění hlasu, opožděné vyhledání či odmítnutí zdravotní péče, nepřipouští si příznaky onemocnění, popírá je, zapuzuje, bagatelizuje, minimalizuje je, účelově využívá situaci, odmítá rozhovor/pomoc, využívá nemedicínských způsobů léčby, zanedbává prevenci, nehodlá měnit své způsoby, nedokončí terapii, abuzus látek – únik, racionalizace nezdarů, popření nebo projekce viny/odpovědnosti, povyšování se, zesměšňování, nepřátelskost
   • tělesné: brady/tachykardie, palpitace, tachypnoe, hypo/hypertenze, návaly horka, mydriáza, bledost, diaforéza, sucho v ústech, nechutenství, nauzea, zvracení, průjem, napjaté svaly, vyčerpanost, slabost, nespavost, třes rukou, záškuby, tiky, časté nucení na močení, bolesti břicha/hlavy
  • rodinou:
   • vzájemná netolerance, nervozita, deprese, agresivita, nepřátelství
   • odmítání nemoci/nemocného, lhostejnost, zanedbávání péče, rutinní pečování, přehlížení potřeb nemocného, pasivní závislost
   • stížnosti nemocného na péči rodiny
   • pečující osoba si stěžuje na nedostatečnou podpůrnou péči
   • zaujatost blízké osoby vlastní reakcí na nemoc
  • komunitou:
   • bezmocnost komunity, poruchy spolupráce v komunitě, konflikty
   • nepřijetí zodpovědnosti komunitou, nenaplnění očekávání
   • nárůst sociálních problémů (vandalizmu, násilí, rozvodů, nezaměstnanosti, chudoby, duševních onemocnění)
   • přeceňování/podceňování stresorů
   • vysoká nemocnost
 • Faktory stimulující nevhodné/neadaptivní reakce na zátěž:
  • u klienta:
   • dispozice k úzkosti, sebepodceňování
   • instinktivní zdroje strachu (neočekávaný zvuk, výška, bolest)
   • naučená odezva
   • poruchy sebevědomí, nedostatek optimizmu, emoční vypětí
   • neznalost, nedostatek motivace
   • nesaturované potřeby
   • konflikty hodnot a cílů, vývojové krize, stres
   • podněty vyvolávající fobii
   • senzorické poruchy
   • nedostatek podpory, ztráta opory (při hospitalizaci, invazivních intervencí)
   • ohrožení nebo změna v postavení či fungování role, v partnerském vztahu, v prostředí, ve finanční situaci, ve zdravotním stavu
   • úmrtí milované osoby, ztráta narozeného dítěte, potrat (opakovaný)
   • chronické onemocnění/vada: mentální anorexie, skleróza multiplex, Parkinsonova choroba, onkologické onemocnění, psychiatrické poruchy, Infertilita
   • u dětí: nezralost, kongenitální anomálie (rozštěp páteře), poruchy chování dítěte, nenaplněná očekávání
  • u rodiny:
   • odmítavý postoj rodiny k nemoci, léčbě, nesoulad v péči a při řešení problémů
   • rozkolísané rodinné vztahy
   • pocity viny, úzkosti, zoufalství, nepřátelství u někoho z rodiny
   • zahlcení blízké osoby zvládáním zátěže
   • nesprávné informace
  • u komunity:
   • deficit sociálních služeb v komunitě
   • nedostatečná lékařská péče, transportní systémy, evakuační plány, plány v postupu při neštěstí
   • cit a síla zvládat stresory

Kapilární návrat fyziologický Mydriáza oboustranná Srdeční ozvy Nálada vyjádřená rytmem

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít