Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/ochota komunity zlepšit zvládání zátěže - 00076 etapa

Definice

Uspokojivé aktivity komunity směřující k adaptaci a řešení problémů v souladu s požadavky a potřebami komunity, vytvářející  prostor pro další  zlepšení a umožňující zvládnout současné i budoucí problémy nebo stresory.
Komunita je definována jako skupina lidí se společnou identitou a perspektivou, která má určitý prostor v určitém časovém období, je součástí širšího sociálního prostředí.

Příčiny vzniku

 • dostupnost sociální podpory
 • dostupné zdroje pro řešení problémů
 • schopnost účinně odstraňovat činitele zevního prostředí vyvolávající stres

Určující znaky

subjektivní

 • souhlas s tím, že komunita nese zodpovědnost za řešení problémů

objektivní

 • nedostatečnost komunity v oblasti plánování očekávaných cílů
 • deficit komunity v aktivním řešení problémů
 • deficit komunity v oblasti pozitivní komunikace mezi členy komunity
 • deficit komunity v oblasti programů pro rekreaci a relaxaci
 • nedostatek zdrojů komunity k řešení problémů

Očekávané výsledky

 • komunita rozpozná negativní i pozitivní faktory ovlivňující zvládání současných i budoucích problémů
 • komunita má k dispozici vypracovaný plán, jak postupovat v případě problémů
 • komunita popíše zvládnutí a napravení deficitů v konkrétních oblastech
 • komunita hlásí měřitelný růst schopnosti vypořádat se s problémy

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • kontaktuj sociálního pracovníka a společně s ním posuď úroveň zdravotní péče v komunitě (osoby nemocné, hendikepované)

prováděcí intervence

 • spolupracuj se zdravotním a sociálním odborem příslušného úřadu
 • snaž se posoudit současnou situaci komunity v oblasti řešení problému
 • pokus se zhodnotit aktivity komunity v rámci sebe samé a její vztahy se širší společností
 • posuď dostupné zdroje (personální, finanční, státní)
 • pracuj ve spolupráci s příslušnými organizacemi na plánu komunity v oblasti adaptace a zvládnutí situace
 • všímej si rizikových skupin v rámci komunity

posílení zdraví

 • podporuj zdravou komunitu, komunikaci a angažovanost skupiny jako celku
 • veď členy komunity k vytvoření kvalitních vztahů uvnitř komunity
 • zprostředkuj dle možností edukační a informačně osvětové materiály pro komunitu

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít