Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/neefektivní zvládání situace v komunitě - 00077 etapa

Definice

Způsob, kdy se komunita chová tak, že nedochází k uspokojivé adaptaci a řešení problémů, čímž nejsou naplněny potřeby a požadavky komunity.
Komunita je definována jako skupina lidí se společnou identitou a perspektivou, která má  určitý prostor v určitém časovém období, je součástí širšího sociálního prostředí.

Příčiny vzniku

 • nedostatek podpůrných sociálních služeb a zdrojů
 • neefektivní nebo chybějící systém komunity (např. nedostupnost zdravotní péče)
 • přírodní či lidmi způsobená katastrofa

Určující znaky

subjektivní

 • komunita nesplňuje svá vlastní očekávání
 • bezmocnost komunity
 • činitelé zevního prostředí vyvolávají stres, který je považován za přílišný

objektivní

 • neúčast na životě komunity
 • silné konflikty v komunitě
 • vysoká nemocnost v komunitě
 • výrazné sociální problémy (chudoba, krádeže, abúzus drog, vandalizmus,  extremizmus, militantní chování, vraždy)

Očekávané výsledky

 • komunita rozpozná negativní a pozitivní faktory ovlivňující její  schopnost plnit své vlastní požadavky a potřeby
 • komunita nalezne alternativy nepřiměřených způsobů adaptace a řešení problémů
 • komunita hlásí růst potřebných a žádoucích aktivit ve prospěch svého lepšího fungování

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • kontaktuj sociálního pracovníka a společně s ním posuď úroveň zdravotní péče v komunitě (osoby nemocné, hendikepované)

prováděcí intervence

 • spolupracuj se zdravotním a sociálním odborem příslušného úřadu
 • posuď dostupnost a využívání informačních a edukačních zdrojů v komunitě
 • urči nesplněné požadavky a potřeby komunity
 • pomoz komunitě vypracovat a oživit dovednosti, jak řešit problémy
 • posuď silné a slabé stránky komunity
 • povzbuzuj příslušníky komunity k zapojení se do aktivit nutných k vyřešení problémů

posílení zdraví

 • společně s komunitou připrav plán, jak překonat nedostatky v dosahování vytčených cílů
 • vytvoř plán k zorganizování aktivit v komunitě samé i mezi komunitou a širší společností
 • vyhledávej nedostatečně zapojené členy komunity
 • veď komunitu k vytvoření kvalitních vztahů
 • zprostředkuj dle možností lepší dostupnost edukačních a informačně-osvětových materiálů pro komunitu

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít