Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Přijímání potravy etapa

Do 1. třídy Přijímání potravy patří informace, které popisují způsoby přijímání výživy a tekutin, jejich individuální zvláštnosti, pravidelnost, frekvenci, denní dobu příjmu potravy a tekutin, kvalitu a kvantitu konzumovaných pokrmů a tekutin, preference určitých druhů jídel, užívání výživových doplňků potravy. Konkrétně se jedná o údaje:

 • jídelníček klienta, typický denní příjem potravy, přílohy, přídavky, doplňky
 • dodržování zásad zdravé výživy, příjem sacharidů, sladkých pokrmů a nápojů, příjem tuků, bílkovin, upřednostňované způsoby přípravy pokrmů
 • dietní omezení, důvody, alergeny v potravě, porozumění a dodržování dietních omezení
 • faktory ovlivňující kvalitu výživy – ekonomické, věk, mentální úroveň, podmínky bydlení, poruchy soběstačnosti v denních aktivitách (uvařit si, nakoupit si)
 • funkčnost zubní protézy, zda drží protéza dobře v dutině ústní, netlačí, umožňuje dobré kousání
 • neschopnost přijímat potravu z důvodů mechanických – otok, tracheotomická kanyla, nádor, poranění, VVV orofaciální oblasti, postižení neurologické, svalové aj.
 • neschopnost přijímat potravu z důvodů psychických – bolestná ztráta v nedávné době, rozvoj mentální anorexie/bulimie, deprese
 • intolerance některých jídel, potravin – projevy
 • chuť k jídlu
 • stravovací návyky:
  • která jídla má/nemá pacient rád
  • typ, množství, konzistence, frekvence jídel, která konzumuje ve zdraví, v nemoci (od jejího vypuknutí)
  • změny ve schopnostech opatřit si, připravit pokrmy, konzumovat je
  • vlivy kulturní, náboženské, etnické na skladbu výživy a způsob stravování
 • zlozvyky v příjmu potravy – např. „šťourání se v jídle“, přesouvání částí porce pokrmu po talíři, nevhodné stolování, polohy při jídle, stravování se u televize, u počítače, při učení, čtení, hře atd. a další specifické zlozvyky viz.ruminace, anorexie, bulimie
 • léky ovlivňující příjem potravy – chuť k jídlu, pocit hladu, zmírnění nausey, potlačení zvracení, léky navozující optimální trávení a vstřebávání
 • alternativní způsoby příjmu výživy a tekutin doma či při hospitalizaci
 • potíže související s příjmem pokrmů, potravy, tekutin

Vlivy působící na přijímání potravy a stav výživy:

 • úroveň saturace základní potřeby
 • věk, pohlaví, růst a vývoj organizmu, charakter životní etapy (těhotenství)
 • genetické dispozice
 • anatomie a fyziologie trávicího systému, odchylky anatomicko-patologické (VVV), poruchy patofyziologické (nervosvalové, nevýbavnost reflexů)
 • charakter metabolizmu
 • zdravotní stav, nemoc
 • vliv původní rodiny v oblasti stravovacích návyků, režimu
 • charakter přijímané potravy – složení, úprava, množství, jídelní režim
 • úroveň aktivity, poměr aktivit k odpočinku a spánku
 • mentální úroveň člověka
 • stav psychiky
 • socioekonomická situace, kulturní vlivy
 • charakter povolání, směnný provoz, pravidelnost a neměnnost pracovního procesu
 • působení stresu
 • přírodní klima, životní prostředí

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze, jsou:

 • 1. Obtíže/problémy související s příjmem výživy, se saturací potřeby:
  • hlad, anorexie, mentální anorexie, bulimie, mentální bulimie, změny chuti, dietní omezení, pachuť v ústech, foetor ex ore/halitosis, nausea, vomitus/emesis – příčiny, charakter, příměsi, doprovodné příznaky, komplikace, regurgitace, ruminace, pyróza, dysfagie, singultus, ructus, dyspepsie (horní dyspeptický syndrom – nausea, pocit plnosti žaludku, ructus, anorexie a v širším slova smyslu také salivace, zápach z úst, pálení jazyka, dysfagie, pyróza, regurgitace, ruminace, singultus, nadýmání, vomitus, biliární dyspepsie – nevelké tlaky po jídle v epigastriu a pravém hypochondriu, špatná tolerance teplých tučných jídel, pocity plnosti, nadýmání, říhání, nausea, někdy zvracení s úlevou), glossodynie, aerofagie, aerogastrie, sialorrhoe, xerostomie
 • 2. Problémy vyplývající z nevhodné skladby, množství, úpravy výživy a nesprávného stravovacího režimu:
  • změny tělesné hmotnosti – podváha, malnutrice, kachexie, marasmus, kwashiorkor, proteinoenergetická malnutrice, nadváha, obezita – stupeň, typ androidní, gynoidní, primární/esenciální, sekundární, metabolický syndrom
  • deficit živin – karence, malabsorpce, malabsorpční syndrom (slabost, úbytek hmotnosti, chronický průjem, poruchy trofiky kůže, kožních adnex, sliznic, svalů)
 • 3. Účinnost alternativních způsobů příjmu výživy a jejich komplikace:
  • sipping,
  • enterální výživa podávaná do žaludku (tzv. gastrická výživa) fyziologickou cestou (žaludeční sondou), aplikace stravy bolusově
  • enterální výživa podávaná do žaludku perkutánní gastrostomií (nejčastěji endoskopickou metodou - PEG), aplikace stravy bolusově
  • enterální výživa podávaná do tenkého střeva fyziologickou cestou (enterální sondou do duodena, jejuna) – aplikace stravy kontinuálně
  • enterální výživa podávaná do tenkého střeva jejunostomií (nejčastěji endoskopickou metodou - PEJ), aplikace stravy kontinuálně
  • parenterální výživa částečná (jednotlivé složky) nebo kompletní (obsahuje veškeré živiny a mikronutrienty)
  • parenterální výživa: totální (úplná) / doplňková, dlouhodobá / krátkodobá, aplikovaná do periferního / centrálního žilního vstupu
  • kombinovaná výživa enterální a parenterální
  • ukazatele účinnosti přirozených či alternativních způsobů výživy:
   • antropometrické (BMI, index tělesných energetických zásob – stav kožní řasy, index tělesných proteinových rezerv – obvod svalů ramene, procento tělesného tuku)
   • biochemické (některé údaje z krevního obrazu, sérová hladina albuminu, prealbuminu, transferinu, iontů, cukrů, tuků, cholesterolu a mnoha dalších látek, odpady minerálů v moči)
   • imunologické (počet lymfocytů, imunoglobulinů)
   • fyzikálního vyšetření (trofika kůže a kožních adnex)
   • stav snášenlivosti způsobu výživy klientem
   • výskyt komplikací
  • komplikace enterální výživy:
   • a) mechanické
    • dislokace
    • obturace
    • poškození sondy či PEG/PEJ
    • úniky kolem PEG/PEJ
    • dekubitální vředové léze
    • krvácení
   • b) metabolické
    • minerálové dysbalance
    • významné přesuny iontů mezi intracelulárním a extracelulárním prostředím s následkem vzniku poruch řady orgánů
   • c) gastrointestinální
    • reflux
    • aspirace
    • nauzea, zvracení
    • bolesti břicha
    • nadýmání
    • zácpa, průjem
    • ulcerace
    • krvácení
   • d) infekční
    • lokální okolo vstupu
    • granulace v okolí vstupu
    • infekce respirační
    • průjmy
    • sepse
  • výskyt komplikací parenterální výživy (podstatně nebezpečnější):
   • a) mechanické – spojené se zaváděním, dislokací či umístěním PŽK/CŽK – pneumotorax, vzduchová embolie, trombóza, okluze katétru
   • b) metabolické – přetížení nutričními substráty či jejich deficit, nevyvážený poměr
   • c) kardiovaskulární – oběhová reakce z přetížení
   • d) infekční – katétrová sepse

Specifika u dětí:

 • první ošetření novorozence – zkouška průchodnosti jícnu
 • nezralost dítěte s řadou důsledků na stavbu a funkce zažívacího systému a vlivů medicínské a ošetřovatelské péče na GIT
 • koordinace sání, polykání, dýchání – poruchy, výbavnost potravových reflexů, charakter poruch – nezralost, nevýbavnost, opoždění, poruchy u rozštěpů rtu, patra, čelisti
 • porucha motility, trávicích funkcí (např. enzymů), vstřebávacích funkcí (nekrotizující enterokolitis, syndrom krátkého střeva)
 • způsob krmení – kojení, frekvence, intervaly, celková délka, problémy při kojení, příkrmy, přechod na umělou stravu, problémy při přechodu na umělou stravu
 • umělá výživa – mléčné přípravky, nemléčná strava, projevy nesnášenlivosti, alergické projevy
 • chování dítěte při jídle
 • čemu dítě dává přednost v jídle, čemu se vyhýbá
 • prospívání dítěte – hodnocení tělesné hmotnosti, délky, obvodů hlavy a hrudníku dle percentilových grafů

Zvracení prudké, obloukem Zvracení atonické Ruminace Regurgitace žaludečního obsahu Žaludeční sonda ke krmení nedonošeného dítěte Krmení nedonošeného dítěte stříkačkou Správné přiložení dítěte k prsu Enterální výživa - Enterální pumpa Nutriční přípravky pro aplikaci nazojejunální sondou Sipping – nutriční přípravky PEG – podávání stravy Obezita II. stupně, BMI 39 Doplňky výživy, forma na nutilisové bábovičky Perkutánní gastrostomie Hodnocení nutričního stavu Jednoduchý „screeningový“ nástroj pro určení nutričního stavu pacienta Topografie orgánů v oblastech dutiny břišní Miserere

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít