Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Orientace etapa

Ve 2. třídě Orientace zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze údaje, které souvisejí s mentálními schopnostmi člověka: uvědomování si času, prostoru a vlastní osoby. Tyto schopnosti jsou důležité pro zachování kontinuity osobnosti s prostředím/okolím, pro udržení adekvátního chování, jednání a prožívání člověka. Umožňují člověku saturovat potřeby jistoty, bezpečí a také vyšší potřeby, např. kognitivní, potřeby uznání, sebeúcty, sebeaktualizace, seberealizace, potřeby sociálních kontaktů a další.

Základními informacemi, které mapujeme v této třídě jsou:

 • kvalita kognitivních funkcí mozku
 • adekvátnost uvědomování si času, prostoru, vlastní osoby
 • faktory ovlivňující kvalitu schopností orientace
 • poruchy vznikající na podkladě nesprávného uvědomování si času, prostoru, vlastní osoby

Vlivy působící na schopnost orientace klienta:

 • věk, životní období
 • anatomicko-fyziologické zvláštnosti centrálního nervového systému
 • kvalita funkcí systémů smyslových, nervového, vyšší nervové činnosti
 • osobnost klienta – její struktura a dynamika
 • charakter myšlení, úsudku, řeči, pozornosti, vnímání, čití, paměti, představivosti
 • charakter jeho prožívání, chování a jednání
 • vliv emocí, zejména negativních: strachu, úzkosti, stresu, frustrace, deprivace
 • životní zkušenosti
 • možnosti společenského vyžití, zájmy, nudný způsob života
 • úroveň zdravotního stavu
 • onemocnění (neurologické, smyslové, celkové a chronické, psychiatrické, imobilizace, úroveň soběstačnosti)
 • abusus drog, vliv léků - zejména psychofarmak
 • vliv rodinného prostředí – uspořádání, vztahů, jejich smysluplnost pro člověka
 • struktura sociálních rolí, pozic, které jedinec zastává
 • pocit prospěšnosti, důležitosti člověka pro druhé

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze, jsou:

 • Poruchy orientace časem, prostorem, vlastní osobou a poruchy souvisejících kognitivních funkcí ve vztahu ke změnám zdravotního stavu
  • dezorientace ve známém prostředí
  • neschopnost orientace v neznámém prostředí
  • zmatenost, neschopnost přiměřeného úsudku, neschopnost koncentrace, zpomalené myšlení, pomalé reagování na otázky
  • neuvědomuje si své jednání, nemá náhled
  • přemísťuje neúčelně věci, ukládá věci tam, kam nepatří, používá pomůcky k jinému účelu, než pro který jsou určeny, zapomíná, kam věci uložil, neschopnost najít věci
  • časová prodleva aktivit, narušení časového harmonogramu, narušení režimu dne, poruchy zaběhnutých stereotypů
  • vnímání své osoby jako cizí
  • neschopnost splnit jednoduché pokyny, neschopnost pochopit obsah výzvy/komunikace, pochopit souvislosti
  • časté přesouvání se z místa na místo, neúčelnost přemísťování, hledání postrádaných či nedostižných lidí
  • pohyb za účelem hledání pečující osoby
  • pohyb jedince v nepovolených/soukromých prostorech
  • bezděčné opouštění domova
  • člověk se ztratil, následné zmizení člověka z domova, instituce
 • Související změny
  • popudlivé, rozmrzelé chování, negativismus, agresivita, generalizace
  • provinění se
  • hledání své vlastní funkce, role v životě
  • hledání smysluplnosti života
  • bezcílnost migrace
  • neuspořádané rodinné poměry, vztahy, prostředí
  • negativní vliv na pracovní a sociální funkce klienta
 • Faktory ovlivňující orientaci časem, prostorem, vlastní osobou
  • psychiatrická onemocnění – deprese, poruchy osobnosti, demence: Alzheimerova choroba, Huntingtonova choroba, Pickova choroba, Parkinsonova choroba, demence u hydrocefalu, u AIDS
  • opakované CMP, atrofie mozkové kůry
  • poruchy vědomí
  • abusus drog: alkoholismus, otravy, vliv psychofarmak, např. sedativ
  • poruchy kognitivních funkcí: paměti – vybavování, dezorientace, prostorové představivosti, pamětních představ, poruchy řeči
  • odloučení od rodiny a známých míst, deprivace
  • poruchy emocí a zvládání zátěže: úzkost, deprese, neklid, frustrace, stres, nuda
  • nadměrně nebo nedostatečně stimulující prostředí
  • nepřiměřený tělesný stav nebo potřeby – hlad, žízeň, bolest, močení, zácpa

K dané problematice se vztahují hodnotící škály.

Hodnocení stavu vědomí:

 • Mini vyhodnocení duševního stavu
 • Odhad zmatenosti
 • Rychlý screening demence

Specifika u dětí

 • vliv na poruchy orientace mají mentální handicapy, poruchy chování a celková onemocnění

Trezor s opiáty Dolsin Lůžko JIP Lůžko JIP Dotazník pro poruchy chování u Alzheimerovy choroby Odhad zmatenosti Rychlý screening demence Hypoglykémie

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít