Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání - poznávání/orientace/potulka - 00154 etapa

Definice

Problém člověka s bezcílným  nebo opakujícím se pohybem z místa na místo. Tento pohyb jej vystavuje nebezpečím, neodpovídá společenským pravidlům a přesahuje společenské hranice.

Příčiny

 • demence
 • dezorientace
 • abúzus alkoholu, drog
 • delirium
 • Karsakovova psychóza
 • cévní mozková příhoda
 • poranění hlavy, nádorová onemocnění mozku, atrofie mozkové kůry
 • polékové reakce, lékové interakce
 • anestezie, chirurgické výkony
 • metabolický rozvrat
 • emoční stavy, frustrace, úzkost, deprese
 • odloučení od rodinných příslušníků a místa
 • chronické onemocnění
 • nepřiměřený tělesný stav - bolest, hlad, žízeň, močení, zácpa
 • spánková deprivace

Určující znaky

subjektivní

 • silné bolesti, pocity hladu, žízně, imperativní nutkání na močení, úporná zácpa
 • poruchy spánku
 • stavy úzkosti, deprese
 • hledání lidí, míst
 • přemisťování se z místa na místo

objektivní

 • změna osobnosti
 • poruchy krátkodobé a dlouhodobé paměti
 • poruchy společenské přizpůsobivosti
 • klinické známky choroby
 • časté, náhodné nebo stálé přesouvání z místa na místo a častý návrat zpět
 • pohyb z místa na místo v nepovolených prostorách
 • bezděčné opouštění místa
 • přemisťování se, které není snadné ukončit
 • stálý pohyb za osobou, která o člověka pečuje
 • hledání své vlastní funkce v životě
 • ztráta cesty
 • provinění se vůči někomu, něčemu

Očekávané výsledky

 • pacient nepociťuje žádný fyzický dyskomfort
 • pacient se pohybuje jen v místech k tomu určených
 • pacient bude soběstačný v rámci svých možností
 • pacient bude stále orientován osobou, časem a prostorem
 • pacient nebude vystaven žádnému nebezpečí
 • pacient nemá pocit viny

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • vyhledej příčinu pacientova chování
 • posuď výsledky diagnostického vyšetření pacienta (paměti, orientace, udržení pozornosti, schopnosti počítat atd.)
 • posuď schopnost rozumět sdělenému slovu
 • všímej si všech změn v chování a jednání pacienta

prováděcí intervence

 • měj pacienta stále na očích
 • proveď pacienta po oddělení, pomoz mu v orientaci
 • zamykej oddělení a všechny prostory, do kterých pacienti nemají přístup
 • informuj ostatní členy zdravotnického týmu
 • pohovoř s rodinou pacienta o jeho chování, progresi změn
 • dbej, aby pacient užíval všechny kompenzační pomůcky, případně je zajisti ve spolupráci s rodinou
 • urči hladinu úzkosti v souvislosti se situací
 • věnuj pozornost užívaným lékům, sleduj nežádoucí účinky
 • sleduj a hodnoť stav výživy nemocného
 • všímej si doby spánku a střídání spánku a bdění
 • aktivizuj pacienta v rámci jeho možností
 • povzbuzuj pacienta, buď empatická a taktní
 • orientuj pacienta osobou, časem a prostorem
 • dávej pacientovi jednoduché pokyny a přesvědč se, zda-li jim rozuměl
 • měj stále na paměti bezpečnost pacienta

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít