Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Čití – vnímání etapa

Ve 3. třídě Čití - vnímání sestra hodnotí příjem informací prostřednictvím smyslů: dotyku, chuti, čichu, vidění, sluchu a kinestezie. Tyto funkce pomáhají člověku saturovat potřeby jistoty a bezpečí, pokud probíhají fyziologicky.

Zásadním předpokladem kvality příjmu informací jsou správná stavba a funkčnost smyslových systémů: somatoviscerálního (zahrnuje mechanorecepci, termorecepci, ale také nocicepci, propriocepci, viscerocepci – tři posledně jmenované druhy čití jsou předmětem sledování v jiných doménách), chuťového, čichového, zrakového, sluchového a vestibulárního (statokinetického). K hodnocení funkcí čití a vnímání se přiřazuje i základní funkce lidské psychiky – vědomí.

Základní údaje sledované ve 3. třídě Čití – vnímání jsou:

 • charakter a kvalita čití a smyslového vnímání jednotlivých druhů informací/podnětů
 • upřednostňování některého druhu čití, vnímání, důvody
 • stav vědomí, bdělosti (vigility), jasnosti (lucidity) a uvědomování si sama sebe (idiognosie), kvantitativní a kvalitativní poruchy, související problémy
 • faktory ovlivňující čití a vnímání člověka a stav jeho vědomí
 • poruchy čití a vnímání klienta, související obtíže a následky těchto poruch
 • náhrada případně porušeného druhu čití/vnímání jiným druhem
 • způsoby kompenzace poruch čití a vnímání klientem, účinná opatření a řešení

Vlivy působící na čití, vnímání, stav vědomí:

 • anatomicko-fyziologické zvláštnosti a funkční úroveň:
  • smyslových systémů
  • nervového systému
  • stavu vědomí
  • metabolismu
  • endokrinního systému aj.
 • genetické předpoklady, rodinná zátěž na smyslové defekty a handicapy
 • věk, vývojové stádium
 • typ osobnosti člověka
 • psychický stav, emoce, stres
 • úroveň sebekoncepce, sebeúcty
 • charakter profese, zájmů, aktivit
 • celkový zdravotní stav
 • vliv jiného onemocnění: neurologického, neurochirurgického, endokrinního, metabolického, infekčního, psychiatrického, vliv bolesti, dyskomfortu, poruchy vědomí provázejí i onemocnění kardiovaskulárního systému, dýchacího, traumatologii, intoxikace
 • charakter terapie, která působí na smysly (CAN, další léky, operační výkony, imobilita)
 • charakter domácího a pracovního prostředí - bariéry
 • multikultura
 • přiměřenost podnětů v prostředí
 • chronické kuřáctví, abusus jiných drog (snižují vnímáni čichu, chuti)

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze jsou:

 • Poruchy čití a vnímání – obecně
  • senzorická/senzitivní deprivace: nesprávné či snížené vnímání podnětů (např. u gerontologických pacientů, u hendikepovaných)
  • senzorické přetížení (hyperstimulace): jedinec není schopen tolerovat nadměrné podněty (osvětlení, hluk, velké množství lidí, návštěv, např. při hospitalizaci), důsledkem je vývoj poruch vnímání (iluze, halucinace, jejich pseudoporuchy)
  • hyperstimulací mozku, např. u záchvatu epilepsie vznikají i senzorické záchvaty, u epilepsie temporálního laloku iluze viděného či slyšeného či nepoznávání prostředí a tzv. snové stavy a aura)
  • senzorické deficity: slepota, hluchota, anosmie, agúsie, anestezie, ztráta kinestetického smyslu (kompenzované, nekompenzované jiným druhem vnímání), iluze, halucinace
 • Poruchy čití a vnímání zraku/vidění
  • poruchy světlocitu – amaurosis, praktická slepota, slabozrakost, hemeralopie, přecitlivělost na světlo (fotofobie)
  • poruchy barvocitu – úplné, částečné, daltonismus, xantopsie (vidí žlutě), erythropsie (vidí červeně)
  • poruchy zrakové ostrosti – neostré, rozmazané vidění, dvojité vidění (diplopie)
  • poruchy zrakového pole – skotomy, hemianopsie
  • refrakční vady – myopie, hypermetropie, astigmatismus
  • jiné: vidí předměty zmenšeně (mikropsie), zvětšeně (makropsie), zkomoleně (metamorfopsie), albinismus, světelné vjemy (záblesky, jiskření)
 • Poruchy čití a vnímání sluchu
  • dle intenzity poruchy: hluchota – anakuze, zbytky sluchu, nedoslýchavost – hypakuze
  • patologické vjemy/šelesty: tinitus, hučení v uších
 • Poruchy čití a vnímání kinestezie
  • poruchy polohocitu a pohybocitu
  • závratě – trvalé či záchvatovité, spojené s nystagmem, nauseou, zvracením, ušními šelesty (pískoty, šumy)
  • změny reakcí polohových a pohybových, poruchy reflexů
 • Poruchy čití a vnímání kožní citlivosti
  • poruchy intenzity čití a vnímání: anestezie, hypestezie, hyperestezie
  • poruchy kvality čití a vnímání: parestezie (mravenčení, brnění), dysestezie (vnímání jiné kvality podnětu), disociace čití (specifická porucha čití pro určitý typ podnětů - bolestivé, tepelné, chladové), allodynie (bolestivé vnímání nebolestivých podnětů)
 • Poruchy čití a vnímání čichu
  • v intenzitě: anosmie, hyposmie
  • poruchy kvalitativní: vnímání neadekvátních vůní, zápachů
 • Poruchy čití a vnímání chuti
  • v intenzitě: agusie, hypogusie či v kvalitě vnímaných chutí
 • Poruchy vědomí
  • kvantitativní poruchy: somnolence, sopor, koma (mělké, hluboké), koma: hypoglykemické, diabetické ketoacidotické, hyperosmolární neacidotické, laktacidotické, jaterní, uremické, hypofyzární, tyreotoxické, myxedémové, při poruchách elektrolytového, vodního a acidobazického hospodářství
  • kvalitativní poruchy: amence, obnubilace, delirium
  • vegetativní stav (postižený je bdělý, ale neuvědomuje si sebe a okolí, autonomní funkce jsou neporušeny, nemluví, neposlouchá příkazy, oči má otevřené)
  • coma vigile = apalický syndrom: nepatří do poruch vědomí (postižený je bdělý, uvědomuje si sebe i okolí, dorozumívá se pouze pohyby očí, mohou být přítomny primitivní reflexy – žvýkání, zívání, chňapavý úchop po předmětu))
 • Související poruchy
  • percepční a kognitivní: dezorientace časem, místem, osobou, poruchy koncentrace, snížená pozornost, roztržitost, narušená paměť a schopnost řešit problémy, zmatenost, bizarní myšlení, nerozhodnost, záměna fantazie s realitou, denní snění, snížená motorická koordinace, závratě, bolesti hlavy
  • afektivní: nepřiměřená emoční odpověď, změny nálady, podrážděnost,
  • emoční labilita, neklid, apatie, zlost, hněv, deprese, úzkost, strach, nuda, poruchy spánku, změny chování, změny v komunikaci, poruchy sebeúcty, sociální izolace
  • související rizika: poranění, popálení, omrznutí
  • jiné: nechutenství, slzení, omezení aktivit z důvodu deficitu vnímání, poruchy sebepéče, poruchy plnění rolí (profesních, rodinných)
 • Faktory ovlivňující čití, vnímání, vědomí
  • smyslové defekty a hendikepy, vrozené vývojové vady – osoby hluché, s vážnou poruchou sluchu, zrakově postižené
  • poruchy velikosti zornic – mydriáza, mióza, anizokorie
  • strabismus divergentní, konvergentní
  • vysoký věk
  • onemocnění: neurologické, neurochirurgické, endokrinní, metabolické,
  • poruchy vnitřního prostředí, infekční, psychiatrické, demence, zmatenost, vliv bolesti, dyskomfort, chronické kuřáctví
  • poruchy vědomí provázejí i onemocnění kardiovaskulární, dýchací, traumatologické, intoxikace, abusus drog,
  • charakter terapie, která působí na smysly - CAN, léky, operační výkony imobilita, dlouhodobá hospitalizace
  • prostředí - bariéry
  • nepodnětné prostředí, izolace, nadměrnost podnětů, které není klient schopen zvládat (prostředí JIP – hluk přístrojů, světlo, intervence), stres
  • poruchy sebeúcty, hierarchie hodnot

K této problematice se vztahují hodnotící škály k hodnocení vědomí.

Specifika u dětí:

 • rozdíly vlivu na osobnost jedince mezi vrozeným a získaným defektem/ hendikepem, na zvládání situace jím i rodinou, na hierarchii hodnot, na životní styl
 • působení patogenních nox v průběhu těhotenství s teratogenními vlivy na vývoj embrya/fetu vzhledem ke smyslovým orgánům
 • vlivy perinatální: prolongovaný porod, předčasný porod s nezralostí
 • přijetí hendikepu rodiči, charakter péče, ochota spolupráce s odborníky
 • změna režimu rodiny, životního stylu
 • využívání institucionální odborné péče a pomoci od narození/útlého dětství – systém tzv. rané péče
 • příznivý vliv sourozenců, vrstevníků dítěte na jeho vývoj s hendikepem
 • kvalita stimulace, podnětnost prostředí, ve kterém se dítě vyvíjí

Stupně kvantitativní poruchy vědomí Izokorie, zornicový reflex Katarakta Glaukom - morfologie Dětské Glasgow Coma Scale Glasgow Coma Scale Bodovací schéma podle Beneše Hypoglykémie

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít