Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/neurobehaviorální stres/narušené chování dítěte - 00116 etapa

Definice

Dezintegrace tělesných a neurobehaviorálních odpovědí dítěte na zevní prostředí.

Příčiny vzniku

 • genetické poškození
 • vystavení teratogenním vlivům
 • malnutrice
 • nedonošenost
 • bolest
 • invazivní, bolestivé výkony
 • gestační věk
 • nepřiměřené senzorické podněty
 • nadměrná stimulace
 • senzorická deprivace
 • nevhodné podněty z okolí
 • závislost na návykových látkách včetně léků
 • neuspokojení citových a sociálních potřeb
 • jednání pečovatele dle deficitních znalostí
 • špatné porozumění reakcím dítěte

Určující znaky

subjektivní

 • bolest

objektivní

 • popudlivost
 • přecitlivělost
 • dráždivý nebo panický křik
 • neschopnost udržet pozornost
 • zvýšený nebo ochablý tonus
 • roztažené prsty
 • třes, škubání tělem
 • trhavé pohyby
 • ustrašenost
 • bradykardie, tachykardie
 • bradypnoe, tachypnoe
 • poruchy spánku
 • poruchy autoregulačních mechanizmů
 • problémy s krmením, aspirace, zvracení
 • dítě nerespektuje autoritu, odmítá plnit pokyny, příkazy
 • dítě se snaží nepřiměřenými způsoby soustředit  pozornost na sebe
 • dítě se chová destruktivně k materiálnímu prostředí
 • na těle dítěte jsou patrné známky po sebepoškozování

Očekávané výsledky

 • dítě je klidné a uvolněné
 • dítě se dokáže soustředit
 • dítě reaguje přiměřeně na podněty z okolí
 • dítě  spí klidně a dostatečně dlouho
 • rodič,  pečovatel rozpozná a správně vyhodnotí signály dítěte
 • rodič, pečovatel vhodně reaguje na požadavky dítěte včetně úpravy materiálního a sociálního prostředí
 • rodič, pečovatel projeví znalost a připravenost samostatně se starat  o dítě

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • vyhodnotˇ neuropsychický vývoj dítěte
 • pátrej po signálech, které mohou upozorňovat na situace vyvolávající bolest a nepohodlí
 • zhodnoť úroveň podnětů z prostředí
 • posudˇ, jak rozumí rodič, pečovatel potřebám dítěte

prováděcí intervence

 • vytvoř klidné prostředí
 • naslouchej obavám pečovatele, zda zvládne péči o dítě
 • ukaž rodičům, jak se mají starat o dítě včetně uspokojování základních potřeb
 • seznam rodiče, pečovatele s prováděním masáže kojence, bazální stimulace
 • poskytuj dítěti vhodné podněty zrakové, sluchové, taktilní, čichové, chuťové
 • vytvoř s rodiči ošetřovatelský plán
 • respektuj denní rytmus dítěte
 • vykonávej ošetřovatelské činnosti jemně, pokud je to možné, omez bolestivé výkony
 • seznam dítě dle věku s plánovanými výkony, vše vysvětli formou hry
 • umožni matce přítomnost na oddělení, povzbuzuj ji v péči o dítě včetně hlazení, konejšení, získej její důvěru
 • všímej si negativních projevů dítěte, zjisti příčinu
 • umožni dítěti odreagovat se, plakat
 • zajisti dítěti klidný spánek
 • uč dítě vyrovnat se s problémy
 • chval dítě po každém úspěchu
 • oceň snahu matky, pečovatele v péči o dítě
 • umožni matce, pečovateli odpočinek

posílení zdraví

 • doporuč matce další zdroje informací
 • navrhni rodičům úpravu domácího prostředí s ohledem na stav dítěte
 • vysvětli rodičům důležitost kontrol dítěte v dispenzárních poradnách
 • doporuč rodičům kontaktovat podpůrné skupiny

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít