Lékařské diagnózy

 ? 

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN syndrom) etapa

Definice

 • soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu, vývoje dítěte i jeho postavení ve společnosti, v rodině především
 • je výsledkem převážně úmyslného ubližování dítěti, způsobeného nebo působeného nejčastěji jeho nejbližšími vychovateli, hlavně rodiči
 • z toho vyplývá, že se jedná o nenáhodný děj či situaci, jenž je v dané společnosti nepřijatelná nebo odmítaná
 • nejvyhraněnější podobou je úplné zahubení dítěte
 • vědomé ubližování dítěti a nezabránění takovému zacházení s dítětem
 • CAN je z anglosaského názvu Child Abuse and Neglect

Etiologie

 • v souvislosti s příčinami je vhodné uvést důvody, jenž vedou rodiče k ubližování dětem
 • obecně je to snaha uspokojit nejrůznější nutkání, frustrace, tenze až vyslovené psychopatické sklony pachatelů

tělesné týrání

 • rozděluje se na dvě základní skupiny
  • tělesné týrání aktivní povahy
   • je definováno jako tělesné ublížení dítěti nebo nezabránění ublížení či utrpení dítěti
   • řadí se sem bití, popálení, opaření, trestání, dušení, otravy a také ovšem selhání ochrany dítěte před násilím
  • tělesné týrání pasivního charakteru
   • jedná se o nedostatečné uspokojení alespoň těch nejdůležitějších tělesných potřeb dětí
   • jde o úmyslné, ale i neúmyslné nepečování při závažných psychických poruchách či značné nezralosti rodičů
   • řadí se sem nedostatek zdravotní péče, nedostatky ve vzdělání a výchově, nedostatek přístřeší, ošacení a  ochrany, dítě vykořisťované

psychické týrání

 • zahrnuje chování, jenž má vážný negativní vliv na citový vývoj dítěte a vývoj jeho chování
 • psychické týrání má dvě složky
  • složka aktivní
   • znamená to, že se dítěti děje nějaká nepříznivá činnost
   • patří sem nadávky, ponižování, zesměšňování, nedůvěra, opovrhování, hostilita
  • složka pasivní
   • zahrnuje i to, že se správné věci nedějí
   • patří sem neláska, nezájem, nevšímavost, nedostatek péče, vysoké nároky rodičů
  • psychické týrání v souvislosti s rozvodem (před, během i po)
   • zatahování dítěte do konfliktů mezi rodiči
   • negativní ovlivňování dítěte proti rodiči
   • bránění dítěti ve styku s druhým rodičem

sexuální zneužívání

 • jedná se o každé nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu či chování, jenž vede především k uspokojování sexuálních potřeb zneuživatele
  • bezkontaktní sexuální zneužívání
   • exhibicionizmus
   • verbální sexuální návrhy
   • voyerismus
  • kontaktní sexuální zneužívání
   • nepenetrativní aktivity: dotýkání se, mazlení, nucení dítěte k dotýkání se pohlavních orgánů svých nebo zneuživatele
   • penetrativní aktivity: sexuální styk
  • komerční sexuální zneužívání
   • zneužití dítěte k dětské prostituci nebo pornografii

zanedbávání

 • znamená takový nedostatek péče, který zapříčiňuje vážnou újmu na vývoji dítěte v oblasti tělesné i psychické
 • zanedbané dítě zpravidla vyrůstá v jednoduchém, primitivním prostředí, s nedostatečnou hygienou a bez vhodných vzorů vyspělého chování
 • jedná se o situaci, kdy je dítě ohroženo akutně nedostatkem podnětů důležitých ke svému rozvoji
 • krajním případem je úplná izolace dítěte od lidské společnosti
  • tělesné zanedbávání
   • neuspokojování tělesných potřeb dítěte
   • nedostatek potravy, přístřeší, oblečení
   • nedostatečná lékařská péče, zaneprázdnění prevence
  • citové zanedbávání
   • neuspokojování citových potřeb dítěte, nedostatek lásky a náklonnosti
  • zanedbání výchovy a vzdělání
   • nepřiměřené bránění vzdělávání, neustálá absence ve škole, neodůvodněná absence ve škole
  • bezkontaktní zneužívání
   • zanedbávání dozoru – ponechání malých dětí zejména bez vhodného dozoru

šikanování

 • jedná se o agresi, které se dopouští jedinec nebo skupina vůči osobě slabší nebo v závislém postavení, která nemá možnost účinné ochrany
 • patří sem: ponižování, zesměšňování nepřiměřenými úkoly, vydírání, vyžadování různých služeb, vynucování „poslušnosti“, přinucení vykonávat činnost za „silnějšího“

systémové týrání (druhotné ponižování)

 • je to forma týrání působena systémem, který původně vznikl na pomoc a ochranu dítěte
 • označuje se také jako druhotné ubližování nebo sekundární viktimizace
 • po prvním traumatu, poranění nebo poškození dítěte následuje druhotné týrání těmi, kteří měli dítě chránit, po útoku na dítě zamezit dalším „škodám“ a prvotní odstranit
 • patří sem: opakovaná, nadbytečná lékařská vyšetření; zanedbávání nebo špatná péče v kolektivních zařízeních; ponižování, přetěžování; nadměrné přetěžování či trauma způsobené v průběhu vyšetřování (konfrontace s dospělým; opakované výpovědi; nedůvěra v to, co dítě říká); obviňování dítěte („ty jsi ho svedla“)

Klinický obraz

tělesné příznaky

 • popáleniny
 • bodné rány
 • hematomy na různých místech těla
 • vytrhané vlasy
 • trhliny
 • noční pomočování
 • celkové neprospívání
 • křeče

psychické příznaky

 • deprese
 • strach
 • citová deprivace
 • citové vydírání
 • izolace

Diagnostika

anamnéza

 • osobní
 • rodinná (vztahy v rodině dítěte)
 • sociální
 • nynější onemocnění (získání informací o míře zneužití a o míře stresu, kterému je dítě vystaveno)

gynekologické vyšetření

psychologické nebo psychiatrické vyšetření

 • je zaměřeno na osobnost dítěte, jeho intelekt, schopnost pamatování si prožitých událostí, komunikační schopnost (využití anatomických panenek)

Terapie

psychoterapie

 • pro samotné dítě i pro rodiče
 • krizová terapeutická intervence (zajištění bezpečnosti dítěte; opatření proti narušení rodiny; přerušení kontaktů mezi dítětem a pachatelem)
 • interdisciplinární spolupráce (sociální pracovnice, učitel, právník, pediatr, dětský psychiatr)

farmakoterapie

 • antidepresiva
 • anxiolytika

speciální terapie

 • sociální pomoc

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít