? 

Vnímání - poznávání/čití - vnímání/porucha smyslového vnímání doteku - 00122 etapa

Definice

Stav, kdy dochází ke změně povrchové nebo hluboké citlivosti v souvislosti s hmatem.

Příčiny vzniku

 • úraz
 • neurologická onemocnění
 • závažná chronická onemocnění
 • vliv léčebných procedur
 • stárnutí

Určující znaky

subjektivní

 • stížnosti na poruchy hmatu
 • hyperestezie nebo hypoestezie

objektivní

 • měřitelné změny citlivosti
 • změny chování v souvislosti s poruchou hmatu

Očekávané výsledky

 • pacient si uvědomuje danou smyslovou poruchu
 • u pacienta dochází k obnovení hmatových funkcí
 • pacient kompenzuje změnu hmatového vnímání
 • pacient identifikuje a modifikuje zevní faktory, které přispívají k úpravě poruchy
 • pacient umí přiměřeně a účinně využít všech zdrojů podpory

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti příčiny poruch smyslového vnímaného v oblasti hmatu
 • zhodnoť úroveň pacientovi smyslové reaktivity na podráždění chladem a teplem, jeho reakci na tupé a ostré předměty
 • zjisti úroveň adaptace nemocného na poruchu

prováděcí intervence

 • věnuj pacientovi zvýšenou pozornost, naslouchej aktivně jeho obavám a stížnostem a zahrň je do plánu péče
 • vybízej pacienta, aby slovně popsal, co cítí
 • dbej na dodržení bezpečnostních opatření, odstraň z blízkosti pacienta všechny předměty, které by jej mohly zranit
 • chraň pacienta před tepelným poškozením
 • seznam s poruchou smyslového vnímání u pacienta ostatní členy ošetřovatelského týmu
 • podporuj činnosti nemocného, které přispívají k úpravě poruchy

posílení zdraví

 • instruuj pacienta i jeho rodinu o možnostech kompenzace dané poruchy
 • pouč pacienta o eliminaci předmětů v domácím prostředí , které by jej mohly zranit

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Ošetřovatelské diagnózy 

VýukaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pátek 4. prosince 2020 11:37