Lékařské diagnózy

 ? 

Cévní mozková příhoda - CMP etapa

Definice

Cévní mozková příhoda je akutní dysfunkce vaskulárního přívodu s klinickými fokálními či globálními příznaky poruchy funkce mozku.

Etiologie

Ischemie

 • trombóza (vzniká většinou na podkladě arteriosklerózy, riziko vzniku stoupá s věkem, trombóza se vyvíjí postupně, pozvolna)
 • embolizace (embolus nejčastěji pochází ze srdce, uvolní se při fibrilaci komor, bleskový začátek)

Hemoragie (cévní malformace - aneuryzma)

Rizikové faktory

 • neovlivnitelné: věk, pohlaví, genetika
 • ovlivnitelné: dyslipoproteinemie, hypertenze, ateroskleróza, obezita, nadměrná konzumace alkoholu, kouření, diabetes mellitus 1. a 2. typu, nedostatek pohybu, stres

Etiopatogeneze

 • ischemie ložiska způsobená uzávěrem krevního toku trombem nebo embolem
 • krvácení způsobené rupturou cévní malformace (aneuryzma)

Klasifikace dle příčiny vzniku

Ischemické cévní mozkové příhody

  • nejčastější typ CMP (70-83 %) vzniká na podkladě embolie nebo trombózy

Hemoragické cévní mozkové příhody

  • výskyt 17-30 %

Klasifikace dle průběhu

 • TIA (tranzitorní ischemická ataka): náhle vzniklá fokální (ložisková) mozková dysfunkce, která odezní bez rezidua do 24 hodin
 • RIND (reverzibilní ischemický neurologický deficit): fokální mozková ischemie, trvá déle než 24 hodin, ale odezní bez rezidua
 • Progredující CMP: postupně narůstající fokální mozková hypoxie s progresí neurologických příznaků
 • Dokončená CMP (completed stroke): jedná se o projevy ireverzibilní ložiskové hypoxie mozku s trvalým funkčním deficitem

TIA a RIND jsou varovnými příznaky hrozícího iktu.

Klinický obraz

 • je značně variabilní a závisí na postižené tepně.
 • při postižení karotického povodí: hemiparézy, monoparézy, afázie, apraxie, psychické příznaky
 • při postižení vertebrobazilárního povodí: hemiparézy, vertigo, dysartrie, dysfagie, okohybné poruchy, hemianopsie

Diagnostika

anamnéza

 • osobní data nemocného, nynější onemocnění, osobní, rodinná, farmakologická, gynekologická, sociální a pracovní anamnéza

fyzikální metody

 • neurologické vyšetření
 • TK, P, TT, D
 • fyzikální vyšetření

zobrazovací metody

 • počítačová tomografie – CT mozku
 • magnetická rezonance mozku

ultrazvukové

 • echokardiografie
 • ultrazvuk karotid

Terapie

režimová opatření

 • Pacient je přijímán na JIP nebo standardní jednotku neurologického nebo interního oddělení. V akutní fázi má klid na lůžku (při hemoragii s elevací hlavy 30° nad podložkou, nevertikalizovat, postupně, dle stavu, velikosti hemoragie a vývoje nálezu na kontrolních CT mozku je možné pacienta  vertikalizovat  do sedu při jídle, po 3 týdnech  postavovat). Jídelní stolek umísti na tu stranu pacienta, která je postižena (hemiparézou, hemiplegií). V případě potřeby doplň lůžko antidekubitálními pomůckami. Opatři lůžko signalizačním zařízením.
 • Předcházej u pacienta vzniku imobilizačního syndromu. Pacienta pravidelně a správně polohuj. Předcházej vzniku dekubitů a trombembolické nemoci. Snaž se pacienta co nejdříve aktivizovat, jak jen to jeho stav dovolí. Předcházej vzniku úrazu. Navaž s pacientem adekvátní komunikaci. Respektuj negativistické projevy pacienta. Pokus se pacientovi poskytnout adekvátní psychickou podporu. Po odeznění akutní fáze zapoj do péče rodinu.
 • včasná rehabilitace – již 1. den po příhodě se začíná s rehabilitací
 • rehabilitace logopedická
 • úprava životosprávy
 • monitoruj
  • základní vitální funkce kvantitativně i kvalitativně a zapisuj je do dokumentace (TT, P, TK, D)
  • příznaky onemocnění
  • výsledky vyšetření
  • stav hydratace pacienta
  • příjem potravy (riziko aspirace)
  • psychický stav
  • polohování
  • vyprazdňování
  • stav pokožky
  • průběh rehabilitace

dietoterapie

 • pokud nejsou jiná dietní omezení, volíme racionální stravu - dieta č. 3
 • u pacientů s hypercholesterolemií, obézních – 9/150gS/d; dieta spočívá v omezení živočišných tuků, které nahradíme rostlinnými (nejlépe s obsahem nenasycených mastných kyselin); dbáme o dostatečný příjem vlákniny
 • parenterální výživa, nazogastrická sonda u poruch polykání

farmakoterapie

 • Ischemická forma
  • do 3 hodin od jasného vzniku příznaků, pokud nejsou jiné kontraindikace, i.v. trombolýza
  • do 6 hodin od vzniku příznaků, pokud nebyla podána i.v. trombolýza v časovém okně do 3 hod., i.a. lokální trombolýza
  • sonotrombotrypse – „rozbíjení“ trombotických plátů ultrazvukem
  • oxygenoterapie
  • vazodilatační léčba
  • antikoagulancia (Heparin, nízkomolekulární hepariny)
  • antiagregancia
  • antihypertenziva – opatrně, v akutní fázi není žádoucí hypotenze
 • Hemoragická forma
  • neurochirurgická konzultace
  • oxygenoterapie
  • antiedematózní léčba (roztok Manitolu 10%, Manitolu 20%), kortikoidy

speciální terapie

 • chirurgická
  • hemoragická forma CPM: odstranění nebo zmenšení hematomu, zamezení vzniku hemocefalu
 • psychoterapie
 • součástí terapie je redukce faktorů zhoršujících prognózu onemocnění (diabetes mellitus, hypertenze, obezita, ICHS).

Komplikace

 • edém mozku

Elektrokardiografické vyšetření - EKG Napojení průtokoměru Kyslíková maska s mikronebulizátorem Podávání kyslíku kyslíkovou maskou Kyslíkové brýle Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Sipping – nutriční přípravky Pasivní pohyby Posazování pacienta Vertikalizace

- při nácviku chůze respektovat fakt, že se pacient snadno unaví

- sledovat reakci pacienta na zvyšující se zátěž kontrolou tepové frevence

- v případě potřeby je vhodné zařadit relaxační pauzu

'))">Nácvik chůze s chodítkem
Aktivní pohyby Polohování pacienta Použití polohovací podložky Bandáže dolních končetin

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít